لیست اعضای دارای پایه شهرسازی

لیست اعضاء فعال و دارای پروانه اشتغال نظام مهندسی شهرستان مرند ( رشته شهرسازی)
ردیف شماره عضویت نام و نام خانوادگی پروانه اشتغال حدود صلاحیت همراه
م ن
۱ ۱۳-۲-۲-۰۴۰۴۲ مددی      اکبر ۱۳-۲۲۰-۰۰۰۲۰ ۱ ۱ ۹۱۴۱۹۰۷۰۹۷
۲ ۱۳-۲-۲-۱۰۸۴۰ رهبری نیا علی اصغر ۱۳-۲۲۰-۰۰۰۳۶ ۲ ۲ ۰۹۱۴۱۹۳۵۱۳۵
۳ ۱۳-۳-۰-۰۲۱۰۱ حسن بگلو      علی ۱۳-۳۰۰-۰۱۲۶۱ ۳ ۳ ۰۹۱۴۴۹۱۱۹۱۷
۴ ۱۳-۲-۰-۱۹۲۵۷ مهدنشین      نیره ۱۳-۲۰۰-۰۰۰۶۰ ۳ ۳ ۰۹۳۶۲۵۶۵۶۱۶
۵ ۱۳-۲-۰-۱۹۸۹۹ حقیقت    مهدی ۱۳-۲۰۰-۰۰۰۲۸ ۳ ۳ ۰۹۱۴۳۹۱۱۹۶۲
۶ ۱۳-۲-۰-۳۲۳۵۴ دوار بناب     محمد ۱۳-۲۰۰-۰۰۰۹۱ ۳ ۳ ۹۱۴۴۰۶۲۰۶۲
۷ ۱۳-۲-۰-۳۲۷۵۰  کریمی          فرزانه ۱۳-۲۰۰-۰۰۰۹۲ ۳ ۳ ۹۹۰۹۴۲۷۸۶۳
نظرات برای این پست بسته شده است.