لیست اعضای دارای پایه برق

 (لیست اعضاء فعال و دارای پروانه اشتغال نظام مهندسی شهرستان مرند ( رشته برق
ردیف شماره عضویت نام و نام خانوادگی شماره پروانه اشتغال حدود صلاحیت همراه
م ن
۱ ۱۳-۵-۰-۰۳۳۲۵ محمداوغلی علی  ۱۳-۵۰۰-۰۰۲۱۱ ارشد ارشد ۰۹۱۴۱۹۱۲۱۲۴
۲ ۱۳-۵-۰-۰۵۰۴۷ صمیمی اصل تقی  ۱۳-۵۰۰-۰۰۳۴۸ ارشد ارشد ۰۹۱۴۴۹۱۱۲۷۸
۳ ۱۳-۵-۰-۰۵۴۴۸ کلیبرعتیق یوسف ۱۳-۵۰۰-۰۰۳۵۷ ۱ ۱ ۰۹۱۴۶۶۷۹۴۵۳
۴ ۱۳-۵-۰-۰۶۰۰۸ ماهی       رضا  ۱۳-۵۰۰-۰۰۲۸۴ ارشد ارشد ۰۹۱۴۴۹۲۱۲۴۶
۵ ۱۳-۵-۰-۰۷۶۴۸ فاروقی     سعید  ۱۳-۵۰۰-۰۰۳۴۲ ۱ ۱ ۰۹۱۴۹۹۴۶۶۴۰
۶ ۱۳-۵-۰-۰۷۹۷۲ خانی      سیامک    ۱۳-۵۰۰-۰۰۳۶۸ ۱ ۱ ۰۹۳۶۰۱۵۸۱۴۹
۷ ۱۳-۵-۳-۰۹۴۸۸ شیخ لو      امیر ۱۳-۵۰۰-۰۰۱۶۹ ۱ ۱ ۰۹۱۴۸۳۱۳۱۲۱
۸ ۱۳-۵-۰-۰۹۹۷۵ شاکر    محمد ۱۳-۵۰۰-۰۰۴۳۴ ۲ ۳ ۰۹۱۴۹۹۳۶۱۶۹
۹ ۱۳-۵-۱-۱۱۶۳۷ طالبی اقدم سیداحمد ۱۳-۵۰۰-۰۰۰۸۲ ۲ ۲ ۰۹۱۴۹۹۱۶۷۷۵
۱۰ ۱۳-۵-۱-۱۱۷۳۲ عسکری هرزند  محمد ۱۳-۵۱۰-۰۰۱۳۳  ۳ ۲ ۰۹۱۴۱۹۰۶۱۵۰
۱۱ ۱۳-۵-۰-۱۳۶۳۸  شهریاری دیزجیکان  جواد ۱۳-۵۰۰-۰۱۱۲۲ ۰ ۳ ۰۹۱۴۴۹۱۹۲۷۲
۱۲ ۱۳-۵-۱-۱۵۶۹۶ آرش نیا   محرم ۱۳-۵۱۰-۰۰۱۳۷ ۰ ۳ ۰۹۱۴۴۹۱۷۳۱۵
۱۳ ۱۳-۵-۰-۱۶۷۲۲ کلانتری         حسن ۱۳-۵۰۰-۰۰۷۹۰ ۳ ۳ ۰۹۱۴۳۹۱۷۴۲۰
۱۴ ۱۳-۵-۰-۱۶۸۲۳ کنگری    غلامرضا ۱۳-۵۰۰-۰۰۶۹۹ ۲ ۲ ۰۹۱۴۴۹۱۵۲۹۶
۱۵ ۱۳-۵-۰-۱۷۱۵۲ هاشمی اقدم سیدهادی ۱۳-۵۰۰-۰۰۹۱۴ ۳ ۳ ۰۹۱۴۳۹۲۳۵۶۶
۱۶ ۱۳-۵-۱-۱۷۲۸۳ خوش نواز   حسین ۱۳-۵۱۰-۰۰۱۳۰ ۰ ۳ ۹۱۴۳۹۲۲۹۹۸
۱۷ ۱۳-۵-۰-۲۱۳۶۴ مجیدی      سعید ۱۳-۵۰۰-۰۱۰۵۳ ۳ ۳ ۰۹۱۴۳۹۲۱۵۲۱
۱۸ ۱۳-۵-۱-۲۱۸۸۵ باقری       علیرضا ۱۳-۵۱۰-۰۰۱۸۳  ۳ ۳ ۰۹۱۴۲۵۳۶۰۹۰
۱۹ ۱۳-۵-۰-۲۳۰۸۴ نقابی   نعمت ۱۳-۵۰۰-۰۱۰۶۱ ۳ ۳ ۰۹۱۴۹۹۳۷۱۸۸
۲۰ ۱۳-۵-۱-۲۳۶۸۹ مهری    علی ۱۳-۵۱۰-۰۰۲۲۶ ۳ ۳ ۰۹۱۴۱۹۰۹۸۶۷
۲۱ ۱۳-۵-۱-۲۵۶۲۰ دانشور نیا سید بهمن  ۱۳-۵۱۰-۰۰۲۳۶ ۰ ۳ ۰۹۱۴۱۹۰۵۹۴۶
۲۲ ۱۳-۵-۰-۲۶۳۶۷ فرخی     محمدحسین ۱۳-۵۰۰-۰۰۹۵۹ ۲ ۲ ۰۹۱۴۸۲۷۲۶۳۸
۲۳ ۱۳-۵-۱-۲۶۷۱۷   جباری         رحیم  ۱۳-۵۱۰-۰۰۳۱۳ ۰ ۳ ۰۹۳۵۷۰۴۱۲۶۹
۲۴ ۱۳-۵-۱-۲۸۲۸۵ حامدی فر     فرهاد  ۱۳-۵۱۰-۰۰۲۲۸ ۳ ۳ ۰۹۳۵۷۵۸۴۶۵۶
۲۵ ۱۳-۵-۱-۲۹۸۱۷ پناهیان     محمد ۱۳-۵۱۰-۰۰۳۱۰ ۰ ۳ ۰۹۱۴۶۱۷۷۷۵۷
۲۶ ۱۳-۵-۱-۲۹۸۷۶ قبادی دیزج یکان  جمال ۱۳-۵۱۰-۰۰۳۶۷ ۰ ۳ ۰۹۱۴۱۹۳۵۶۸۹
۲۷ ۱۳-۵-۰-۳۰۹۰۷ شیوا       بهزاد ۱۳-۵۰۰-۰۱۲۱۳ ۰ ۳ ۰۹۳۵۵۶۵۷۷۸۸
۲۸ ۱۳-۵-۱-۳۳۲۸۰ سلیمانی   مهدی ۱۳-۵۱۰-۰۰۳۵۰ ۰ ۳ ۰۹۱۴۱۹۳۱۵۲۵
نظرات برای این پست بسته شده است.