لیست اعضای بدون پایه عمران

 لیست اعضاء بدون پایه نظام مهندسی شهرستان مرند  (عمران)
ردیف شماره عضویت نام ونام خانوادگی  رشته تلفن
۱ ۲۵۹۰ کودرزی   ابراهیم عمران ۰۹۱۴۱۹۱۳۳۵۰
۲ ۳۵۱۲ اسماعیلی      ابراهیم عمران ۰۹۱۴۱۹۱۳۰۹۰
۳ ۵۸۴۶ مقصودی             محمد رضا عمران ۰۹۳۶۳۰۳۹۵۹۸
۴ ۶۰۴۹ عظیمی               علی  عمران ۰۹۱۴۳۹۱۰۲۴۰
۵ ۶۸۰۹ شیدائی               شهرام عمران ۰۹۱۶۶۰۰۹۴۹۶
۶ ۷۲۲۲ موسائی            احمد عمران ۰۹۱۴۴۷۱۰۶۵۱
۷ ۸۱۸۰ پیری                 جواد عمران ۰۹۱۴۴۹۱۵۰۵۶
۸ ۸۵۹۵ نیکو رای            حمید عمران ۰۹۱۴۴۹۲۶۶۵۴
۹ ۸۹۱۱ پیری           منوچهر عمران ۰۹۱۴۴۹۱۶۵۹۵
۱۰ ۹۴۳۳ حائری               حمید رضا عمران ۰۹۱۴۴۹۱۵۷۳۴
۱۱ ۱۰۰۹۹ پورموسی کوه کمر     امیر عمران ۰۹۱۴۳۹۱۱۷۸۴
۱۲ ۱۰۲۷۱ ملک محمدی       احد عمران ۰۹۱۴۳۹۲۴۵۲۵
۱۳ ۱۰۳۴۳ صدقی              هادی عمران  ۰۹۱۴۱۹۰۶۳۴۹
۱۴ ۱۰۳۶۸ میر قاسمی         میررحیم عمران ۰۹۱۴۱۹۱۲۱۸۹
۱۵ ۱۰۴۳۱ متقی زاده        مهدی عمران ۰۹۱۴۴۹۲۶۳۸۹
۱۶ ۱۰۴۴۵ قاسمی              نظام الدین عمران ۰۹۱۴۳۹۱۶۵۰۷
۱۷ ۱۰۴۶۹ عبادی                  یونس عمران ۰۹۱۴۱۹۰۳۰۷۱
۱۸ ۱۰۴۸۹ شفیعی         سید مسعود عمران ۰۹۱۴۴۹۱۱۹۲۹
۱۹ ۱۰۶۲۴ نیک نژاد        رضا عمران ۰۹۱۴۱۹۳۷۰۹۵
۲۰ ۱۱۳۷۹ زینالی            علیرضا عمران ۰۹۱۴۱۹۳۵۶۷۰
۲۱ ۱۱۴۹۳ محسنی        یوسفعلی عمران ۰۹۱۴۴۹۱۲۰۵۰
۲۲ ۱۱۶۵۸ علیقلی پورنچق   اصغر عمران ۰۹۱۴۷۷۳۳۶۵۲
۲۳ ۱۲۰۹۶ مرندی            حسن عمران ۰۹۱۴۴۹۱۸۸۷۲
۲۴ ۱۲۳۵۴ مجتهدین       محمدرضا عمران  ۰۹۱۴۴۹۱۴۸۳۶
۲۵ ۱۲۴۵۳ شهبازی           بهنام عمران ۰۹۱۴۷۶۶۷۹۴۹
۲۶ ۱۲۴۶۹ آقایی                   علی عمران ۰۹۱۴۱۹۰۸۰۲۴
۲۷ ۱۲۷۱۳ کمیلی               صمد عمران ۰۹۳۵۹۷۲۶۶۳۴
۲۸ ۱۲۷۳۳ رزمی         یاسر عمران ۰۹۱۴۱۹۳۵۳۶۰
۲۹ ۱۲۷۶۵ ابوطالبی          سعید عمران ۰۹۱۴۴۹۱۴۱۷۶
۳۰ ۱۲۷۸۷ عظیمی ثانی       اسماعیل عمران ۰۹۳۵۳۴۰۱۱۷۳
