لیست اعضای دارای پایه عمران

لیست اعضاء فعال و دارای پروانه اشتغال نظام مهندسی شهرستان مرند ( رشته عمران)
ردیف شماره عضویت نام و نام خانوادگی پروانه اشتغال حدود صلاحیت همراه
  م ن
۱ ۳۰۲ حسینی      سید ابوالحسن ۱۳-۳۰۰-۰۰۲۳۸ ۱ ارشد ۰۹۱۴۱۱۷۰۳۳۴
۲ ۷۰۰ حکیمی           فیروز ۱۳-۳۰۰-۰۰۴۵۹ ۳ ۱ ۰۹۱۴۳۹۱۲۱۵۱
۳ ۱۴۴۶ موسائی              محمد ۱۳-۳۰۰-۰۰۸۵۷ ۱ ارشد ۰۹۱۴۱۹۱۲۳۹۰
۴ ۱۴۵۱ قریشی           میر حسین ۱۳-۳۰۰-۰۳۱۳۲ ۰ ارشد ۰۹۱۴۴۹۱۲۱۰۳
۵ ۱۴۵۴ تبریزی           داود ۱۳-۳۰۰-۰۰۸۶۴ ۱ ارشد ۰۹۱۴۴۹۱۱۸۳۸
۶ ۱۵۰۵ موسالو               هاشم ۱۳-۳۰۰-۰۰۸۹۴ ۱ ۱ ۰۹۱۴۴۹۱۵۹۰۹
۷ ۱۵۰۷ ایمانی             صالح ۱۳-۳۰۰-۰۱۵۷۹ ۱ ارشد ۰۹۱۴۳۹۱۰۹۲۲
۸ ۱۵۴۰ مقبولی             غلامرضا ۱۳-۳۰۰-۰۲۳۲۴ ۰ ارشد ۰۹۱۴۳۹۱۱۵۰۱
۹ ۱۵۶۳ مصطفوی       محمد صادق ۱۳-۳۲۰-۰۰۰۵۷ ۰ ارشد ۰۹۱۴۳۹۱۱۶۱۴
۱۰ ۱۸۱۶ دیندار             حسن ۱۳-۳۰۰-۰۱۰۷۹ ۱ ارشد ۰۹۱۴۴۹۱۰۱۳۸
۱۱ ۱۸۵۴ جهانبخش       عبدالرضا ۱۳-۳۰۰-۰۱۱۰۴ ۱ ارشد ۰۹۱۴۴۹۱۱۹۷۲
۱۲ ۲۰۰۴ حسن بگلو       حمید ۱۳-۳۰۰-۰۱۲۰۲ ۰ ارشد ۰۹۱۴۳۹۲۱۵۶۵
۱۳ ۲۰۳۱ قلی پور             یوسف ۱۳-۳۰۰-۰۱۲۲۳ ۱ ۲ ۰۹۱۴۳۹۱۳۵۹۲
۱۴ ۲۱۰۱ حسن بگلو        علی ۱۳-۳۰۰-۰۱۲۶۱ ۱ ارشد ۰۹۱۴۴۹۱۱۹۱۷
۱۵ ۲۱۹۹ فلسفیان             کامبیز ۱۳-۳۰۰-۰۱۳۱۴ ارشد ارشد ۰۹۱۴۳۹۱۱۴۹۱
۱۶ ۲۲۵۴ لطفعلی              ابراهیم ۱۳-۳۰۰-۰۲۰۰۱ ارشد ارشد ۰۹۱۴۳۹۱۲۰۸۱
۱۷ ۲۲۶۸ حبیبی            عزیز ۱۳-۳۰۰-۰۲۰۴۱ ۰ ۱ ۰۹۱۴۴۹۱۹۳۶۲
۱۸ ۲۳۹۳ سیاه چشم        مهدی ۱۳-۳۰۰-۰۱۶۷۵ ۱ ۱ ۰۹۱۴۳۹۱۰۲۰۶
۱۹ ۲۴۰۲ زنوزی               حسین ۱۳-۳۰۰-۰۱۳۷۱ ارشد ارشد ۰۹۱۴۳۹۱۰۲۰۰
