لیست اعضای دارای پایه شهرسازی

لیست اعضاء فعال و دارای پروانه اشتغال نظام مهندسی شهرستان مرند ( رشته شهرسازی)
ردیف شماره عضویت نام و نام خانوادگی پروانه اشتغال حدود صلاحیت همراه
م ن
۱ ۱۳-۲-۲-۰۴۰۴۲ مددی      اکبر ۱۳-۲۲۰-۰۰۰۲۰ ۱ ۱ ۹۱۴۱۹۰۷۰۹۷
۲ ۱۳-۲-۲-۱۰۸۴۰ رهبری نیا علی اصغر ۱۳-۲۲۰-۰۰۰۳۶ ۲ ۲ ۰۹۱۴۱۹۳۵۱۳۵
۳ ۱۳-۲-۰-۱۹۲۵۷ مهدنشین      نیره ۱۳-۲۰۰-۰۰۰۶۰ ۳ ۳ ۰۹۳۶۲۵۶۵۶۱۶
۴ ۱۳-۲-۰-۱۹۸۹۹ حقیقت    مهدی ۱۳-۲۰۰-۰۰۰۲۸ ۳ ۳ ۰۹۱۴۳۹۱۱۹۶۲
نظرات برای این پست بسته شده است.