۳۱ ۱۳۰۰۹ کریمی          علی عمران ۰۹۱۴۱۹۰۷۱۳۳
۳۲ ۱۳۵۹۱ ملکانی                  اصغر عمران ۰۹۱۴۱۹۱۳۰۷۷
۳۳ ۱۳۶۱۱ مهدوی اقدم     محمدرضا عمران ۰۹۱۴۴۹۱۲۲۸۶
۳۴ ۱۳۶۲۸ یوسف زاده                امید عمران ۰۹۱۴۱۹۰۳۷۶۲
۳۵ ۱۳۶۴۸ پوررضی           غلامرضا عمران ۰۹۱۴۹۹۱۷۴۰۷
۳۶ ۱۳۶۵۰ بدر عظیمی         مسعود عمران ۰۹۱۴۱۹۰۵۸۴۵
۳۷ ۱۴۰۷۲ قویدل اقدم       محمد عمران ۰۹۱۴۳۱۰۹۴۱۶
۳۸ ۱۴۲۵۳ نورآبادی          حامد عمران ۰۹۱۴۳۹۱۸۶۱۷
۳۹ ۱۴۴۸۱ خان ماکو          فرشاد عمران ۰۹۱۴۱۹۰۱۲۶۱
۴۰ ۱۴۶۲۰ ولائی           محمد عمران ۰۹۱۴۱۹۳۵۴۹۴
۴۱ ۱۴۶۲۱ رسولی ثابت          محمود عمران ۰۹۱۴۳۹۱۷۹۸۴
۴۲ ۱۴۹۱۲ بازارچی         علی عمران ۰۹۱۴۴۹۱۴۶۶۵
۴۳ ۱۵۱۶۷ افتخاری فر           مسعود عمران ۰۹۱۴۴۹۱۱۵۷۶
۴۴ ۱۵۲۰۵ صمدی زنوز       صمد عمران ۰۹۱۴۴۷۹۱۱۷۴
۴۵ ۱۵۵۴۱ جعفری           محمد عمران ۰۹۱۴۸۱۲۴۳۷۱
۴۶ ۱۵۵۶۲ پیری نیا           حسن عمران ۰۹۱۴۴۹۱۵۳۱۱
۴۷ ۱۵۹۳۲ آینه لو          کریم عمران ۹۱۴۶۹۰۶۶۲۱
۴۸ ۱۶۰۲۰ قلی زاده       محمدباقر عمران ۰۹۱۴۹۹۱۲۶۸۱
۴۹ ۱۶۰۷۸ زاده حسنعلی         محمد  عمران ۰۹۱۴۸۹۳۷۳۳۴
۵۰ ۱۶۰۹۰ حاجی زاده        امیدرضا عمران ۰۹۱۴۴۹۱۴۷۲۷
۵۱ ۱۶۰۹۱ خلیل زاده  رشید    ایرج عمران ۰۹۱۴۳۹۱۷۸۶۰
۵۲ ۱۶۱۰۰ ایمان زاده          سمیه عمران ۰۹۳۸۲۹۴۰۰۳۹
۵۳ ۱۶۴۴۳ نجف زاده         سعید عمران ۰۹۱۴۳۹۲۱۸۹۸
۵۴ ۱۶۴۵۲ طالبی           مراد عمران ۰۹۱۴۱۹۰۱۸۹۵
۵۵ ۱۶۴۸۵ پورسعید             میریحیی عمران ۰۹۱۴۱۹۱۳۳۶۴
۵۶ ۱۶۵۴۵ اسماعیلی بودیت      علیرضا عمران ۰۹۱۴۳۹۱۸۶۲۶
۵۷ ۱۶۶۱۷ افتخاری        حسن عمران ۰۹۱۴۹۹۹۵۵۸۰
۵۸ ۱۶۹۷۲ طالبی        بهزاد عمران ۰۹۱۴۴۹۲۶۹۶۷
۵۹ ۱۷۰۰۵ حریری       وحید عمران ۰۹۳۶۳۱۷۷۳۶۱
۶۰ ۱۷۱۸۰ قوجازاده          عادل عمران- ساختمانی ۰۹۱۴۴۹۱۲۲۰۲
۶۱ ۱۷۲۶۹ غلامی        اسلام عمران ۰۹۱۴۳۹۱۵۶۰۰
۶۲ ۱۷۳۸۸ زکی             محرم عمران ۰۹۱۴۱۹۰۱۶۹۹
۶۳ ۱۷۳۹۴ ابراهیمی تازه کند    عباس عمران ۰۹۱۴۱۹۳۵۱۳۸
