لیست اعضای دارای پایه عمران

لیست اعضاء فعال و دارای پروانه اشتغال نظام مهندسی شهرستان مرند ( رشته عمران)
ردیف شماره عضویت نام و نام خانوادگی پروانه اشتغال حدود صلاحیت همراه
  م ن
۱ ۳۰۲ حسینی      سید ابوالحسن   ۱ ارشد ۰۹۱۴۱۱۷۰۳۳۴
۲ ۷۰۰ حکیمی           فیروز ۱۳-۳۰۰-۰۰۴۵۹ ۳ ۱ ۰۹۱۴۳۹۱۲۱۵۱
۳ ۱۴۴۶ موسائی              محمد ۱۳-۳۰۰-۰۰۸۵۷ ۱ ارشد ۰۹۱۴۱۹۱۲۳۹۰
۴ ۱۴۵۱ قریشی           میر حسین ۱۳-۳۰۰-۰۳۱۳۲ ۰ ارشد ۰۹۱۴۴۹۱۲۱۰۳
۵ ۱۴۵۴ تبریزی           داود ۱۳-۳۰۰-۰۰۸۶۴ ۱ ارشد ۰۹۱۴۴۹۱۱۸۳۸
۶ ۱۵۰۵ موسالو               هاشم ۱۳-۳۰۰-۰۰۸۹۴ ۱ ۱ ۰۹۱۴۴۹۱۵۹۰۹
۷ ۱۵۰۷ ایمانی             صالح ۱۳-۳۰۰-۰۱۵۷۹ ۱ ارشد ۰۹۱۴۳۹۱۰۹۲۲
۸ ۱۵۴۰ مقبولی             غلامرضا ۱۳-۳۰۰-۰۲۳۲۴ ۰ ارشد ۰۹۱۴۳۹۱۱۵۰۱
۹ ۱۵۶۳ مصطفوی       محمد صادق ۱۳-۳۲۰-۰۰۰۵۷ ۰ ارشد ۰۹۱۴۳۹۱۱۶۱۴
۱۰ ۱۸۱۶ دیندار             حسن ۱۳-۳۰۰-۰۱۰۷۹ ۱ ارشد ۰۹۱۴۴۹۱۰۱۳۸
۱۱ ۱۸۵۴ جهانبخش       عبدالرضا ۱۳-۳۰۰-۰۱۱۰۴ ۱ ارشد ۰۹۱۴۴۹۱۱۹۷۲
۱۲ ۲۰۰۴ حسن بگلو       حمید ۱۳-۳۰۰-۰۱۲۰۲ ۰ ارشد ۰۹۱۴۳۹۲۱۵۶۵
۱۳ ۲۰۳۱ قلی پور             یوسف ۱۳-۳۰۰-۰۱۲۲۳ ۱ ۲ ۰۹۱۴۳۹۱۳۵۹۲
۱۴ ۲۱۰۱ حسن بگلو        علی ۱۳-۳۰۰-۰۱۲۶۱ ۱ ارشد ۰۹۱۴۴۹۱۱۹۱۷
۱۵ ۲۱۸۸ علیپور               حمزه ۱۳-۳۰۰-۰۲۰۰۲ ارشد ارشد ۰۹۱۴۳۹۱۱۱۹۸
۱۶ ۲۱۹۹ فلسفیان             کامبیز ۱۳-۳۰۰-۰۱۳۱۴ ارشد ارشد ۰۹۱۴۳۹۱۱۴۹۱
۱۷ ۲۲۵۴ لطفعلی              ابراهیم ۱۳-۳۰۰-۰۲۰۰۱ ۱ ارشد ۰۹۱۴۳۹۱۲۰۸۱
