لیست اعضای بدون پایه عمران

 لیست اعضاء بدون پایه نظام مهندسی شهرستان مرند  (عمران)
ردیف شماره عضویت نام ونام خانوادگی  رشته تلفن
۱ ۲۵۹۰ کودرزی   ابراهیم عمران ۰۹۱۴۱۹۱۳۳۵۰
۲ ۳۵۱۲ اسماعیلی      ابراهیم عمران ۰۹۱۴۱۹۱۳۰۹۰
۳ ۵۸۴۶ مقصودی             محمد رضا عمران ۰۹۳۶۳۰۳۹۵۹۸
۴ ۶۰۴۹ عظیمی               علی  عمران ۰۹۱۴۳۹۱۰۲۴۰
۵ ۶۸۰۹ شیدائی               شهرام عمران ۰۹۱۶۶۰۰۹۴۹۶
۶ ۷۲۲۲ موسائی            احمد عمران ۰۹۱۴۴۷۱۰۶۵۱
۷ ۸۱۸۰ پیری                 جواد عمران ۰۹۱۴۴۹۱۵۰۵۶
۸ ۸۵۹۵ نیکو رای            حمید عمران ۰۹۱۴۴۹۲۶۶۵۴
۹ ۸۹۱۱ پیری           منوچهر عمران ۰۹۱۴۴۹۱۶۵۹۵
۱۰ ۹۴۳۳ حائری               حمید رضا عمران ۰۹۱۴۴۹۱۵۷۳۴
۱۱ ۱۰۰۹۹ پورموسی کوه کمر     امیر عمران ۰۹۱۴۳۹۱۱۷۸۴
۱۲ ۱۰۱۸۷ مرادزاده          مجتبی عمران ۰۹۱۴۳۹۱۰۳۸۲
۱۳ ۱۰۲۷۱ ملک محمدی       احد عمران ۰۹۱۴۳۹۲۴۵۲۵
۱۴ ۱۰۳۴۳ صدقی              هادی عمران  ۰۹۱۴۱۹۰۶۳۴۹
۱۵ ۱۰۳۶۸ میر قاسمی         میررحیم عمران ۰۹۱۴۱۹۱۲۱۸۹
۱۶ ۱۰۴۳۱ متقی زاده        مهدی عمران ۰۹۱۴۴۹۲۶۳۸۹
۱۷ ۱۰۴۴۵ قاسمی              نظام الدین عمران ۰۹۱۴۳۹۱۶۵۰۷
۱۸ ۱۰۴۶۹ عبادی                  یونس عمران ۰۹۱۴۱۹۰۳۰۷۱
۱۹ ۱۰۴۸۹ شفیعی         سید مسعود عمران ۰۹۱۴۴۹۱۱۹۲۹
۲۰ ۱۰۶۲۴ نیک نژاد        رضا عمران ۰۹۱۴۱۹۳۷۰۹۵
۲۱ ۱۱۳۷۹ زینالی            علیرضا عمران ۰۹۱۴۱۹۳۵۶۷۰
۲۲ ۱۱۴۹۳ محسنی        یوسفعلی عمران ۰۹۱۴۴۹۱۲۰۵۰
۲۳ ۱۱۶۵۸ علیقلی پورنچق   اصغر عمران ۰۹۱۴۷۷۳۳۶۵۲
۲۴ ۱۲۰۹۶ مرندی            حسن عمران ۰۹۱۴۴۹۱۸۸۷۲
۲۵ ۱۲۳۵۴ مجتهدین       محمدرضا عمران  ۰۹۱۴۴۹۱۴۸۳۶
۲۶ ۱۲۴۵۳ شهبازی           بهنام عمران ۰۹۱۴۷۶۶۷۹۴۹
۲۷ ۱۲۴۶۹ آقایی                   علی عمران ۰۹۱۴۱۹۰۸۰۲۴
۲۸ ۱۲۷۱۳ کمیلی               صمد عمران ۰۹۳۵۹۷۲۶۶۳۴
۲۹ ۱۲۷۳۳ رزمی         یاسر عمران ۰۹۱۴۱۹۳۵۳۶۰
۳۰ ۱۲۷۶۵ ابوطالبی          سعید عمران ۰۹۱۴۴۹۱۴۱۷۶
۳۱ ۱۲۷۸۷ عظیمی ثانی       اسماعیل عمران ۰۹۳۵۳۴۰۱۱۷۳
۳۲ ۱۳۰۰۹ کریمی          علی عمران ۰۹۱۴۱۹۰۷۱۳۳