۲۰ ۲۴۸۶ میری اقدم          میرعلی ۱۳-۳۰۰-۰۳۱۳۰ ۰ ارشد ۰۹۱۴۳۹۱۳۰۳۹
۲۱ ۲۵۸۱ زاده بختیار         جعفر ۱۳-۳۰۰-۰۱۵۰۲ ۱ ۱ ۰۹۱۴۳۹۱۲۰۸۰
۲۲ ۲۵۹۷ رنجدوست         اسماعیل ۱۳-۳۰۰-۰۳۱۳۱ ۰ ارشد ۰۹۱۴۴۹۲۰۹۶۷
۲۳ ۲۶۱۱ حیدری           میر مجتبی ۱۳-۳۰۰-۰۲۱۵۵ ۰ ۱ ۰۹۱۴۴۱۵۶۸۲۴
۲۴ ۲۶۴۲ آخوندی           فرامرز ۱۳-۳۰۰-۰۱۷۸۷ ۱ ۱ ۰۹۱۴۴۹۱۱۰۸۸
۲۵ ۲۶۷۷ الهیاری نچق      رضا ۱۳-۳۲۰-۰۰۱۵۴ ۰ ۳ ۰۹۱۴۱۱۴۴۸۴۱
۲۶ ۲۶۸۵ اقدمی ثانی        محمدرضا ۱۳-۳۰۰-۰۱۸۳۳ ۳ ۲ ۰۹۱۴۳۹۱۱۴۲۰
۲۷ ۲۷۵۸ نیک نژاد       عباسعلی ۱۳-۳۰۰-۰۲۳۴۰ ۰ ۳ ۰۹۱۴۴۹۱۴۶۴۸
۲۸ ۲۸۰۵ نوربخش             رضا ۱۳-۳۰۰-۰۳۱۴۷ ۰ ۱ ۰۹۱۴۴۹۱۰۰۳۲
۲۹ ۳۰۲۴ محمدی رفعت پناه  یوسف ۱۳-۳۲۰-۰۰۱۱۰ ۰ ۲ ۰۹۱۴۴۹۱۶۹۰۴
۳۰ ۳۰۷۲ سهرابی             حسین ۱۳-۳۰۰-۰۱۵۸۸ ۱ ۱ ۰۹۱۴۴۹۲۱۶۰۱
۳۱ ۳۱۵۶ پرویزی           امیر رضا ۱۳-۳۱۰-۰۰۰۱۵ ۰ ۱ ۰۹۱۴۴۹۲۳۷۷۰
۳۲ ۳۲۲۸ سیاه چشم        آیدین ۱۳-۳۰۰-۰۲۳۵۸ ۲ ۱ ۰۹۱۴۴۹۱۱۰۶۱
۳۳ ۳۲۶۸ احمدی            عابدین ۱۳-۳۰۰-۰۲۵۸۸ ۰ ۲ ۰۹۱۴۴۰۱۵۱۷۶
۳۴ ۳۳۱۸ فردین               مسعود ۱۳-۳۰۰-۰۱۸۴۸ ۰ ۱ ۰۹۱۴۴۹۱۲۰۳۲
۳۵ ۳۳۳۸ حاتمی         محمدحسین ۱۳-۳۰۰-۰۱۷۱۵ ۱ ۱ ۰۹۱۴۱۹۱۳۳۸۵
۳۶ ۳۳۶۲ هاتفی         سیامک ۱۰-۳۰۰-۵۷۴۹۶ ۰ ۳ ۹۳۷۵۰۵۹۶۱۱
۳۷ ۳۴۴۵ عادلی           محمدباقر ۱۳-۳۰۰-۰۴۶۳۳ ۰ ۳ ۰۹۱۴۳۹۱۱۹۴۱
۳۸ ۳۶۱۵ عالی                 حیدر ۱۳-۳۰۰-۰۲۰۷۱ ۰ ۱ ۰۹۱۴۶۱۶۵۴۰۱
۳۹ ۳۶۱۸ ملکانی             رضا ۱۳-۳۰۰-۰۲۲۱۰ ۱ ارشد ۰۹۱۴۴۱۴۵۴۷۲
۴۰ ۳۷۳۹ عادلی               حسین ۱۳-۳۰۰-۰۲۲۲۴ ۰ ۱ ۰۹۱۴۳۹۱۱۰۳۲
۴۱ ۳۸۵۲ پروینی           جابر ۱۳-۳۰۰-۰۱۸۶۰ ارشد ارشد ۰۹۱۴۴۹۲۲۶۷۵
۴۲ ۴۰۵۴ اکبری              هادی ۱۳-۳۰۰-۰۲۶۷۱ ۱ ۱ ۰۹۱۴۴۹۱۹۷۷۵