۱۸ ۲۲۶۸ حبیبی            عزیز ۱۳-۳۰۰-۰۲۰۴۱ ۰ ۱ ۰۹۱۴۴۹۱۹۳۶۲
۱۹ ۲۳۹۳ سیاه چشم        مهدی ۱۳-۳۰۰-۰۱۶۷۵ ۱ ۱ ۰۹۱۴۳۹۱۰۲۰۶
۲۰ ۲۴۰۲ زنوزی               حسین ۱۳-۳۰۰-۰۱۳۷۱ ارشد ارشد ۰۹۱۴۳۹۱۰۲۰۰
۲۱ ۲۴۸۶ میری اقدم          میرعلی ۱۳-۳۰۰-۰۳۱۳۰ ۰ ۱ ۰۹۱۴۳۹۱۳۰۳۹
۲۲ ۲۵۸۱ زاده بختیار         جعفر ۱۳-۳۰۰-۰۱۵۰۲ ۱ ۱ ۰۹۱۴۳۹۱۲۰۸۰
۲۳ ۲۵۹۷ رنجدوست         اسماعیل ۱۳-۳۰۰-۰۳۱۳۱ ۰ ارشد ۰۹۱۴۴۹۲۰۹۶۷
۲۴ ۲۶۱۱ حیدری           میر مجتبی ۱۳-۳۰۰-۰۲۱۵۵ ۰ ۱ ۰۹۱۴۴۱۵۶۸۲۴
۲۵ ۲۶۴۲ آخوندی           فرامرز ۱۳-۳۰۰-۰۱۷۸۷ ۱ ۱ ۰۹۱۴۴۹۱۱۰۸۸
۲۶ ۲۶۷۷ الهیاری نچق      رضا ۱۳-۳۲۰-۰۰۱۵۴ ۰ ۳ ۰۹۱۴۱۱۴۴۸۴۱
۲۷ ۲۶۸۵ اقدمی ثانی        محمدرضا ۱۳-۳۰۰-۰۱۸۳۳ ۳ ۲ ۰۹۱۴۳۹۱۱۴۲۰
۲۸ ۲۷۵۸ نیک نژاد       عباسعلی ۱۳-۳۰۰-۰۲۳۴۰ ۰ ۳ ۰۹۱۴۴۹۱۴۶۴۸
۲۹ ۲۸۰۵ نوربخش             رضا ۱۳-۳۰۰-۰۳۱۴۷ ۰ ۱ ۰۹۱۴۴۹۱۰۰۳۲
۳۰ ۳۰۲۴ محمدی رفعت پناه  یوسف ۱۳-۳۲۰-۰۰۱۱۰ ۰ ۲ ۰۹۱۴۴۹۱۶۹۰۴
۳۱ ۳۰۷۲ سهرابی             حسین ۱۳-۳۰۰-۰۱۵۸۸ ۱ ۱ ۰۹۱۴۴۹۲۱۶۰۱
۳۲ ۳۱۵۶ پرویزی           امیر رضا ۱۳-۳۱۰-۰۰۰۱۵ ۰ ۱ ۰۹۱۴۴۹۲۳۷۷۰
۳۳ ۳۲۲۸ سیاه چشم        آیدین ۱۳-۳۰۰-۰۲۳۵۸ ۲ ۱ ۰۹۱۴۴۹۱۱۰۶۱
۳۴ ۳۲۶۸ احمدی            عابدین ۱۳-۳۰۰-۰۲۵۸۸ ۰ ۲ ۰۹۱۴۴۰۱۵۱۷۶
۳۵ ۳۳۱۸ فردین               مسعود ۱۳-۳۰۰-۰۱۸۴۸ ۰ ۱ ۰۹۱۴۴۹۱۲۰۳۲
۳۶ ۳۳۳۸ حاتمی         محمدحسین ۱۳-۳۰۰-۰۱۷۱۵ ۱ ۱ ۰۹۱۴۱۹۱۳۳۸۵
۳۷ ۳۴۴۵ عادلی           محمدباقر ۱۳-۳۰۰-۰۴۶۳۳ ۰ ۳ ۰۹۱۴۳۹۱۱۹۴۱
۳۸ ۳۶۱۵ عالی                 حیدر ۱۳-۳۰۰-۰۲۰۷۱ ۰ ۱ ۰۹۱۴۶۱۶۵۴۰۱