۳۳ ۱۳۵۹۱ ملکانی                  اصغر عمران ۰۹۱۴۱۹۱۳۰۷۷
۳۴ ۱۳۶۱۱ مهدوی اقدم     محمدرضا عمران ۰۹۱۴۴۹۱۲۲۸۶
۳۵ ۱۳۶۲۸ یوسف زاده                امید عمران ۰۹۱۴۱۹۰۳۷۶۲
۳۶ ۱۳۶۴۸ پوررضی           غلامرضا عمران ۰۹۱۴۹۹۱۷۴۰۷
۳۷ ۱۳۶۵۰ بدر عظیمی         مسعود عمران ۰۹۱۴۱۹۰۵۸۴۵
۳۸ ۱۴۰۷۲ قویدل اقدم       محمد عمران ۰۹۱۴۳۱۰۹۴۱۶
۳۹ ۱۴۲۵۳ نورآبادی          حامد عمران ۰۹۱۴۳۹۱۸۶۱۷
۴۰ ۱۴۴۸۱ خان ماکو          فرشاد عمران ۰۹۱۴۱۹۰۱۲۶۱
۴۱ ۱۴۶۲۰ ولائی           محمد عمران ۰۹۱۴۱۹۳۵۴۹۴
۴۲ ۱۴۶۲۱ رسولی ثابت          محمود عمران ۰۹۱۴۳۹۱۷۹۸۴
۴۳ ۱۴۹۱۲ بازارچی         علی عمران ۰۹۱۴۴۹۱۴۶۶۵
۴۴ ۱۵۱۶۷ افتخاری فر           مسعود عمران ۰۹۱۴۴۹۱۱۵۷۶
۴۵ ۱۵۲۰۵ صمدی زنوز       صمد عمران ۰۹۱۴۴۷۹۱۱۷۴
۴۶ ۱۵۵۴۱ جعفری           محمد عمران ۰۹۱۴۸۱۲۴۳۷۱
۴۷ ۱۵۵۶۲ پیری نیا           حسن عمران ۰۹۱۴۴۹۱۵۳۱۱
۴۸ ۱۵۷۶۷ امیدفرد       علیرضا عمران ۰۹۱۴۴۹۱۸۵۷۸
۴۹ ۱۵۹۳۲ آینه لو          کریم عمران ۰۹۱۶۴۱۹۲۶۹۱
۵۰ ۱۶۰۲۰ قلی زاده       محمدباقر عمران ۰۹۱۴۹۹۱۲۶۸۱
۵۱ ۱۶۰۷۸ زاده حسنعلی         محمد  عمران ۰۹۱۴۸۹۳۷۳۳۴
۵۲ ۱۶۰۹۰ حاجی زاده        امیدرضا عمران ۰۹۱۴۴۹۱۴۷۲۷
۵۳ ۱۶۰۹۱ خلیل زاده  رشید    ایرج عمران ۰۹۱۴۳۹۱۷۸۶۰
۵۴ ۱۶۱۰۰ ایمان زاده          سمیه عمران ۰۹۳۸۲۹۴۰۰۳۹
۵۵ ۱۶۴۴۳ نجف زاده         سعید عمران ۰۹۱۴۳۹۲۱۸۹۸
۵۶ ۱۶۴۵۲ طالبی           مراد عمران ۰۹۱۴۱۹۰۱۸۹۵
۵۷ ۱۶۴۸۵ پورسعید             میریحیی عمران ۰۹۱۴۱۹۱۳۳۶۴
۵۸ ۱۶۵۴۵ اسماعیلی بودیت      علیرضا عمران ۰۹۱۴۳۹۱۸۶۲۶
۵۹ ۱۶۶۱۷ افتخاری        حسن عمران ۰۹۱۴۹۹۹۵۵۸۰
۶۰ ۱۶۹۷۲ طالبی        بهزاد عمران ۰۹۱۴۴۹۲۶۹۶۷
۶۱ ۱۷۰۰۵ حریری       وحید عمران ۰۹۳۶۳۱۷۷۳۶۱
۶۲ ۱۷۱۸۰ قوجازاده          عادل عمران- ساختمانی ۰۹۱۴۴۹۱۲۲۰۲
۶۳ ۱۷۲۶۹ غلامی        اسلام عمران ۰۹۱۴۳۹۱۵۶۰۰
۶۴ ۱۷۳۸۸ زکی             محرم عمران ۰۹۱۴۱۹۰۱۶۹۹
۶۵ ۱۷۳۹۴ ابراهیمی تازه کند    عباس عمران ۰۹۱۴۱۹۳۵۱۳۸
۶۶ ۱۷۵۳۵ نوری       سیدعلی رضا عمران ۰۹۱۴۸۶۷۸۸۶۱