۴۳ ۴۱۸۱ صادق نژاد            احمد ۱۳-۳۱۰-۰۰۰۳۵ ۰ ۲ ۰۹۱۴۱۰۵۵۶۷۳
۴۴ ۴۳۰۹ مقصودی          غلامرضا ۱۳-۳۰۰-۰۲۲۴۴ ۲ ۳ ۰۹۱۴۴۹۱۵۱۰۱
۴۵ ۴۳۱۶ اردشیری فارفار  اسماعیل  ۱۳-۳۰۰-۰۳۹۶۲ ۰ ۳ ۰۹۱۴۳۹۱۸۴۹۵
۴۶ ۴۴۵۱ نصیری راد         محمدرضا ۱۳-۳۲۰-۰۰۱۵۶ ۰ ۲ ۰۹۱۴۱۹۰۸۷۱۶
۴۷ ۴۴۷۱ صادقی              داود ۱۳-۳۰۰-۰۲۲۶۱ ۰ ۱ ۰۹۱۴۴۹۱۷۱۳۱
۴۸ ۴۹۷۱ یزادنی               رسول ۱۳-۳۰۰-۰۳۷۲۱ ۰ ۳ ۰۹۱۴۳۹۱۳۵۴۱
۴۹ ۵۱۰۸ ظلالی                 محمد ۱۳-۳۰۰-۰۲۷۳۵ ۲ ۱ ۰۹۱۴۴۹۱۱۸۷۴
۵۰ ۵۱۰۹ شاملی             علی ۱۳-۳۰۰-۰۳۴۴۱ ۰ ۲ ۰۹۱۴۴۹۱۲۳۴۴
۵۱ ۵۱۸۱ جهان بخش     حمیدرضا ۱۳-۳۰۰-۰۳۶۰۳ ۰ ۳ ۰۹۱۴۴۹۱۵۳۴۶
۵۲ ۵۲۵۹ ناطقی مرند           علیرضا ۱۳-۳۰۰-۰۲۵۵۶ ۰ ۲ ۰۹۱۴۳۹۱۳۴۶۶
۵۳ ۵۳۴۸ فرجپور               بابک ۱۳-۳۰۰-۰۲۷۷۸ ۰ ۲ ۰۹۱۴۳۰۵۱۲۶۳
۵۴ ۵۷۰۱ مومنی                میرقادر ۱۳-۳۰۰-۰۲۹۶۷ ۰ ۱ ۰۹۱۴۳۹۲۴۱۹۹
۵۵ ۵۷۸۴ سیدنژاد          میر مهدی ۱۳-۳۰۰-۰۳۶۹۳ ۱ ۱ ۰۹۱۴۱۹۳۵۷۱۱
۵۶ ۶۰۳۱ مقنی              محمدعلی ۱۳-۳۰۰-۰۳۴۲۰ ۲ ۱ ۰۹۱۴۴۱۰۸۵۵۲
۵۷ ۶۰۳۸ پاک زاد               مهدی ۱۳-۳۰۰-۰۳۰۰۹ ۰ ۲ ۰۹۱۴۳۱۷۰۶۸۱
۵۸ ۶۲۶۴ بهروش         حسین ۱۳-۳۰۰-۰۳۴۰۴ ۰ ۳ ۰۹۱۴۴۹۱۴۰۶۷
۵۹ ۶۳۰۶ قهرمانی             فخرالدین ۱۳-۳۰۰-۰۲۶۷۹ ۱ ۱ ۰۹۱۴۳۹۱۸۸۲۶
۶۰ ۶۳۳۱ فاخری                   رحیم ۱۳-۳۰۰-۰۳۱۶۰ ۰ ۲ ۰۹۱۴۱۹۱۲۳۹۲
۶۱ ۶۴۲۹ شیری                  اسلام ۱۳-۳۰۰-۰۳۰۵۱ ۰ ۳ ۰۹۱۴۳۱۲۲۹۴۸
۶۲ ۶۴۷۳ محسنی               جعفر ۱۳-۳۰۰-۰۳۶۹۲ ۰ ۲ ۰۹۱۴۱۹۱۳۲۳۷
۶۳ ۶۶۰۸ مختاری                 مهدی ۱۳-۳۰۰-۰۳۰۳۶ ۰ ۳ ۰۹۱۴۳۰۳۳۸۳۲
۶۴ ۶۶۵۱ یقینی راد          محمدعلی ۱۳-۳۱۰-۰۰۰۲۷ ۰ ۲ ۰۹۱۴۴۰۴۴۸۰۸
۶۵ ۶۷۸۹ کلیبر عتیق        حسین ۱۳-۳۰۰-۰۶۶۷۱ ۰ ۳ ۰۹۱۴۴۹۱۱۱۲۳