۶۴ ۱۷۵۳۵ نوری       سیدعلی رضا عمران ۰۹۱۴۸۶۷۸۸۶۱
۶۵ ۱۷۵۳۷ نیرومند        حامد عمران ۰۹۱۴۱۹۰۴۳۲۸
۶۶ ۱۷۵۷۷ ذوقی                محمدرضا      تکنولوژی ساختمان ۰۹۱۴۴۹۲۰۱۵۹
۶۷ ۱۷۶۱۱ باقرپور               جواد عمران ۰۹۳۵۰۸۳۶۶۴۶
۶۸ ۱۷۹۲۳ کریمی           روح اله عمران ۰۹۱۴۲۵۱۹۳۵۶
۶۹ ۱۸۰۹۹ حاتمی درویش محمد حیدرعلی  عمران ۰۹۱۲۲۰۴۱۹۷۶
۷۰ ۱۸۴۷۷ پیرعلیلو            سیاوش عمران ۰۹۱۴۱۹۱۲۴۰۵
۷۱ ۱۸۵۱۴ روکا          امیر عمران ۰۹۳۶۹۹۵۰۴۵۴
۷۲ ۱۹۱۷۵ نوربخش           ساجد عمران ۰۹۱۴۱۹۰۸۴۳۴
۷۳ ۱۹۲۱۴ جلیلی         اعظم تکنولوژی ساختمان ۰۹۳۶۰۱۳۹۵۷۱
۷۴ ۱۹۲۴۶ محمودی        زین العابدین عمران ۰۹۱۴۸۲۷۱۹۹۲
۷۵ ۱۹۳۰۶ اسماعیلی       سعید عمران ۰۹۱۴۹۹۴۱۹۱۷
۷۶ ۱۹۴۱۶ نوائی بناب          یوسف عمران ۰۹۱۴۴۹۱۷۶۴۲
۷۷ ۱۹۵۳۷ اسماعیلی بودیت      محمد عمران ۰۹۱۴۳۹۱۲۵۹۵
۷۸ ۱۹۵۵۲ شفیعی                میر تقی عمران ۰۹۱۴۱۹۳۶۵۱۷
۷۹ ۱۹۶۵۷ نژاد حسین کوه کمر      صابر عمران ۰۹۱۴۸۲۷۹۰۰۵
۸۰ ۱۹۸۰۱ آقابابائی        میلاد عمران ۰۹۱۴۳۰۴۱۲۶۰
۸۱ ۱۹۸۶۴ ضحاکی              رضا عمران ۰۹۱۴۱۹۳۱۳۳۷
۸۲ ۲۰۰۳۸ کیوان فر             حامد عمران ۰۹۱۴۱۹۰۰۹۶۷
۸۳ ۲۰۵۵۹ جعفرزاده هرزند    محمد عمران ۰۹۱۴۳۹۱۸۲۰۹
۸۴ ۲۱۰۰۷ هاشمی زنوزی   میرحسین عمران ۰۹۱۴۴۹۲۷۰۳۱
۸۵ ۲۱۴۰۴ علی محمدی کشکی  ابوالفضل عمران ۰۹۱۴۳۱۷۸۲۴۴
۸۶ ۲۲۶۹۵ ملکانی          فرهاد عمران ۰۹۱۴۹۹۱۴۰۹۰
۸۷ ۲۲۷۰۱ لطفی اصل         محمد عمران ۰۹۱۴۴۹۱۲۳۴۳
۸۸ ۲۲۷۰۲ اباذری قره تپه        معصوم عمران ۰۹۱۴۱۹۱۱۴۹۸
۸۹ ۲۲۷۲۵ عابدینی       ابراهیم عمران ۰۹۱۲۱۹۳۴۱۰۵
۹۰ ۲۲۷۷۶ علی اصغرپور          مرتضی عمران ۰۹۱۴۹۹۴۰۴۹۲
۹۱ ۲۲۸۲۱ موسوی دیزجی   سیدرضا عمران ۹۱۴۴۹۱۶۳۱۲
۹۲ ۲۳۱۳۱ قلی پور     امیر عمران ۰۹۳۵۷۵۵۴۵۵۸
۹۳ ۲۳۲۴۳ سیدخوشکار  سیدعلی عمران ۰۹۱۴۹۹۲۱۶۸۴
۹۴ ۲۳۳۴۰ دائمی         محمدحسن عمران ۰۹۱۴۱۹۳۹۱۷۳
۹۵ ۲۳۶۵۳ غفارپور      ایوب عمران ۰۹۱۴۱۹۳۵۳۱۱
۹۶ ۲۳۷۸۸ مصباح          علی عمران ۰۹۱۹۱۹۳۰۷۰۹