۶۷ ۱۷۵۳۷ نیرومند        حامد عمران ۰۹۱۴۱۹۰۴۳۲۸
۶۸ ۱۷۵۷۷ ذوقی                محمدرضا      تکنولوژی ساختمان ۰۹۱۴۴۹۲۰۱۵۹
۶۹ ۱۷۶۰۸ فروزان مهر             سعید عمران ۰۹۱۴۸۸۶۰۶۷۷
۷۰ ۱۷۶۱۱ باقرپور               جواد عمران ۰۹۳۵۰۸۳۶۶۴۶
۷۱ ۱۷۹۲۳ کریمی           روح اله عمران ۰۹۱۴۲۵۱۹۳۵۶
۷۲ ۱۸۰۹۹ حاتمی درویش محمد حیدرعلی  عمران ۰۹۱۲۲۰۴۱۹۷۶
۷۳ ۱۸۴۷۷ پیرعلیلو            سیاوش عمران ۰۹۱۴۱۹۱۲۴۰۵
۷۴ ۱۸۵۱۴ روکا          امیر عمران ۰۹۳۶۹۹۵۰۴۵۴
۷۵ ۱۹۱۷۵ نوربخش           ساجد عمران ۰۹۱۴۱۹۰۸۴۳۴
۷۶ ۱۹۲۱۴ جلیلی         اعظم تکنولوژی ساختمان ۰۹۳۶۰۱۳۹۵۷۱
۷۷ ۱۹۲۴۶ محمودی        زین العابدین عمران ۰۹۱۴۸۲۷۱۹۹۲
۷۸ ۱۹۳۰۶ اسماعیلی       سعید عمران ۰۹۱۴۹۹۴۱۹۱۷
۷۹ ۱۹۴۱۶ نوائی بناب          یوسف عمران ۰۹۱۴۴۹۱۷۶۴۲
۸۰ ۱۹۵۳۷ اسماعیلی بودیت      محمد عمران ۰۹۱۴۳۹۱۲۵۹۵
۸۱ ۱۹۵۵۲ شفیعی                میر تقی عمران ۰۹۱۴۱۹۳۶۵۱۷
۸۲ ۱۹۵۸۲ جسور                مرتضی عمران ۰۹۱۴۹۹۱۷۸۹۲
۸۳ ۱۹۶۵۷ نژاد حسین کوه کمر      صابر عمران ۰۹۱۴۸۲۷۹۰۰۵
۸۴ ۱۹۸۰۱ آقابابائی        میلاد عمران ۰۹۱۴۳۰۴۱۲۶۰
۸۵ ۱۹۸۶۴ ضحاکی              رضا عمران ۰۹۱۴۱۹۳۱۳۳۷
۸۶ ۲۰۰۳۸ کیوان فر             حامد عمران ۰۹۱۴۱۹۰۰۹۶۷
۸۷ ۲۰۵۵۹ جعفرزاده هرزند    محمد عمران ۰۹۱۴۳۹۱۸۲۰۹
۸۸ ۲۱۰۰۷ هاشمی زنوزی   میرحسین عمران ۰۹۱۴۴۹۲۷۰۳۱
۸۹ ۲۱۴۰۴ علی محمدی کشکی  ابوالفضل عمران ۰۹۱۴۳۱۷۸۲۴۴
۹۰ ۲۲۶۹۵ ملکانی          فرهاد عمران ۰۹۱۴۹۹۱۴۰۹۰
۹۱ ۲۲۷۰۱ لطفی اصل         محمد عمران ۰۹۱۴۴۹۱۲۳۴۳
۹۲ ۲۲۷۰۲ اباذری قره تپه        معصوم عمران ۰۹۱۴۱۹۱۱۴۹۸
۹۳ ۲۲۷۲۵ عابدینی       ابراهیم عمران ۰۹۱۲۱۹۳۴۱۰۵
۹۴ ۲۲۷۷۶ علی اصغرپور          مرتضی عمران ۰۹۱۴۹۹۴۰۴۹۲
۹۵ ۲۳۱۳۱ قلی پور     امیر عمران ۰۹۳۵۷۵۵۴۵۵۸
۹۶ ۲۳۲۴۳ سیدخوشکار  سیدعلی عمران ۰۹۱۴۹۹۲۱۶۸۴
۹۷ ۲۳۳۴۰ دائمی         محمدحسن عمران ۰۹۱۴۱۹۳۹۱۷۳
۹۸ ۲۳۶۵۳ غفارپور      ایوب عمران ۰۹۱۴۱۹۳۵۳۱۱
۹۹ ۲۳۷۸۸ مصباح          علی عمران ۰۹۱۹۱۹۳۰۷۰۹