۶۶ ۶۸۴۴ موسالو                جعفر ۱۳-۳۰۰-۰۴۶۷۴ ۰ ۲ ۰۹۱۰۴۱۱۰۲۹۲
۶۷ ۶۸۷۲ اکبری              اسماعیل ۱۳-۳۰۰-۰۲۹۶۲ ۰ ۳ ۰۹۱۲۳۹۶۵۷۸۵
۶۸ ۷۲۴۲ عبدالرزاقی       محمدرضا ۱۳-۳۲۰-۰۰۱۶۷ ۰ ۳ ۰۹۱۴۹۹۴۱۴۷۵
۶۹ ۷۲۷۳ طهمزی                خسرو ۱۳-۳۰۰-۰۲۸۶۵ ۱ ۱ ۰۹۱۲۶۱۳۳۴۶۴
۷۰ ۷۴۲۴ کمیلی      حسین ۱۳-۳۰۰-۰۴۲۸۰ ۰ ۲ ۰۹۱۴۴۹۱۹۴۸۴
۷۱ ۷۵۲۱ نقی زاده        عبدالحسین ۱۳-۳۰۰-۰۳۳۵۰ ۰ ۳ ۰۹۱۲۱۰۹۰۶۷۹
۷۲ ۷۵۴۲ ذوالفقاری               مهدی ۱۳-۳۰۰-۰۲۸۳۴ ۰ ۳ ۰۹۱۴۳۹۱۳۴۲۹
۷۳ ۷۸۹۴ کریمی نژاد اصل   یعقوب ۱۳-۳۰۰-۰۴۴۷۲ ۰ ۲ ۰۹۱۴۳۹۱۶۵۵۱
۷۴ ۸۰۴۶ ابراهیمی           عباس ۱۳-۳۱۰-۰۰۰۴۷ ۰ ۳ ۰۹۱۴۴۹۱۷۷۱۳
۷۵ ۸۰۵۶ رنجبر یامچی     حسن ۱۳-۳۰۰-۰۶۳۲۶ ۰ ۳ ۰۹۱۴۱۹۰۸۱۴۸
۷۶ ۸۶۷۷ فرهادزاده      سجاد ۱۳-۳۰۰-۰۴۵۸۲ ۰ ۲ ۰۹۱۴۸۲۷۰۳۷۸
۷۷ ۸۶۷۸ محمودیه            بهزاد ۱۳-۳۰۰-۰۳۸۲۳ ۰ ۲ ۰۹۱۴۱۹۳۵۴۰۵
۷۸ ۸۹۳۷ قدیمعلی         وحید ۱۳-۳۰۰-۰۴۴۸۷ ۰ ۲ ۰۹۳۵۷۳۳۳۱۳۱
۷۹ ۹۱۶۶ گرامی              مهدی ۱۳-۳۰۰-۰۳۹۷۷ ۰ ۳ ۰۹۱۴۳۹۲۱۶۳۹
۸۰ ۹۳۴۲ داستاه            اکبر ۱۳-۳۰۰-۰۴۲۲۷ ۰ ۲ ۰۹۱۴۱۹۳۲۱۶۸
۸۱ ۹۷۰۸ گنجه لو پور     احمد ۱۳-۳۰۰-۰۴۲۸۷ ۰ ۲ ۰۹۱۴۹۹۴۱۸۵۰
۸۲ ۹۷۳۶ راستین            رمضان ۱۳-۳۰۰-۰۳۸۰۲ ۰ ۲ ۰۹۱۴۹۹۳۵۹۵۶
۸۳ ۹۹۲۶ سبحانی اصل    علیرضا ۱۳-۳۰۰-۰۳۲۰۰ ۰ ارشد ۰۹۱۴۱۱۶۱۸۷۲
۸۴ ۱۰۱۸۷ مرادزاده      مجتبی ۱۳-۳۰۰-۰۷۸۲۲ ۰ ۳ ۹۱۴۳۹۱۰۳۸۲
۸۵ ۱۰۲۳۱ شاکری           سیامک ۱۳-۳۰۰-۰۴۵۵۱ ۰ ۳ ۰۹۱۴۱۹۳۰۰۹۱
۸۶ ۱۰۲۷۷ مردانی ثانی      علی ۱۳-۳۰۰-۰۶۵۱۰ ۰ ۲ ۰۹۱۴۳۹۱۹۲۴۲
۸۷ ۱۰۲۹۱ ریحانی             محمدرضا           ۱۳-۳۰۰-۰۴۲۶۲ ۰ ۳ ۰۹۱۴۸۲۷۲۰۳۵
۸۸ ۱۰۴۲۲ دهقانپور     زهرا ۱۳-۳۰۰-۰۶۴۶۵ ۰ ۳ ۰۹۱۳۵۳۳۹۸۰۷
