لیست اعضای بدون پایه معماری

 لیست اعضاء بدون پایه نظام مهندسی شهرستان مرند  (معماری)
ردیف شماره عضویت نام ونام خانوادگی  رشته تلفن
۱ ۸۸۲۶ کلیبر عتیق     حیدر معماری ۰۹۳۷۱۵۷۸۱۸۱
۲ ۱۴۵۰۶ عادلی        فریبا معماری ۰۹۱۴۹۹۱۶۰۲۵
۳ ۱۵۷۱۹ ایرجی            محمد معماری ۰۹۱۴۴۹۱۷۸۱۳
۴ ۱۷۰۳۸ قاسمی تازه کند       حسن معماری ۰۹۳۹۰۷۴۴۵۶۶
۵ ۱۷۶۴۷ ذاکری    محمد علی معماری ۰۹۳۰۳۶۹۰۴۷۹
۶ ۱۸۴۹۱ زاهدی اقدم         میرحمید معماری ۰۹۱۴۴۹۱۶۴۹۰
۷ ۱۸۴۹۳ نقی زاده        سید ولی معماری ۰۹۱۴۱۹۱۲۴۴۹
۸ ۱۹۸۸۰ ساعی         سید حسین معماری ۰۹۱۴۱۹۰۲۱۶۱
۹ ۲۰۷۱۰ طالبی              علی معماری ۰۹۱۴۴۹۱۳۲۱۸
۱۰ ۲۱۳۹۲ علی یازاده       حسن معماری ۰۹۱۳۱۰۸۱۰۵۰
۱۱ ۲۱۹۰۳ قاسمی           رقیه معماری ۰۹۳۳۰۵۱۱۶۶۹
۱۲ ۲۲۰۵۰ فضلی              فاطمه معماری ۰۹۱۴۵۸۵۸۹۲۲
۱۳ ۲۳۸۰۹ پروری    رقیه معماری ۰۹۱۴۱۹۰۲۹۰۰
۱۴ ۲۴۳۱۹ صادق پور           سعید معماری ۰۹۱۴۱۹۰۱۶۸۱
۱۵ ۲۵۲۷۵ فلکی      مریم معماری ۰۹۱۴۳۹۲۳۲۷۲
۱۶ ۲۵۵۳۰ نیک نهاد     مجتبی معماری ۰۹۳۶۳۵۲۷۱۲۱
۱۷ ۲۵۹۰۱ امیدفرد       محمدعلی معماری ۰۹۱۴۷۶۱۳۵۶۱
۱۸ ۲۶۱۴۸ اسدی کمارعلیا     سجاد معماری ۰۹۱۴۳۹۱۵۲۵۷
۱۹ ۲۶۴۷۰ ملکانی     پویا معماری ۰۹۱۴۳۹۱۹۳۰۷
۲۰ ۲۶۴۷۱ جشن ساز   ناهیده معماری ۰۹۱۴۸۲۷۶۵۰۰
۲۱ ۲۶۵۴۳ جمشیدی     نسیم معماری ۰۹۳۳۰۶۱۵۲۰۰
۲۲ ۲۷۰۸۷ دنیا زاده       آرزو معماری ۰۹۱۴۳۹۲۸۹۰۰
۲۳ ۲۷۷۴۶ علی پور       محمدجواد معماری ۰۹۱۴۴۹۱۳۳۹۱
۲۴ ۲۸۰۷۸ زمزمی           میرباقر معماری ۰۹۳۶۴۵۹۱۷۴۸
۲۵ ۲۸۳۹۵ فرهنگی        هادی معماری ۰۹۲۱۵۴۸۰۳۴۹
۲۶ ۲۹۵۰۷ قریشی        المیرا سادات معماری ۰۹۱۴۱۹۰۱۸۰۷
۲۷ ۲۹۵۳۳ عسگری             سجاد معماری ۰۹۱۴۳۹۲۱۵۶۶
۲۸ ۲۹۸۰۵ رمضانی            هاجر معماری ۰۹۳۳۴۶۶۹۹۸۰
۲۹ ۲۹۸۷۰ رحمانپور      احسان معماری ۰۹۱۴۲۲۳۰۳۰۰
۳۰ ۲۹۹۰۸ قلی پور     رضا معماری ۰۹۳۵۵۶۴۵۳۵۵
۳۱ ۳۰۱۳۲ رنج دوست        امیرمختار معماری ۰۹۳۶۱۵۱۴۳۴۲
۳۲ ۳۰۴۴۵ رستمی         سمیرا معماری ۰۹۱۴۲۵۳۹۲۵۹
۳۳ ۳۰۴۸۲ کفاشی     بهره  معماری ۰۹۱۴۴۱۷۶۸۸۵
۳۴ ۳۰۹۲۷ قریشی       الهام معماری ۰۹۱۴۱۹۰۱۰۰۵
۳۵ ۳۰۹۴۵ ملکانی         آرش معماری ۰۹۱۴۴۹۱۳۳۰۴
نظرات برای این پست بسته شده است.