۹۷ ۲۴۰۷۱ محمد آقازاده           مهدی عمران ۰۹۳۵۲۹۶۵۹۲۵
۹۸ ۲۴۱۶۷ حسینی بیوراه   میرعلی اکبر عمران ۰۹۱۴۶۹۱۷۱۵۳
۹۹ ۲۴۲۶۰ اسدپور        شهروز عمران  ۰۹۳۶۰۱۴۶۳۷۵
۱۰۰ ۲۴۷۴۵ مهدوی یالقوزاغاج  مظاهر عمران ۰۹۳۶۳۴۰۵۴۴۳
۱۰۱ ۲۴۷۷۹ موذنی       منوچهر عمران ۰۹۱۴۱۹۳۷۵۲۳
۱۰۲ ۲۵۲۳۸ طالبی اقدم      سیدرضا عمران ۰۹۱۴۱۹۳۹۲۳۴
۱۰۳ ۲۵۲۳۹ برزگری         علیرضا عمران ۰۹۱۴۳۹۱۰۷۹۹
۱۰۴ ۲۵۳۴۹ حبیب توکلی        حمید عمران ۰۹۱۴۹۹۴۲۶۱۸
۱۰۵ ۲۵۳۹۶ کاظمی              طاهر عمران ۰۹۱۴۸۵۲۱۱۵۰
۱۰۶ ۲۵۴۸۳ جهانگیری         جهانگیر عمران ۰۹۱۴۹۹۱۱۰۶۴
۱۰۷ ۲۶۱۹۵ حسن زاده       مهدی عمران ۰۹۳۶۶۲۹۵۰۸۳
۱۰۸ ۲۶۴۲۹ امیرخان نژادی   محمد عمران ۰۹۱۴۸۱۲۷۴۷۱
۱۰۹ ۲۶۴۶۱ غنی لو          علی عمران ۰۹۱۴۵۳۶۵۹۷۴
۱۱۰ ۲۷۲۹۱ کرباسی                 حسن عمران ۰۹۱۴۴۹۱۲۱۰۵
۱۱۱ ۲۷۵۱۰ پورمحمد           اکبر عمران ۰۹۳۸۱۵۲۲۴۱۱
۱۱۲ ۲۷۶۶۵ پیرعلیلو         صمد عمران ۰۹۱۴۹۹۱۲۸۲۶
۱۱۳ ۲۷۶۹۳ قاسمی           بهروز عمران ۰۹۱۴۱۹۳۷۰۲۰
۱۱۴ ۲۷۶۹۴ حسینی         سیدصابر عمران ۰۹۳۵۸۰۱۵۸۳۷
۱۱۵ ۲۷۷۰۹ وظیفه دوست          ناصر عمران ۰۹۱۴۴۹۲۶۲۰۱
۱۱۶ ۲۷۸۹۵ نصرتی یام          مجید عمران ۰۹۱۴۹۹۲۷۹۷۱
۱۱۷ ۲۸۱۲۰ مصطفی ئی لیواری  حسن عمران ۰۹۳۵۸۱۲۰۴۰۶
۱۱۸ ۲۸۲۹۸ واعظی            بهنام عمران ۰۹۱۴۱۹۱۱۰۰۱
۱۱۹ ۲۸۲۹۹ رضایی          محمدتقی عمران ۰۹۱۴۳۹۱۴۳۷۱
۱۲۰ ۲۸۷۹۹ رنج دوست     سینا عمران ۰۹۱۴۹۹۳۹۲۵۶
۱۲۱ ۲۹۳۱۵ رنجبری           عارفه عمران ۰۹۳۵۶۳۹۷۱۳۶
۱۲۲ ۲۹۴۷۱ محمدنژاد           جعفر عمران ۰۹۱۴۴۹۳۲۹۱۱
۱۲۳ ۲۹۷۵۲ سلطانپور        هادی عمران ۰۹۱۴۹۹۲۲۷۷۰
۱۲۴ ۲۹۹۷۵ میرامامی    میرعظیم عمران ۰۹۳۵۹۴۶۹۱۴۳
۱۲۵ ۳۰۶۲۵ مهدیزاده          بهزاد عمران ۰۹۱۴۴۹۱۲۵۹۴
۱۲۶ ۳۱۴۶۹ محمدی         سالار عمران ۰۹۱۴۲۴۳۳۳۹۱
۱۲۷ ۳۱۷۴۱ اسماعیلی لیواری   رسول عمران ۰۹۱۲۰۳۶۰۳۴۶
۱۲۸ ۳۲۲۶۳ مهری     فاطمه عمران ۰۹۱۴۱۹۳۹۹۲۷
نظرات برای این پست بسته شده است.