۸۹ ۱۰۴۹۷ موسوی       سید حامد ۱۳-۳۸۰-۰۰۲۶۰ ۰ ۳ ۰۹۱۴۴۹۲۲۳۴۳
۹۰ ۱۰۵۲۰ پورابراهیم         محمدعلی ۱۳-۳۰۰-۰۵۶۸۵ ۰ ۲ ۰۹۱۴۱۹۰۶۰۵۵
۹۱ ۱۰۶۴۳ فتحی             علی ۱۰-۳۰۰-۲۴۵۵۱ ۲ ۰ ۰۹۱۲۱۷۱۳۴۲۹
۹۲ ۱۰۶۸۸ جهانگیری           رامین ۱۳-۳۰۰-۰۶۳۷۹ ۰ ۳ ۰۹۱۴۳۹۲۲۷۳۰
۹۳ ۱۰۸۹۵ جلیلی       محمد امین ۱۳-۳۰۰-۰۴۷۱۴ ۰ ۳ ۰۹۱۴۴۰۰۲۴۹۹
۹۴ ۱۰۹۹۶ علیایی              حامد ۱۳-۳۰۰-۰۴۲۳۷ ۰ ۲ ۰۹۱۴۱۹۰۸۵۳۵
۹۵ ۱۱۱۸۶ ذابح                   رامز ۱۳-۳۰۰-۰۳۹۰۱ ۰ ۲ ۰۹۱۴۴۹۱۹۱۸۸
۹۶ ۱۱۱۸۷ نژادیان          امیر ۱۳-۳۰۰-۰۴۱۹۹ ۲ ۲ ۰۹۱۴۴۹۱۸۸۴۶
۹۷ ۱۱۳۱۴ پیرعلیا            نصرت ۱۳-۳۰۰-۰۶۴۷۶ ۰ ۳ ۰۹۱۴۸۹۲۹۶۰۰
۹۸ ۱۱۵۱۷ خانه دان       هادی ۱۳-۳۰۰-۰۴۸۵۶ ۰ ۳ ۰۹۱۴۴۹۱۹۴۰۳
۹۹ ۱۱۶۷۳ فدائی       حسین ۱۳-۳۰۰-۰۷۶۰۵ ۰ ۳ ۹۱۴۱۹۰۹۰۸۴
۱۰۰ ۱۱۶۵۷ رحمان پور         مجتبی ۱۳-۳۲۰-۰۰۱۸۲ ۰ ۳ ۰۹۱۴۳۹۱۲۰۱۸
۱۰۱ ۱۱۷۳۶ عباس زاده           علی ۱۳-۳۰۰-۰۳۹۶۶ ۲ ۲ ۰۹۱۴۴۱۲۰۴۲۶
۱۰۲ ۱۱۸۹۲ نیک منش     شبنم ۱۳-۳۰۰-۰۶۵۵۷ ۰ ۳ ۰۹۱۴۴۹۱۶۰۲۷
۱۰۳ ۱۱۹۰۳ افراسیابی       حامد ۱۳-۳۰۰-۰۵۴۷۰ ۰ ۳ ۰۹۳۷۳۰۴۶۰۲۵
۱۰۴ ۱۲۰۰۵ حسینی هرزند   میر سعید ۱۳-۳۰۰-۰۴۵۸۳ ۰ ۲ ۰۹۱۴۴۹۱۶۴۴۹
۱۰۵ ۱۲۱۷۱ بناگذار         محمدرضا ۱۳-۳۰۰-۰۴۴۳۵ ۰ ۲ ۰۹۱۴۱۹۰۸۷۶۶
۱۰۶ ۱۲۲۲۳ فرامرزی یامچی         علی ۱۳-۳۰۰-۰۶۰۲۱ ۰ ۳ ۰۹۱۴۸۲۷۶۱۲۰
۱۰۷ ۱۲۲۸۲ حکیمی       بهنام ۱۳-۳۰۰-۰۶۶۸۰ ۰ ۳ ۰۹۱۲۱۸۹۸۸۰۶
۱۰۸ ۱۲۴۳۲ اصغری                 بهزاد ۱۳-۳۰۰-۰۳۸۷۰ ۰ ۲ ۰۹۱۴۱۹۰۱۷۶۴
۱۰۹ ۱۲۵۶۰ سهرابی              ناصر ۱۳-۳۰۰-۰۳۹۰۶ ۰ ۳ ۰۹۱۴۳۹۱۸۳۳۶
۱۱۰ ۱۲۶۰۰ اینانلوئی           یعقوب ۱۳-۳۰۰-۰۴۹۲۱ ۰ ۳ ۰۹۱۴۴۹۲۹۰۶۶