۱۰۰ ۲۴۰۷۱ محمد آقازاده           مهدی عمران ۰۹۳۵۲۹۶۵۹۲۵
۱۰۱ ۲۴۱۶۷ حسینی بیوراه   میرعلی اکبر عمران ۰۹۱۴۶۹۱۷۱۵۳
۱۰۲ ۲۴۱۷۵ رفیعی اصل       محمد عمران ۰۹۱۴۴۹۲۰۵۲۴
۱۰۳ ۲۴۲۶۰ اسدپور        شهروز عمران  ۰۹۳۶۰۱۴۶۳۷۵
۱۰۴ ۲۴۷۴۵ مهدوی یالقوزاغاج  مظاهر عمران ۰۹۳۶۳۴۰۵۴۴۳
۱۰۵ ۲۴۷۷۹ موذنی       منوچهر عمران ۰۹۱۴۱۹۳۷۵۲۳
۱۰۶ ۲۵۲۳۸ طالبی اقدم      سیدرضا عمران ۰۹۱۴۱۹۳۹۲۳۴
۱۰۷ ۲۵۲۳۹ برزگری         علیرضا عمران ۰۹۱۴۳۹۱۰۷۹۹
۱۰۸ ۲۵۳۴۹ حبیب توکلی        حمید عمران ۰۹۱۴۹۹۴۲۶۱۸
۱۰۹ ۲۵۳۹۶ کاظمی              طاهر عمران ۰۹۱۴۸۵۲۱۱۵۰
۱۱۰ ۲۵۴۸۳ جهانگیری         جهانگیر عمران ۰۹۱۴۹۹۱۱۰۶۴
۱۱۱ ۲۶۱۹۵ حسن زاده       مهدی عمران ۰۹۳۶۶۲۹۵۰۸۳
۱۱۲ ۲۶۴۲۹ امیرخان نژادی   محمد عمران ۰۹۱۴۸۱۲۷۴۷۱
۱۱۳ ۲۶۴۶۱ غنی لو          علی عمران ۰۹۱۴۵۳۶۵۹۷۴
۱۱۴ ۲۷۱۳۹ هاشمی اقدم          ندا عمران ۰۹۱۴۷۶۹۵۳۴۳
۱۱۵ ۲۷۲۹۱ کرباسی                 حسن عمران ۰۹۱۴۴۹۱۲۱۰۵
۱۱۶ ۲۷۴۴۴ خدائی      رسول عمران ۰۹۱۴۴۷۷۲۰۰۹
۱۱۷ ۲۷۵۱۰ پورمحمد           اکبر عمران ۰۹۳۸۱۵۲۲۴۱۱
۱۱۸ ۲۷۶۶۵ پیرعلیلو         صمد عمران ۰۹۱۴۹۹۱۲۸۲۶
۱۱۹ ۲۷۶۹۳ قاسمی           بهروز عمران ۰۹۱۴۱۹۳۷۰۲۰
۱۲۰ ۲۷۶۹۴ حسینی         سیدصابر عمران ۰۹۳۵۸۰۱۵۸۳۷
۱۲۱ ۲۷۷۰۹ وظیفه دوست          ناصر عمران ۰۹۱۴۴۹۲۶۲۰۱
۱۲۲ ۲۷۸۲۸ علی وند یامچی    علی اکبر عمران ۰۹۱۴۱۴۰۲۶۴۸
۱۲۳ ۲۷۸۶۹ گل محمدی      علی عمران ۰۹۱۲۰۷۶۹۳۷۴
۱۲۴ ۲۷۸۹۵ نصرتی یام          مجید عمران ۰۹۱۴۹۹۲۷۹۷۱
۱۲۵ ۲۸۱۲۰ مصطفی ئی لیواری  حسن عمران ۰۹۳۵۸۱۲۰۴۰۶
۱۲۶ ۲۸۲۹۸ واعظی            بهنام عمران ۰۹۱۴۱۹۱۱۰۰۱
۱۲۷ ۲۸۲۹۹ رضایی          محمدتقی عمران ۰۹۱۴۳۹۱۴۳۷۱
۱۲۸ ۲۸۷۹۹ رنج دوست     سینا عمران ۰۹۱۴۹۹۳۹۲۵۶
۱۲۹ ۲۹۳۱۵ رنجبری           عارفه عمران ۰۹۳۵۶۳۹۷۱۳۶
۱۳۰ ۲۹۴۷۱ محمدنژاد           جعفر عمران ۰۹۱۴۴۹۳۲۹۱۱
۱۳۱ ۲۹۷۵۲ سلطانپور        هادی عمران ۰۹۱۴۹۹۲۲۷۷۰
۱۳۲ ۲۹۸۶۰ ایرجی        هادی عمران ۰۹۱۴۴۹۳۵۸۴۸
۱۳۳ ۳۰۶۲۵ مهدیزاده          بهزاد عمران ۰۹۱۴۴۹۱۲۵۹۴
نظرات برای این پست بسته شده است.