لیست اعضای بدون پایه برق

 لیست اعضاء بدون پایه نظام مهندسی شهرستان مرند  (تاسیسات الکتریکی)
ردیف شماره عضویت نام ونام خانوادگی  رشته تلفن
۱ ۴۰۹۷ پورمردان        فریبرز برق ۰۹۱۴۴۱۳۸۲۹۳
۲ ۴۳۳۱ صفوی           میرمحمود برق ۰۹۱۴۳۹۱۰۰۷۲
۳ ۵۲۸۰ فتحی                 ابراهیم برق ۰۹۱۴۳۹۱۲۲۲۰
۴ ۵۸۰۹ محمدی              امیر برق ۰۹۱۴۳۰۱۹۴۴۱
۵ ۱۰۱۷۵ جلیلی اصل          جواد برق ۰۹۳۶۳۰۳۹۶۰۲
۶ ۱۲۲۱۵ مهدوی      جعفر برق – قدرت ۰۹۱۴۱۹۰۶۴۰۵
۷ ۱۳۳۴۵ طالبی اقدم         سید مرتضی برق ۰۹۱۴۹۹۱۶۹۱۶
۸ ۱۴۴۲۲ بهار منش       امیر برق- قدرت ۰۹۱۴۴۹۲۱۷۰۲
۹ ۱۴۸۰۵ جوادی      سیدعلی برق ۰۹۱۴۷۶۱۱۷۹۷
۱۰ ۱۵۰۲۱ نیلچی           پریسا برق ۰۹۱۴۳۹۱۸۲۳۴
۱۱ ۱۵۰۹۶ بونیک      رسول برق ۰۹۳۵۲۶۳۷۲۸۲
۱۲ ۱۵۵۱۲ ایوبی              علیرضا برق ۰۹۱۴۹۹۲۳۱۵۸
۱۳ ۱۵۶۵۹ فرزین نیا             تانیا برق  ۰۹۱۴۱۹۳۰۱۳۴
۱۴ ۱۶۴۵۵ اسماعیلی       کریم برق ۰۹۱۴۱۹۰۵۹۷۳
۱۵ ۱۷۰۲۶ اژدری          امید برق ۰۹۱۴۱۹۰۹۷۸۸
۱۶ ۱۷۸۹۹ رستمی                    علی  برق ۰۹۱۴۳۹۲۰۹۷۲
۱۷ ۱۸۵۱۷ رضائی         علی برق ۰۹۱۴۳۹۱۴۱۳۷
۱۸ ۱۸۶۰۱ خدائی       هادی برق ۰۹۱۴۳۹۱۸۰۵۳
۱۹ ۱۸۸۲۰ شاکر                 مهدی برق ۰۹۱۴۹۹۲۸۱۳۷
۲۰ ۲۰۱۹۲ نجاتی                ابوالفضل برق ۰۹۱۴۴۹۲۱۷۰۴
۲۱ ۲۰۷۹۸ علیزاده مرندی     وحید       برق ۰۹۱۴۱۹۳۶۳۴۷
۲۲ ۲۰۸۹۵ آرسیمون      جواد برق ۰۹۱۴۸۵۲۹۴۲۸
۲۳ ۲۱۱۲۶ حیدرزاده        جواد برق ۰۹۱۴۸۵۲۰۵۴۱
۲۴ ۲۱۱۸۱ علی حسین زاده     بهرام برق ۹۱۴۴۹۲۹۴۴۷
۲۵ ۲۲۶۲۹ محمدعلیزاده        مهدی برق ۰۹۱۴۲۲۴۵۴۷۷
۲۶ ۲۲۷۳۷ سبحانی     سیاوش برق ۰۹۱۴۱۹۰۰۹۷۱
۲۷ ۲۲۹۶۶ صمدی       مهدی برق ۰۹۳۵۴۶۲۱۲۶۴
۲۸ ۲۳۲۸۵ ابوطالبی       علیرضا  برق ۰۹۱۴۱۹۰۷۹۰۷
۲۹ ۲۳۶۹۰ نظری          سعید برق ۰۹۳۸۲۸۰۰۵۵۲
۳۰ ۲۵۳۱۶ ایمانی    بهنام برق ۰۹۱۴۳۹۱۹۷۸۰
۳۱ ۲۵۵۲۲ رهبری نیا     علی برق ۰۹۳۵۸۸۴۳۶۳۱
۳۲ ۲۵۶۰۱ علی پور        مجید برق ۰۹۳۸۷۳۱۲۴۰۰
۳۳ ۲۵۸۳۶ احمدلو         محمود برق ۰۹۱۴۱۱۸۰۳۳۴
۳۴ ۲۵۹۸۲ شادمان        حسام الدین برق ۹۱۴۳۱۲۴۴۹۵
۳۵ ۲۶۰۰۳ پیروز رام           وحید برق ۰۹۱۴۳۹۱۷۲۸۶
۳۶ ۲۶۰۱۰ غنی لو            حسن برق ۰۹۳۶۴۷۹۹۳۴۲
۳۷ ۲۶۰۸۵ فرزین نیا         طاهر برق ۰۹۱۴۹۹۱۲۰۵۸
۳۸ ۲۶۸۱۹ اکبری اسبق    مرتضی برق ۰۹۱۴۴۹۱۹۵۹۲
۳۹ ۲۷۶۹۱ محسنی       حسن برق ۰۹۳۶۴۱۸۷۲۶۰
۴۰ ۲۸۴۵۶ جامی           عارف برق ۰۹۱۴۳۹۱۹۲۹۶
۴۱ ۲۸۶۳۸ رضائی زاویه       مهدی برق ۰۹۱۴۸۹۳۳۶۳۴
۴۲ ۲۸۶۴۲ اکبری            مهدی برق ۰۹۱۴۱۹۰۰۹۶۵
۴۳ ۲۸۹۱۶ رسولی           احد برق ۰۹۱۴۱۹۰۱۰۶۴
۴۴ ۲۹۸۳۷ محمدی      اکبر برق ۰۹۱۴۹۹۱۶۷۳۱
۴۵ ۲۹۸۷۶ قبادی   جمال برق ۰۹۱۴۱۹۳۵۶۸۹
۴۶ ۳۰۳۲۳ پورعلی       نادر برق ۰۹۱۴۳۹۱۷۰۲۲
۴۷ ۳۲۳۶۹ مهدوی       جلیل برق ۰۹۱۴۳۹۲۱۱۵۳
۴۸ ۳۲۴۳۸ ترقی خواه     رعنا برق ۰۹۱۴۲۵۷۶۶۱۸
نظرات برای این پست بسته شده است.