۱۱۱ ۱۲۶۱۰ پارساوند         امید ۱۳-۳-۰-۱۲۶۱۰ ۰ ۳ ۰۹۱۴۴۹۱۹۶۲۰
۱۱۲ ۱۲۶۹۴ مکاری یامچی     سعیده  ۱۳-۳۶۰-۰۰۱۶۱ ۰ ۳ ۰۹۱۴۷۳۲۳۱۱۶
۱۱۳ ۱۲۷۰۸ شفابخش هرزندی   بهمن ۱۳-۳۰۰-۰۶۴۰۰ ۰ ۲ ۰۹۱۴۸۲۷۲۸۷۸
۱۱۴ ۱۲۷۱۳ کمیلی      صمد ۱۳-۳۰۰-۰۷۶۱۴ ۰ ۳ ۰۹۱۴۲۵۹۳۷۶۷
۱۱۵ ۱۲۸۰۹ فرحمند             هادی ۱۳-۳۰۰-۰۴۹۲۰ ۰ ۲ ۰۹۱۴۴۹۲۶۰۶۲
۱۱۶ ۱۲۸۵۲ فلکی           مجتبی ۱۳-۳۰۰-۰۶۴۸۸ ۰ ۳ ۰۹۱۴۱۹۳۷۱۵۴
۱۱۷ ۱۳۱۲۴ ابراهیمی دیزج         پرویز ۱۳-۳۰۰-۰۴۲۰۲ ۳ ۲ ۰۹۱۴۱۹۰۷۸۴۳
۱۱۸ ۱۳۳۲۱ قصابی کندلجی    مهدی ۱۳-۳۰۰-۰۶۰۹۹ ۰ ۳ ۰۹۱۴۴۹۱۳۹۱۰
۱۱۹ ۱۳۵۳۴ مجیدی    غلامرضا ۱۳-۳-۰-۱۳۵۳۴ ۰ ۳ ۰۹۱۴۳۹۱۸۱۲۷
۱۲۰ ۱۳۵۵۶ آتشباریالقوزآغاج       داود ۱۳-۳۰۰-۰۴۴۱۰ ۰ ۲ ۰۹۱۴۱۹۰۸۳۹۰
۱۲۱ ۱۴۲۱۱ حسن پور       نادر ۱۳-۳۰۰-۰۶۰۴۵ ۰ ۳ ۰۹۱۴۴۱۱۹۹۲۷
۱۲۲ ۱۴۲۳۱ اسماعیلی      علیرضا ۱۳-۳۰۰-۰۴۲۸۸ ۲ ۲ ۰۹۱۲۴۳۷۰۶۶۵
۱۲۳ ۱۴۳۹۸ مسرت      حامد ۱۳-۳۰۰-۰۵۱۴۵ ۰ ۲ ۰۹۱۴۱۹۳۹۴۷۶
۱۲۴ ۱۴۳۹۹ سیفی گله بان  سعید ۱۳-۳۰۰-۰۷۹۸۷ ۰ ۳ ۹۱۴۳۹۲۷۷۶۴
۱۲۵ ۱۴۵۴۱ مواسات       محمدامین ۱۳-۳۰۰-۰۵۷۵۶ ۰ ۲ ۰۹۱۴۷۷۰۲۱۴۵
۱۲۶ ۱۴۵۷۳ اسماعیل زاده       داود ۱۳-۳۰۰-۰۴۲۶۹ ۲ ۲ ۰۹۱۴۱۹۳۱۲۴۲
۱۲۷ ۱۴۵۹۲ ارجمند آذرورجوی  جلیل ۱۳-۳۰۰-۰۷۱۶۱ ۰ ۳ ۹۱۴۴۲۰۱۳۹۸
۱۲۸ ۱۴۸۶۳ فاطمی          معصومه ۱۳-۳۰۰-۰۶۰۶۸ ۰ ۳ ۰۹۳۸۲۸۰۲۵۲۷
۱۲۹ ۱۴۹۴۸ پروینی     محمدرضا ۱۳-۳۰۰-۰۴۴۳۸ ۰ ۲ ۹۱۴۱۹۰۹۶۹۴
۱۳۰ ۱۵۰۵۴ اینانلوئی           فیروز ۱۳-۳۰۰-۰۴۴۵۳ ۰ ۲ ۰۹۱۴۸۶۱۷۱۴۴
۱۳۱ ۱۵۴۵۳ بخشی اصل      امید ۱۳-۳۰۰-۰۷۰۳۵ ۰ ۳ ۰۹۳۶۳۱۸۸۶۸۳
۱۳۲ ۱۵۴۶۳ دوستعلی           مبین ۱۳-۳۰۰-۰۴۶۳۱ ۰ ۳ ۰۹۱۴۳۹۱۷۰۸۲
۱۳۳ ۱۵۶۸۹ حاتمی     علیرضا ۱۳-۳۰۰-۰۵۵۴۰ ۰ ۳ ۰۹۱۴۴۹۲۰۳۹۴
۱۳۴ ۱۵۷۳۹ بازارچی        حامد ۱۳-۳۰۰-۰۵۲۷۷ ۰ ۳ ۰۹۱۴۳۹۱۳۴۳۹