۳۹ ۳۶۱۸ ملکانی             رضا ۱۳-۳۰۰-۰۲۲۱۰ ۱ ۱ ۰۹۱۴۴۱۴۵۴۷۲
۴۰ ۳۷۳۹ عادلی               حسین ۱۳-۳۰۰-۰۲۲۲۴ ۰ ۱ ۰۹۱۴۳۹۱۱۰۳۲
۴۱ ۳۸۵۲ پروینی           جابر ۱۳-۳۰۰-۰۱۸۶۰ ۱ ۱ ۰۹۱۴۴۹۲۲۶۷۵
۴۲ ۴۰۵۴ اکبری              هادی ۱۳-۳۰۰-۰۲۶۷۱ ۲ ۲ ۰۹۱۴۴۹۱۹۷۷۵
۴۳ ۴۱۸۱ صادق نژاد            احمد ۱۳-۳۱۰-۰۰۰۳۵ ۰ ۲ ۰۹۱۴۱۰۵۵۶۷۳
۴۴ ۴۳۰۹ مقصودی          غلامرضا ۱۳-۳۰۰-۰۲۲۴۴ ۲ ۳ ۰۹۱۴۴۹۱۵۱۰۱
۴۵ ۴۳۱۶ اردشیری فارفار  اسماعیل  ۱۳-۳۰۰-۰۳۹۶۲ ۰ ۳ ۰۹۱۴۳۹۱۸۴۹۵
۴۶ ۴۴۵۱ نصیری راد         محمدرضا ۱۳-۳۲۰-۰۰۱۵۶ ۰ ۲ ۰۹۱۴۱۹۰۸۷۱۶
۴۷ ۴۴۷۱ صادقی              داود ۱۳-۳۰۰-۰۲۲۶۱ ۰ ۱ ۰۹۱۴۴۹۱۷۱۳۱
۴۸ ۴۹۷۱ یزادنی               رسول ۱۳-۳۰۰-۰۳۷۲۱ ۰ ۳ ۰۹۱۴۳۹۱۳۵۴۱
۴۹ ۵۱۰۸ ظلالی                 محمد ۱۳-۳۰۰-۰۲۷۳۵ ۲ ۱ ۰۹۱۴۴۹۱۱۸۷۴
۵۰ ۵۱۰۹ شاملی             علی ۱۳-۳۰۰-۰۳۴۴۱ ۰ ۲ ۰۹۱۴۴۹۱۲۳۴۴
۵۱ ۵۱۸۱ جهان بخش     حمیدرضا ۱۳-۳۰۰-۰۳۶۰۳ ۰ ۳ ۰۹۱۴۴۹۱۵۳۴۶
۵۲ ۵۲۵۹ ناطقی مرند           علیرضا ۱۳-۳۰۰-۰۲۵۵۶ ۰ ۲ ۰۹۱۴۳۹۱۳۴۶۶
۵۳ ۵۳۴۸ فرجپور               بابک ۱۳-۳۰۰-۰۲۷۷۸ ۰ ۲ ۰۹۱۴۳۰۵۱۲۶۳
۵۴ ۵۷۰۱ مومنی                میرقادر ۱۳-۳۰۰-۰۲۹۶۷ ۰ ۲ ۰۹۱۴۳۹۲۴۱۹۹
۵۵ ۵۷۸۴ سیدنژاد          میر مهدی ۱۳-۳۰۰-۰۳۶۹۳ ۲ ۲ ۰۹۱۴۱۹۳۵۷۱۱
۵۶ ۵۷۸۵ بابازاده                 علی ۱۳-۳۰۰-۰۲۶۷۸ ۰ ۲ ۰۹۳۵۸۹۶۰۸۳۵
۵۷ ۶۰۳۱ مقنی              محمدعلی ۱۳-۳۰۰-۰۳۴۲۰ ۲ ۱ ۰۹۱۴۴۱۰۸۵۵۲
۵۸ ۶۰۳۸ پاک زاد               مهدی ۱۳-۳۰۰-۰۳۰۰۹ ۰ ۲ ۰۹۱۴۳۱۷۰۶۸۱
