لیست اعضای بدون پایه مکانیک

 لیست اعضاء بدون پایه نظام مهندسی شهرستان مرند ( تاسیسات مکانیکی)
ردیف شماره عضویت نام ونام خانوادگی  رشته تلفن
۱ ۵۰۷۷ جنگی           کریم مکانیک ۰۹۱۴۴۹۱۲۴۴۵
۲ ۶۴۶۲ پورمردانی    فرامرز  مکانیک ۰۹۱۴۹۳۰۸۹۶۸
۳ ۱۴۸۵۷ میرزاخانی       علیرضا مکانیک ۰۹۱۴۳۹۲۲۵۱۴
۴ ۱۵۶۳۹ ابوطالبی       محمدرضا مکانیک ۰۹۱۴۳۱۹۰۹۱۲
۵ ۱۶۴۷۱ خضرلو         مرضیه مکانیک ۰۹۱۴۱۹۳۷۸۶۶
۶ ۱۶۴۷۶ چربگو   توحید مکانیک ۰۹۱۴۱۹۳۶۶۹۶
۷ ۱۸۲۵۷ نجفی    مبثم مکانیک ۰۹۳۶۱۵۱۴۴۹۷
۸ ۲۰۱۷۷ آقا کرمی       میکائیل مکانیک ۰۹۱۴۳۹۱۵۰۸۵
۹ ۲۰۵۱۶ مهران                  فرشید مکانیک ۰۹۱۴۳۹۱۸۷۷۲
۱۰ ۲۰۵۸۷ مهران               وحید مکانیک ۰۹۱۴۴۹۱۱۵۷۱
۱۱ ۲۲۱۶۱ قهرمانی درقی        رضا مکانیک ۰۹۱۴۱۹۰۱۴۶۳
۱۲ ۲۲۳۲۳ میرکاظم زاده اقدم   سید مهدی مکانیک ۰۹۱۴۴۰۵۱۱۹۸
۱۳ ۲۲۸۶۷ ابراهیمی نیا           مهدی مکانیک ۰۹۳۵۶۳۱۵۲۳۸
۱۴ ۲۳۰۰۱ مقبولی مرند         حسین مکانیک ۰۹۱۴۳۹۱۶۵۰۸
۱۵ ۲۳۸۵۴ مهدوی            مهدی مکانیک ۹۱۴۸۹۴۹۱۱۶
۱۶ ۲۴۱۳۷ بربری دیزج      محمد مکانیک ۰۹۱۴۹۹۳۴۰۷۷
۱۷ ۲۴۱۶۵ مهران        سعید مکانیک ۰۹۱۴۴۹۲۲۰۶۰
۱۸ ۲۴۹۸۴ گنجه لوپور    محمد مکانیک ۰۹۱۴۶۴۹۰۱۲۱
۱۹ ۲۷۶۰۶ ملایی          حامد مکانیک ۰۹۱۰۶۸۹۳۹۹۵
۲۰ ۲۷۷۲۶ فرهاد زاده       جواد مکانیک ۰۹۱۴۹۹۴۴۷۵۴
۲۱ ۲۸۲۵۵ حریری       سعید مکانیک ۰۹۲۱۱۹۲۵۳۵۶
۲۲ ۳۰۱۲۰ شاهی           یعقوب مکانیک ۰۹۱۴۹۰۲۹۲۴۵
۲۳ ۳۱۵۹۳ اسمعیل زاده     سعید مکانیک ۰۹۱۴۳۹۱۰۳۳۰
۲۴ ۳۳۴۷۹ صحرائی      حسین مکانیک ۰۹۱۴۳۹۱۰۹۱۰
نظرات برای این پست بسته شده است.