لیست اعضای بدون پایه معماری

 لیست اعضاء بدون پایه نظام مهندسی شهرستان مرند  (معماری)
ردیف شماره عضویت نام ونام خانوادگی  رشته تلفن
۱ ۸۸۲۶ کلیبر عتیق     حیدر معماری ۰۹۳۷۱۵۷۸۱۸۱
۲ ۱۴۵۰۶ عادلی        فریبا معماری ۰۹۱۴۹۹۱۶۰۲۵
۳ ۱۵۷۱۹ ایرجی            محمد معماری ۰۹۱۴۴۹۱۷۸۱۳
۴ ۱۷۰۳۸ قاسمی تازه کند       حسن معماری ۰۹۳۹۰۷۴۴۵۶۶
۵ ۱۷۶۴۷ ذاکری    محمد علی معماری ۰۹۳۰۳۶۹۰۴۷۹
۶ ۱۸۴۹۱ زاهدی اقدم         میرحمید معماری ۰۹۱۴۴۹۱۶۴۹۰
۷ ۱۸۴۹۳ نقی زاده        سید ولی معماری ۰۹۱۴۱۹۱۲۴۴۹
۸ ۱۹۸۸۰ ساعی         سید حسین معماری ۰۹۱۴۱۹۰۲۱۶۱
۹ ۲۰۷۱۰ طالبی              علی معماری ۰۹۱۴۴۹۱۳۲۱۸
۱۰ ۲۱۳۹۲ علی یازاده       حسن معماری ۰۹۱۳۱۰۸۱۰۵۰
۱۱ ۲۱۹۰۳ قاسمی           رقیه معماری ۰۹۳۳۰۵۱۱۶۶۹
۱۲ ۲۲۰۵۰ فضلی              فاطمه معماری ۰۹۱۴۵۸۵۸۹۲۲
۱۳ ۲۴۳۱۹ صادق پور           سعید معماری ۰۹۱۴۱۹۰۱۶۸۱
۱۴ ۲۵۲۷۵ فلکی      مریم معماری ۰۹۱۴۳۹۲۳۲۷۲
۱۵ ۲۵۹۰۱ امیدفرد       محمدعلی معماری ۰۹۱۴۷۶۱۳۵۶۱
۱۶ ۲۵۹۶۸ جلیلی مرند    رعنا معماری ۹۳۹۰۷۹۸۱۳۷
۱۷ ۲۶۴۷۰ ملکانی     پویا معماری ۰۹۱۴۳۹۱۹۳۰۷
۱۸ ۲۶۵۴۳ جمشیدی     نسیم معماری ۰۹۳۳۰۶۱۵۲۰۰
۱۹ ۲۶۶۴۵ آفتاب     سیدمیکائیل معماری ۹۱۴۲۲۲۲۱۶۱
۲۰ ۲۷۰۸۷ دنیا زاده       آرزو معماری ۰۹۱۴۳۹۲۸۹۰۰
         
۲۲ ۲۷۷۸۵ علیرضایی هرزند   سعید معماری ۹۱۴۳۹۲۰۹۶۵
۲۳ ۲۸۰۷۸ زمزمی           میرباقر معماری ۰۹۳۶۴۵۹۱۷۴۸
۲۴ ۲۸۳۹۵ فرهنگی        هادی معماری ۰۹۲۱۵۴۸۰۳۴۹
۲۵ ۲۹۵۰۷ قریشی        المیرا سادات معماری ۰۹۱۴۱۹۰۱۸۰۷
۲۶ ۲۹۵۳۳ عسگری             سجاد معماری ۰۹۱۴۳۹۲۱۵۶۶
۲۷ ۲۹۶۲۸ غیبی        فاطمه سادات معماری ۹۱۴۴۹۳۵۸۴۷
۲۸ ۲۹۸۷۰ رحمانپور      احسان معماری ۰۹۱۴۲۲۳۰۳۰۰
۲۹ ۲۹۹۰۸ قلی پور     رضا معماری ۰۹۳۵۵۶۴۵۳۵۵
۳۰ ۳۰۱۳۲ رنج دوست        امیرمختار معماری ۰۹۳۶۱۵۱۴۳۴۲
۳۱ ۳۰۴۴۵ رستمی         سمیرا معماری ۰۹۱۴۲۵۳۹۲۵۹
۳۲ ۳۰۴۸۲ کفاشی     بهاره  معماری ۰۹۱۴۴۱۷۶۸۸۵
۳۳ ۳۰۹۲۷ قریشی       الهام معماری ۰۹۱۴۱۹۰۱۰۰۵
۳۴ ۳۰۹۴۵ ملکانی         آرش معماری ۰۹۱۴۴۹۱۳۳۰۴
۳۵ ۳۲۳۹۰ عابدین زاده     سهیلا معماری ۰۹۱۲۰۲۱۲۹۰۵
۳۶ ۳۳۰۳۳ عزتی اصل     لیلا معماری ۰۹۱۴۴۹۱۰۹۵۸
۳۷ ۳۳۷۴۶ خلیل زاده رشید     المیرا معماری ۰۹۱۴۸۴۹۲۴۴۶
نظرات برای این پست بسته شده است.