۵۹ ۶۲۶۴ بهروش         حسین ۱۳-۳۰۰-۰۳۴۰۴ ۰ ۳ ۰۹۱۴۴۹۱۴۰۶۷
۶۰ ۶۳۰۶ قهرمانی             فخرالدین ۱۳-۳۰۰-۰۲۶۷۹ ۱ ۱ ۰۹۱۴۳۹۱۸۸۲۶
۶۱ ۶۳۳۱ فاخری                   رحیم ۱۳-۳۰۰-۰۳۱۶۰ ۰ ۲ ۰۹۱۴۱۹۱۲۳۹۲
۶۲ ۶۴۲۹ شیری                  اسلام ۱۳-۳۰۰-۰۳۰۵۱ ۰ ۳ ۰۹۱۴۳۱۲۲۹۴۸
۶۳ ۶۴۷۳ محسنی               جعفر ۱۳-۳۰۰-۰۳۶۹۲ ۰ ۲ ۰۹۱۴۱۹۱۳۲۳۷
۶۴ ۶۶۰۸ مختاری                 مهدی ۱۳-۳۰۰-۰۳۰۳۶ ۰ ۳ ۰۹۱۴۳۰۳۳۸۳۲
۶۵ ۶۶۵۱ یقینی راد          محمدعلی ۱۳-۳۱۰-۰۰۰۲۷ ۰ ۲ ۰۹۱۴۴۰۴۴۸۰۸
۶۶ ۶۷۸۹ کلیبر عتیق        حسین ۱۳-۳۰۰-۰۶۶۷۱ ۰ ۳ ۰۹۱۴۴۹۱۱۱۲۳
۶۷ ۶۸۴۴ موسالو                جعفر ۱۳-۳۰۰-۰۴۶۷۴ ۰ ۲ ۰۹۱۰۴۱۱۰۲۹۲
۶۸ ۶۸۷۲ اکبری              اسماعیل ۱۳-۳۰۰-۰۲۹۶۲ ۰ ۳ ۰۹۱۲۳۹۶۵۷۸۵
۶۹ ۷۲۴۲ عبدالرزاقی       محمدرضا ۱۳-۳۲۰-۰۰۱۶۷ ۰ ۳ ۰۹۱۴۹۹۴۱۴۷۵
۷۰ ۷۲۷۳ طهمزی                خسرو ۱۳-۳۰۰-۰۲۸۶۵ ۱ ۱ ۰۹۱۲۶۱۳۳۴۶۴
۷۱ ۷۴۲۴ کمیلی      حسین ۱۳-۳۰۰-۰۴۲۸۰ ۰ ۲ ۰۹۱۴۴۹۱۹۴۸۴
۷۲ ۷۵۲۱ نقی زاده        عبدالحسین ۱۳-۳۰۰-۰۳۳۵۰ ۰ ۳ ۰۹۱۲۱۰۹۰۶۷۹
۷۳ ۷۵۴۲ ذوالفقاری               مهدی ۱۳-۳۰۰-۰۲۸۳۴ ۰ ۳ ۰۹۱۴۳۹۱۳۴۲۹
۷۴ ۷۸۹۴ کریمی نژاد اصل   یعقوب ۱۳-۳۰۰-۰۴۴۷۲ ۰ ۳ ۰۹۱۴۳۹۱۶۵۵۱
۷۵ ۸۰۴۶ ابراهیمی           عباس ۱۳-۳۱۰-۰۰۰۴۷ ۰ ۳ ۰۹۱۴۴۹۱۷۷۱۳
۷۶ ۸۰۵۶ رنجبر یامچی     حسن ۱۳-۳۰۰-۰۶۳۲۶ ۰ ۳ ۰۹۱۴۱۹۰۸۱۴۸
۷۷ ۸۳۹۲ فاتحی                سجاد ۱۳-۳۰۰-۰۳۹۳۳ ۰ ۲ ۰۹۱۴۱۹۰۱۷۹۳
۷۸ ۸۶۷۷ فرهادزاده      سجاد ۱۳-۳۰۰-۰۴۵۸۲ ۰ ۲ ۰۹۱۴۸۲۷۰۳۷۸