۱۳۵ ۱۵۷۴۶ پرویزی          امین محمد  ۱۳-۳۰۰-۰۴۸۳۵ ۳ ۳ ۰۹۱۴۱۹۰۷۴۲۱
۱۳۶ ۱۵۷۵۷ حضرتی          حامد ۱۳-۳۰۰-۰۵۶۲۶ ۰ ۳ ۰۹۱۴۴۹۱۰۴۱۴
۱۳۷ ۱۵۷۶۷ امیدفرد        علیرضا ۱۳-۳۱۰-۰۱۰۸۰ ۰ ۳ ۰۹۱۴۴۹۱۸۵۷۸
۱۳۸ ۱۵۸۷۸ الهقلی لو              رضا ۳۷-۳۰۰-۰۰۰۷۱ ۱ ۱ ۰۹۱۴۸۶۶۷۵۸۵
۱۳۹ ۱۶۰۹۷ سهرابی          مهدی ۱۳-۳۰۰-۰۴۶۲۷ ۰ ۳ ۰۹۱۴۳۰۰۹۹۰۸
۱۴۰ ۱۶۳۵۰ یوسفی میابی        محمد ۱۳-۳۰۰-۰۴۵۸۴ ۰ ۲ ۰۹۳۶۵۲۷۸۹۵۶
۱۴۱ ۱۶۳۵۵ قربانی    رضا ۱۳-۳۰۰-۰۵۹۹۸ ۰ ۲ ۰۹۳۵۲۱۲۲۲۳۵
۱۴۲ ۱۶۳۷۱ میر نجفی          میر پیمان     ۱۴-۳۰۰-۰۰۸۹۴ ۰ ارشد ۰۹۱۴۴۶۲۷۸۶۷
۱۴۳ ۱۶۴۳۹ سهرابی مرند        مهرداد ۱۳-۳۰۰-۰۵۰۹۷ ۲ ۲ ۰۹۱۴۳۹۱۲۰۷۵
۱۴۴ ۱۷۰۰۶ قزوینی مرند      صابر  ۱۳-۳۰۰-۰۵۸۴۲ ۰ ۲ ۰۹۱۴۳۹۲۴۸۲۲
۱۴۵ ۱۷۱۳۷ متقی   حسین ۱۳-۳۶۰-۰۰۰۳۲ ۰ ۳ ۰۹۱۴۴۹۱۵۹۶۸
۱۴۶ ۱۷۶۰۸ فروزان مهر       سعید ۱۳-۳۰۰-۰۷۷۹۷ ۰ ۳ ۰۹۱۴۸۸۶۰۶۷۷
۱۴۷ ۱۷۸۴۵ محمدزاده          جعفر ۱۳-۳۰۰-۰۶۶۶۰ ۰ ۳ ۰۹۱۴۹۹۴۲۷۴۳
۱۴۸ ۱۸۷۹۳ صلابتی         یونس ۱۳-۳۰۰-۰۵۰۹۶ ۰ ۳ ۹۱۴۶۵۸۲۰۴۰
۱۴۹ ۱۹۱۷۵ نوربخش      ساجد ۱۳-۳۰۰-۰۷۶۴۷ ۰ ۳ ۰۹۱۴۱۹۰۸۴۳۴
۱۵۰ ۱۹۵۱۸ برزگر ملایوسفی    علی ۱۳-۳۰۰-۰۵۵۹۸ ۳ ۳ ۰۹۱۴۳۹۱۱۵۳۰
۱۵۱ ۱۹۶۸۱ رحیمی          بابک ۱۳-۳۰۰-۰۷۲۹۰ ۰ ۳ ۰۹۱۴۳۹۱۴۶۵۷
۱۵۲ ۲۰۴۳۰ نوربخش               محمد ۱۳-۳۱۰-۰۱۳۳۵ ۰ ۳ ۰۹۱۴۳۹۱۲۹۵۰
۱۵۳ ۲۱۴۱۲ رشیدی زنوز      فرشید ۱۳-۳۱۰-۰۰۳۴۸ ۰ ۳ ۰۹۱۴۱۹۰۷۴۳۶
۱۵۴ ۲۱۶۵۴ جعفری مرند      عطااله  ۱۳-۳۸۰-۰۰۲۴۸ ۰ ۳ ۰۹۱۴۱۹۳۰۸۰۶
۱۵۵ ۲۱۷۵۱ داداش زاده     جلیل ۱۳-۳۰۰-۰۷۹۷۲ ۳ ۳ ۰۹۱۴۸۰۲۸۷۷۵
۱۵۶ ۲۲۱۱۳ حاجی آقا علیزاده    رضا ۱۳-۳۰۰-۰۶۳۰۵ ۰ ۲ ۰۹۱۴۴۰۰۷۹۱۷
۱۵۷ ۲۲۱۶۶ تقی پور دیزج یکان مریم ۱۳-۳۱۰-۰۰۱۸۶ ۰ ۳ ۰۹۳۶۶۲۸۳۱۴۸
