لیست اعضای دارای پایه برق

 (لیست اعضاء فعال و دارای پروانه اشتغال نظام مهندسی شهرستان مرند ( رشته برق
ردیف شماره عضویت نام و نام خانوادگی شماره پروانه اشتغال حدود صلاحیت همراه
م ن
۱ ۱۳-۵-۰-۰۳۳۲۵ محمداوغلی علی  ۱۳-۵۰۰-۰۰۲۱۱ ارشد ارشد ۰۹۱۴۱۹۱۲۱۲۴
۲ ۱۳-۵-۰-۰۵۰۴۷ صمیمی اصل تقی  ۱۳-۵۰۰-۰۰۳۴۸ ارشد ارشد ۰۹۱۴۴۹۱۱۲۷۸
۴ ۱۳-۵-۰-۰۵۴۴۸ کلیبرعتیق یوسف ۱۳-۵۰۰-۰۰۳۵۷ ۱ ۱ ۰۹۱۴۶۶۷۹۴۵۳
۵ ۱۳-۵-۰-۰۶۰۰۸ ماهی       رضا  ۱۳-۵۰۰-۰۰۲۸۴ ارشد ارشد ۰۹۱۴۴۹۲۱۲۴۶
۶ ۱۳-۵-۰-۰۷۶۴۸ فاروقی     سعید  ۱۳-۵۰۰-۰۰۳۴۲ ۱ ۱ ۰۹۱۴۹۹۴۶۶۴۰
۷ ۱۳-۵-۰-۰۷۹۷۲ خانی      سیامک    ۱۳-۵۰۰-۰۰۳۶۸ ۱ ۱ ۰۹۳۶۰۱۵۸۱۴۹
۸ ۱۳-۵-۳-۰۹۴۸۸ شیخ لو      امیر ۱۳-۵۰۰-۰۰۱۶۹ ۲ ۲ ۰۹۱۴۸۳۱۳۱۲۱
۹ ۱۳-۵-۰-۰۹۹۷۵ شاکر    محمد ۱۳-۵۰۰-۰۰۴۳۴ ۲ ۳ ۰۹۱۴۹۹۳۶۱۶۹
۱۰ ۱۳-۵-۱-۱۱۶۳۷ طالبی اقدم سیداحمد ۱۳-۵۰۰-۰۰۰۸۲ ۳ ۲ ۰۹۱۴۹۹۱۶۷۷۵
۱۱ ۱۳-۵-۱-۱۱۷۳۲ عسکری هرزند  محمد ۱۳-۵۱۰-۰۰۱۳۳  ۳ ۲ ۰۹۱۴۱۹۰۶۱۵۰
۱۲ ۱۳-۵-۰-۱۳۶۳۸  شهریاری دیزجیکان  جواد ۱۳-۵۰۰-۰۱۱۲۲ ۰ ۳ ۰۹۱۴۴۹۱۹۲۷۲
۱۳ ۱۳-۵-۱-۱۵۶۹۶ آرش نیا   محرم ۱۳-۵۱۰-۰۰۱۳۷ ۰ ۳ ۰۹۱۴۴۹۱۷۳۱۵
۱۴ ۱۳-۵-۰-۱۶۷۲۲ کلانتری         حسن ۱۳-۵۰۰-۰۰۷۹۰ ۳ ۳ ۰۹۱۴۳۹۱۷۴۲۰
۱۵ ۱۳-۵-۰-۱۶۸۲۳ کنگری    غلامرضا ۱۳-۵۰۰-۰۰۶۹۹ ۲ ۲ ۰۹۱۴۴۹۱۵۲۹۶
۱۶ ۱۳-۵-۰-۱۷۱۵۲ هاشمی اقدم سیدهادی ۱۳-۵۰۰-۰۰۹۱۴ ۳ ۳ ۰۹۱۴۳۹۲۳۵۶۶
۱۷ ۱۳-۵-۰-۲۱۳۶۴ مجیدی      سعید ۱۳-۵۰۰-۰۱۰۵۳ ۳ ۳ ۰۹۱۴۳۹۲۱۵۲۱
۱۸ ۱۳-۵-۱-۲۱۸۸۵ باقری       علیرضا ۱۳-۵۱۰-۰۰۱۸۳  ۳ ۳ ۰۹۱۴۲۵۳۶۰۹۰
۱۹ ۱۳-۵-۰-۲۳۰۸۴ نقابی   نعمت ۱۳-۵۰۰-۰۱۰۶۱ ۳ ۳ ۰۹۱۴۹۹۳۷۱۸۸
۲۰ ۱۳-۵-۱-۲۳۶۸۹ مهری    علی ۱۳-۵۱۰-۰۰۲۲۶ ۳ ۳ ۰۹۱۴۱۹۰۹۸۶۷
۲۱ ۱۳-۵-۱-۲۵۶۲۰ دانشور نیا سید بهمن  ۱۳-۵۱۰-۰۰۲۳۶ ۰ ۳ ۰۹۱۴۱۹۰۵۹۴۶
۲۲ ۱۳-۵-۰-۲۶۳۶۷ فرخی     محمدحسین ۱۳-۵۰۰-۰۰۹۵۹ ۳ ۳ ۰۹۱۴۸۲۷۲۶۳۸
۲۳ ۱۳-۵-۱-۲۶۷۱۷   جباری         رحیم  ۱۳-۵۱۰-۰۰۳۱۳ ۰ ۳ ۰۹۳۵۷۰۴۱۲۶۹
۲۴ ۱۳-۵-۱-۲۸۲۸۵ حامدی فر     فرهاد  ۱۳-۵۱۰-۰۰۲۲۸ ۳ ۳ ۰۹۳۵۷۵۸۴۶۵۶
۲۵ ۱۳-۵-۱-۲۹۸۱۷ پناهیان     محمد ۱۳-۵۱۰-۰۰۳۱۰ ۰ ۳ ۰۹۱۴۶۱۷۷۷۵۷
نظرات برای این پست بسته شده است.