۷۹ ۸۶۷۸ محمودیه            بهزاد ۱۳-۳۰۰-۰۳۸۲۳ ۰ ۲ ۰۹۱۴۱۹۳۵۴۰۵
۸۰ ۸۹۳۷ قدیمعلی         وحید ۱۳-۳۰۰-۰۴۴۸۷ ۰ ۲ ۰۹۳۵۷۳۳۳۱۳۱
۸۱ ۹۱۶۶ گرامی              مهدی ۱۳-۳۰۰-۰۳۹۷۷ ۰ ۳ ۰۹۱۴۳۹۲۱۶۳۹
۸۲ ۹۳۴۲ داستاه            اکبر ۱۳-۳۰۰-۰۴۲۲۷ ۰ ۲ ۰۹۱۴۱۹۳۲۱۶۸
۸۳ ۹۷۰۸ گنجه لو پور     احمد ۱۳-۳۰۰-۰۴۲۸۷ ۰ ۲ ۰۹۱۴۹۹۴۱۸۵۰
۸۴ ۹۷۳۶ راستین            رمضان ۱۳-۳۰۰-۰۳۸۰۲ ۰ ۲ ۰۹۱۴۹۹۳۵۹۵۶
۸۵ ۹۹۲۶ سبحانی اصل    علیرضا ۱۳-۳۰۰-۰۳۲۰۰ ۰ ارشد ۰۹۱۴۱۱۶۱۸۷۲
۸۶ ۱۰۲۳۱ شاکری           سیامک ۱۳-۳۰۰-۰۴۵۵۱ ۰ ۳ ۰۹۱۴۱۹۳۰۰۹۱
۸۷ ۱۰۲۷۷ مردانی ثانی      علی ۱۳-۳۰۰-۰۶۵۱۰ ۰ ۳ ۰۹۱۴۳۹۱۹۲۴۲
۸۸ ۱۰۲۹۱ ریحانی             محمدرضا           ۱۳-۳۰۰-۰۴۲۶۲ ۰ ۳ ۰۹۱۴۸۲۷۲۰۳۵
۸۹ ۱۰۴۲۲ دهقانپور     زهرا ۱۳-۳۰۰-۰۶۴۶۵ ۰ ۳ ۰۹۱۳۵۳۳۹۸۰۷
۹۰ ۱۰۴۹۷ موسوی       سید حامد ۱۳-۳۸۰-۰۰۲۶۰ ۰ ۳ ۰۹۱۴۴۹۲۲۳۴۳
۹۱ ۱۰۵۲۰ پورابراهیم         محمدعلی ۱۳-۳۰۰-۰۵۶۸۵ ۰ ۳ ۰۹۱۴۱۹۰۶۰۵۵
۹۲ ۱۰۶۴۳ فتحی             علی ۱۰-۳۰۰-۲۴۵۵۱ ۲ ۰ ۰۹۱۲۱۷۱۳۴۲۹
۹۳ ۱۰۶۸۸ جهانگیری           رامین ۱۳-۳۰۰-۰۶۳۷۹ ۰ ۳ ۰۹۱۴۳۹۲۲۷۳۰
۹۴ ۱۰۸۹۵ جلیلی       محمد امین ۱۳-۳۰۰-۰۴۷۱۴ ۰ ۳ ۰۹۱۴۴۰۰۲۴۹۹
۹۵ ۱۰۹۹۶ علیایی              حامد ۱۳-۳۰۰-۰۴۲۳۷ ۰ ۲ ۰۹۱۴۱۹۰۸۵۳۵
۹۶ ۱۱۱۸۶ ذابح                   رامز ۱۳-۳۰۰-۰۳۹۰۱ ۰ ۲ ۰۹۱۴۴۹۱۹۱۸۸
۹۷ ۱۱۱۸۷ نژادیان          امیر ۱۳-۳۰۰-۰۴۱۹۹ ۳ ۲ ۰۹۱۴۴۹۱۸۸۴۶
۹۸ ۱۱۳۱۴ پیرعلیا            نصرت ۱۳-۳۰۰-۰۶۴۷۶ ۰ ۳ ۰۹۱۴۸۹۲۹۶۰۰
۹۹ ۱۱۵۱۷ خانه دان       هادی ۱۳-۳۰۰-۰۴۸۵۶ ۰ ۳ ۰۹۱۴۴۹۱۹۴۰۳