۱۵۸ ۲۳۲۷۸ خدادادی      رقیه ۱۳-۳-۱-۲۳۲۷۸ ۰ ۳ ۰۹۱۴۹۹۲۵۰۴۲
۱۵۹ ۲۳۳۹۲ کریمی              حسین ۱۳-۳۰۰-۰۶۲۴۶ ۰ ۳ ۰۹۱۴۸۲۷۷۶۴۴
۱۶۰ ۲۳۶۳۶ پورتقی        حسین ۱۳-۳۰۰-۰۷۹۷۴ ۰ ۳ ۹۳۶۴۸۱۳۶۳۰
۱۶۱ ۲۳۸۵۸ فتاحی اصل    رسول ۱۳-۳۰۰-۰۷۸۳۹ ۰ ۳ ۰۹۳۰۸۴۸۹۷۱۰
۱۶۲ ۲۴۰۵۶ بهجتی           ناصر ۱۳-۳۰۰-۰۷۲۲۹ ۰ ۳ ۰۹۱۴۴۷۸۲۴۰۵
۱۶۳ ۲۴۱۷۵ رفیعی اصل    محمد ۱۳-۳۱۰-۰۱۱۷۱ ۰ ۳ ۰۹۱۴۴۹۲۰۵۲۴
۱۶۴ ۲۴۸۰۲ کردی           مسعود ۱۳-۳۶۰-۰۰۲۳۸ ۰ ۳ ۰۹۱۲۴۹۴۶۲۱۶
۱۶۵ ۲۵۰۸۶ عباس پور یامچی    عبداله ۱۳-۳۰۰-۰۶۳۴۶ ۳ ۳ ۰۹۱۴۹۰۵۹۹۶۷
۱۶۶ ۲۵۵۲۸ قربانی         فرید ۱۳-۳۰۰-۰۷۰۳۹ ۰ ۳ ۰۹۳۵۳۴۰۱۳۷۶
۱۶۷ ۲۵۵۲۹ علمحمدزاده   وحید ۱۳-۳۰۰-۰۸۰۰۳ ۰ ۳ ۰۹۱۴۴۹۲۹۱۴۱
۱۶۸ ۲۷۱۳۹ هاشمی اقدم     ندا ۱۳-۳۱۰-۰۰۶۷۰ ۰ ۳ ۰۹۱۴۷۶۹۵۳۴۳
۱۶۹ ۲۷۲۴۷ چلنگر          رسول ۱۳-۳۰۰-۰۶۸۸۶ ۰ ۳ ۰۹۳۸۸۰۶۰۳۲۴
۱۷۰ ۲۷۴۴۴ خدائی      رسول ۱۳-۳۰۰-۰۷۹۵۱ ۰ ۳ ۰۹۱۴۴۷۷۲۰۰۹
۱۷۱ ۲۷۸۲۸ علی وند یامچی   علی اکبر ۱۳-۳۱۰-۰۱۱۷۵ ۰ ۳ ۰۹۱۴۱۴۰۲۶۴۸
۱۷۲ ۲۸۴۴۰ فتحی      جواد ۱۳-۳۰۰-۰۷۲۷۹ ۰ ۳ ۰۹۱۴۸۲۷۵۰۳۰
۱۷۳ ۲۸۷۶۴ نقی زاده       جواد ۱۳-۳۱۰-۰۰۴۹۹  ۰ ۳ ۰۹۱۴۳۹۲۹۷۹۰
۱۷۴ ۲۸۸۸۷ زاده هاشم       علیرضا ۱۳-۳۱۰-۰۰۱۹۵  ۰ ۳ ۰۹۱۴۴۹۱۵۷۴۸
۱۷۵ ۲۹۸۶۰ ایرجی    هادی ۱۳-۳۰۰-۰۸۰۱۶ ۰ ۳ ۰۹۱۴۴۹۳۵۸۴۸
۱۷۶ ۳۰۲۸۴ مشهد خواه        فرید ۱۳-۳۱۰-۰۰۹۲۷  ۰ ۳ ۰۹۳۶۷۵۸۵۸۳۰
۱۷۷ ۳۱۹۸۹ جعفرزاده       سجاد ۱۳-۳۱۰-۰۱۳۰۴ ۰ ۳ ۰۹۱۴۹۰۲۴۲۴۸
۱۷۸ ۳۲۸۸۱ مفتاحی بناب   المیرا ۱۳-۳۱۰-۰۱۴۶۷ ۰ ۳ ۰۹۳۹۹۳۳۳۰۹۸
۱۷۹ ۳۳۴۴۱ وردست     پریسا ۱۳-۳۰۰-۰۸۲۷۵ ۰ ۳ ۰۹۹۱۷۶۲۶۵۵۷
۱۸۰ ۳۴۲۶۵ حسینی     ابراهیم ۳۴-۳۱۰-۰۰۶۳۳ ۰ ۳ ۰۹۱۴۲۹۱۱۳۲۵
نظرات برای این پست بسته شده است.