اطلاعیه در خصوص اجتناب از تکفل اموری که زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض را فراهم می ­آورد

بدینوسیله بخشنامه شماره۳۰۲۷۰۸/۱۰۰/۰۲ مورخ ۹۶/۱۲/۲۷ وزیر محترم راه و شهرسازی منضم به نامه شماره ۹۷/۵۰/۲۷۱۵ مورخ ۹۷/۱/۳۰ مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان «موضوع اجتناب از تکفل اموری که زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض را فراهم می ­آورد» جهت آگاهی و رعایت مفاد بخشنامه توسط اعضاء محترم حقیقی و حقوقی سازمان اعلام می­ گردد. بدیهی است مسئولیت رعایت مفاد دستورالعمل مزبور به عهده ذینفعان خواهد بود.

دریافت نامه وزیر محترم و بخشنامه مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان

 

نظرات برای این پست بسته شده است.