۱۰۰ ۱۱۶۵۷ رحمان پور         مجتبی ۱۳-۳۲۰-۰۰۱۸۲ ۰ ۳ ۰۹۱۴۳۹۱۲۰۱۸
۱۰۱ ۱۱۷۳۶ عباس زاده           علی ۱۳-۳۰۰-۰۳۹۶۶ ۲ ۲ ۰۹۱۴۴۱۲۰۴۲۶
۱۰۲ ۱۱۸۹۲ نیک منش     شبنم ۱۳-۳۰۰-۰۶۵۵۷ ۰ ۳ ۰۹۱۴۴۹۱۶۰۲۷
۱۰۳ ۱۱۹۰۳ افراسیابی       حامد ۱۳-۳۰۰-۰۵۴۷۰ ۰ ۳ ۰۹۳۷۳۰۴۶۰۲۵
۱۰۴ ۱۲۰۰۵ حسینی هرزند   میر سعید ۱۳-۳۰۰-۰۴۵۸۳ ۰ ۲ ۰۹۱۴۴۹۱۶۴۴۹
۱۰۵ ۱۲۱۷۱ بناگذار         محمدرضا ۱۳-۳۰۰-۰۴۴۳۵ ۰ ۲ ۰۹۱۴۱۹۰۸۷۶۶
۱۰۶ ۱۲۲۲۳ فرامرزی یامچی         علی ۱۳-۳۰۰-۰۶۰۲۱ ۰ ۳ ۰۹۱۴۸۲۷۶۱۲۰
۱۰۷ ۱۲۲۸۲ حکیمی       بهنام ۱۳-۳۰۰-۰۶۶۸۰ ۰ ۳ ۰۹۱۴۴۹۱۴۴۳۵
۱۰۸ ۱۲۴۳۲ اصغری                 بهزاد ۱۳-۳۰۰-۰۳۸۷۰ ۰ ۲ ۰۹۱۴۱۹۰۱۷۶۴
۱۰۹ ۱۲۵۶۰ سهرابی              ناصر ۱۳-۳۰۰-۰۳۹۰۶ ۰ ۳ ۰۹۱۴۳۹۱۸۳۳۶
۱۱۰ ۱۲۶۰۰ اینانلوئی           یعقوب ۱۳-۳۰۰-۰۴۹۲۱ ۰ ۳ ۰۹۱۴۴۹۲۹۰۶۶
۱۱۱ ۱۲۶۱۰ پارساوند         امید ۱۳-۳-۰-۱۲۶۱۰ ۰ ۳ ۰۹۱۴۴۹۱۹۶۲۰
۱۱۲ ۱۲۶۹۴ مکاری یامچی     سعیده  ۱۳-۳۶۰-۰۰۱۶۱ ۰ ۳ ۰۹۱۴۷۳۲۳۱۱۶
۱۱۳ ۱۲۷۰۸ شفابخش هرزندی   بهمن ۱۳-۳۰۰-۰۶۴۰۰ ۰ ۳ ۰۹۱۴۸۲۷۲۸۷۸
۱۱۴ ۱۲۸۰۹ فرحمند             هادی ۱۳-۳۰۰-۰۴۹۲۰ ۰ ۳ ۰۹۱۴۴۹۲۶۰۶۲
۱۱۵ ۱۲۸۵۲ فلکی           مجتبی ۱۳-۳۰۰-۰۶۴۸۸ ۰ ۳ ۰۹۱۴۱۹۳۷۱۵۴
۱۱۶ ۱۳۱۲۴ ابراهیمی دیزج         پرویز ۱۳-۳۰۰-۰۴۲۰۲ ۳ ۲ ۰۹۱۴۱۹۰۷۸۴۳
۱۱۷ ۱۳۳۲۱ قصابی کندلجی    مهدی ۱۳-۳۰۰-۰۶۰۹۹ ۰ ۳ ۰۹۱۴۴۹۱۳۹۱۰
۱۱۸ ۱۳۵۳۴ مجیدی    غلامرضا ۱۳-۳-۰-۱۳۵۳۴ ۰ ۳ ۰۹۱۴۳۹۱۸۱۲۷
۱۱۹ ۱۳۵۵۶ آتشباریالقوزآغاج       داود ۱۳-۳۰۰-۰۴۴۱۰ ۰ ۲ ۰۹۱۴۱۹۰۸۳۹۰
۱۲۰ ۱۴۲۱۱ حسن پور       نادر ۱۳-۳۰۰-۰۶۰۴۵ ۰ ۳ ۰۹۱۴۴۱۱۹۹۲۷
۱۲۱ ۱۴۲۳۱ اسماعیلی      علیرضا ۱۳-۳۰۰-۰۴۲۸۸ ۳ ۲ ۰۹۱۲۴۳۷۰۶۶۵
۱۲۲ ۱۴۳۹۸ مسرت      حامد ۱۳-۳۰۰-۰۵۱۴۵ ۰ ۳ ۰۹۱۴۱۹۳۹۴۷۶
۱۲۳ ۱۴۵۴۱ مواسات       محمدامین ۱۳-۳۰۰-۰۵۷۵۶ ۰ ۳ ۰۹۱۴۷۷۰۲۱۴۵
۱۲۴ ۱۴۵۷۳ اسماعیل زاده       داود ۱۳-۳۰۰-۰۴۲۶۹ ۲ ۲ ۰۹۱۴۱۹۳۱۲۴۲
۱۲۵ ۱۴۸۶۳ فاطمی          معصومه ۱۳-۳۰۰-۰۶۰۶۸ ۰ ۳ ۰۹۳۸۲۸۰۲۵۲۷
۱۲۶ ۱۴۹۴۸ پروینی     محمدرضا ۱۳-۳۰۰-۰۴۴۳۸ ۰ ۲ ۰۹۳۶۳۱۸۱۴۱۹
۱۲۷ ۱۵۰۵۴ اینانلوئی           فیروز ۱۳-۳۰۰-۰۴۴۵۳ ۰ ۳ ۰۹۱۴۸۶۱۷۱۴۴
۱۲۸ ۱۵۴۵۳ بخشی اصل      امید ۱۳-۳۰۰-۰۷۰۳۵ ۰ ۳ ۰۹۱۰۴۵۱۸۷۶۶
۱۲۹ ۱۵۴۶۳ دوستعلی           مبین ۱۳-۳۰۰-۰۴۶۳۱ ۰ ۳ ۰۹۱۴۳۹۱۷۰۸۲
۱۳۰ ۱۵۶۸۹ حاتمی     علیرضا ۱۳-۳۰۰-۰۵۵۴۰ ۰ ۳ ۰۹۱۴۴۹۲۰۳۹۴
۱۳۱ ۱۵۷۳۹ بازارچی        حامد ۱۳-۳۰۰-۰۵۲۷۷ ۰ ۳ ۰۹۱۴۳۹۱۳۴۳۹
۱۳۲ ۱۵۷۴۶ پرویزی          امین محمد  ۱۳-۳۰۰-۰۴۸۳۵ ۳ ۳ ۰۹۱۴۱۹۰۷۴۲۱
۱۳۳ ۱۵۷۵۷ حضرتی          حامد ۱۳-۳۰۰-۰۵۶۲۶ ۰ ۳ ۰۹۱۴۴۹۱۰۴۱۴
۱۳۴ ۱۵۸۷۸ الهقلی لو              رضا ۳۷-۳۰۰-۰۰۰۷۱ ۱ ۱ ۰۹۱۴۸۶۶۷۵۸۵
۱۳۵ ۱۶۰۹۷ سهرابی          مهدی ۱۳-۳۰۰-۰۴۶۲۷ ۰ ۳ ۰۹۱۴۳۰۰۹۹۰۸
۱۳۶ ۱۶۳۵۰ یوسفی میابی        محمد ۱۳-۳۰۰-۰۴۵۸۴ ۰ ۲ ۰۹۳۶۵۲۷۸۹۵۶
۱۳۷ ۱۶۳۵۵ قربانی    رضا ۱۳-۳۰۰-۰۵۹۹۸ ۰ ۳ ۰۹۳۵۲۱۲۲۲۳۵
۱۳۸ ۱۶۳۷۱ میر نجفی          میر پیمان     ۱۴-۳۰۰-۰۰۸۹۴ ۰ ارشد ۰۹۱۴۴۶۲۷۸۶۷
۱۳۹ ۱۶۴۳۹ سهرابی مرند        مهرداد ۱۳-۳۰۰-۰۵۰۹۷ ۳ ۳ ۰۹۱۴۳۹۱۲۰۷۵
۱۴۰ ۱۷۰۰۶ قزوینی مرند      صابر  ۱۳-۳۰۰-۰۵۸۴۲ ۰ ۳ ۰۹۱۴۶۱۲۳۹۶۹
۱۴۱ ۱۷۱۳۷ متقی   حسین ۱۳-۳۶۰-۰۰۰۳۲ ۰ ۳ ۰۹۱۴۴۹۱۵۹۶۸
۱۴۲ ۱۷۸۴۵ محمدزاده          جعفر ۱۳-۳۰۰-۰۶۶۶۰ ۰ ۳ ۰۹۱۴۹۹۴۲۷۴۳
۱۴۳ ۱۸۷۹۳ صلابتی         یونس ۱۳-۳۰۰-۰۵۰۹۶ ۰ ۳ ۰۹۳۶۸۷۴۱۸۳۲
۱۴۴ ۱۹۵۱۸ برزگر ملایوسفی    علی ۱۳-۳۰۰-۰۵۵۹۸ ۰ ۳ ۰۹۱۴۳۹۱۱۵۳۰
۱۴۵ ۱۹۶۸۱ رحیمی          بابک ۱۳-۳۰۰-۰۷۲۹۰ ۰ ۳ ۰۹۱۴۳۹۱۴۶۵۷
۱۴۶ ۲۱۴۱۲ رشیدی زنوز      فرشید ۱۳-۳۱۰-۰۰۳۴۸ ۰ ۳ ۰۹۱۴۱۹۰۷۴۳۶
۱۴۷ ۲۱۴۷۰ شادی            عیسی ۱۳-۳۶۰-۰۰۲۲۷ ۰ ۳ ۰۹۱۲۶۵۹۸۴۲۶
۱۴۸ ۲۱۶۵۴ جعفری مرند      عطااله  ۱۳-۳۸۰-۰۰۲۴۸ ۰ ۳ ۰۹۱۴۱۹۳۰۸۰۶
۱۴۹ ۲۲۱۱۳ حاجی آقا علیزاده    رضا ۱۳-۳۰۰-۰۶۳۰۵ ۰ ۳ ۰۹۱۴۴۰۰۷۹۱۷
۱۵۰ ۲۲۱۶۶ تقی پور دیزج یکان مریم ۱۳-۳۱۰-۰۰۱۸۶ ۰ ۳ ۰۹۳۶۶۲۸۳۱۴۸
۱۵۱ ۲۳۲۷۸ خدادادی      رقیه ۱۳-۳-۱-۲۳۲۷۸ ۰ ۳ ۰۹۱۴۹۹۲۵۰۴۲
۱۵۲ ۲۳۳۹۲ کریمی              حسین ۱۳-۳۰۰-۰۶۲۴۶ ۰ ۳ ۰۹۱۴۸۲۷۷۶۴۴
۱۵۳ ۲۴۰۵۶ بهجتی           ناصر ۱۳-۳۰۰-۰۷۲۲۹ ۰ ۳ ۰۹۱۴۴۷۸۲۴۰۵
۱۵۴ ۲۴۸۰۲ کردی           مسعود ۱۳-۳۶۰-۰۰۲۳۸ ۰ ۳ ۰۹۱۲۴۹۴۶۲۱۶
۱۵۵ ۲۵۰۸۶ عباس پور یامچی    عبداله ۱۳-۳۰۰-۰۶۳۴۶ ۳ ۳ ۰۹۱۴۹۰۵۹۹۶۷
۱۵۶ ۲۵۵۲۸ قربانی         فرید ۱۳-۳۰۰-۰۷۰۳۹ ۰ ۳ ۰۹۳۵۳۴۰۱۳۷۶
۱۵۷ ۲۷۲۴۷ چلنگر          رسول ۱۳-۳۰۰-۰۶۸۸۶ ۰ ۳ ۰۹۳۸۸۰۶۰۳۲۴
۱۵۸ ۲۸۴۴۰ فتحی      جواد ۱۳-۳۰۰-۰۷۲۷۹ ۰ ۳ ۰۹۱۴۸۲۷۵۰۳۰
۱۵۹ ۲۸۷۶۴ نقی زاده       جواد ۱۳-۳۱۰-۰۰۴۹۹  ۰ ۳ ۰۹۱۴۳۹۲۹۷۹۰
۱۶۰ ۲۸۸۸۷ زاده هاشم       علیرضا ۱۳-۳۱۰-۰۰۱۹۵  ۰ ۳ ۰۹۱۴۴۹۱۵۷۴۸
نظرات برای این پست بسته شده است.