لیست اعضای دارای پایه معماری

لیست اعضاء فعال و دارای پروانه اشتغال نظام مهندسی شهرستان مرند ( رشته معماری)
ردیف شماره عضویت نام و نام خانوادگی پروانه اشتغال حدود صلاحیت همراه
        ط ن  
۱ ۱۳-۱-۰-۰۶۱۱۹ حسینی      سیداحمد ۱۳-۱۰۰-۰۰۱۹۵ ۱ ۱ ۹۱۴۳۰۰۰۲۶۱
۲ ۱۳-۱-۰-۰۷۰۲۶ صفرعلیزاده    عباس ۱۳-۱۰۰-۰۰۴۴۹ ۲ ۲ ۹۱۴۴۹۱۲۳۷۷
۳ ۱۳-۱-۰-۰۷۳۲۰ فهام         هادی ۱۳-۱۰۰-۰۱۰۵۶ ۲ ۲ ۹۱۴۳۹۱۹۲۹۴
۴ ۱۳-۱-۲-۱۰۱۴۷ مواسات    معصومه ۱۳-۱۲۰-۰۰۱۵۱ ۰ ۲ ۹۱۴۱۹۱۳۱۱۰
۵ ۱۳-۱-۰-۱۰۶۶۳ دسترنج   رضا ۱۳-۱۰۰-۰۰۸۰۷ ۲ ۲ ۹۱۴۴۹۱۷۵۶۴
۶ ۱۳-۱-۲-۱۲۱۰۸ نظرزاده   سعید ۱۳-۱۲۰-۰۰۰۵۰ ۰ ۲ ۹۱۴۱۹۰۸۱۳۰
۷ ۱۳-۱-۲-۱۲۱۰۹ جدی   عبداله ۱۳-۱۲۰-۰۰۱۳۱ ۲ ۲ ۹۱۴۳۹۱۹۳۰۶
۸ ۱۳-۱-۰-۱۲۷۷۴ هرزندی    سارا ۱۳-۱۰۰-۰۰۵۶۲ ۰ ۳ ۹۱۴۴۹۱۰۹۱۸
۹ ۱۳-۱-۲-۱۴۰۱۲ پاکزاد     مهدی ۱۳-۱۱۰-۰۰۲۱۷ ۰ ۲ ۹۱۴۳۹۱۷۳۶۵
۱۰ ۱۳-۱-۰-۱۴۲۳۲ الهقلی لو     نعیمه ۱۳-۱۰۰-۰۰۷۶۶ ۲ ۲ ۹۱۴۳۹۲۴۸۰۸
۱۱ ۱۳-۱-۰-۱۴۸۳۲ موحدی      ناصر ۱۳-۱۰۰-۰۱۲۲۵ ۲ ۲ ۹۱۴۱۹۰۱۷۵۱
۱۲ ۱۳-۱-۰-۱۴۹۹۱ نوربخش      نیر ۱۳-۱۰۰-۰۱۰۸۱ ۰ ۳ ۹۳۸۰۷۰۸۵۱۲
۱۳ ۱۳-۱-۱-۱۶۳۳۲ دلدار    وحید ۱۳-۱۱۰-۰۰۲۱۸ ۳ ۰ ۹۱۴۳۹۱۱۲۲۱
۱۴ ۱۳-۱-۰-۱۷۰۸۹ نظری ابرغان  غلامرضا ۱۳-۱۰۰-۰۰۸۹۷ ۰ ۲ ۹۱۴۲۱۶۴۶۷۴
۱۵ ۱۳-۱-۰-۲۱۰۷۴ لطفی        محمد ۱۳-۱۰۰-۰۱۲۷۵ ۳ ۳ ۹۱۴۳۱۹۷۵۴۵
۱۶ ۱۳-۱-۲-۲۱۰۸۶ قاسم اقدم سلطانی هانیه ۱۳-۱۲۰-۰۰۴۸۵ ۰ ۲ ۹۳۵۶۰۲۰۷۲۳
۱۷ ۱۳-۱-۲-۲۳۴۳۳ ولی       محمدرضا ۱۳-۱۲۰-۰۰۵۵۱ ۳ ۰ ۹۳۸۹۵۹۲۷۸۷
۱۸ ۱۳-۱-۱-۲۴۱۹۷ منافی دیزج یکان  مینا ۱۳-۱۱۰-۰۰۱۲۴ ۳ ۳ ۹۱۴۲۲۵۷۲۱۱
۱۹ ۱۳-۱-۱-۲۶۴۷۱ جشن ساز بناب ناهیده ۱۳-۱۱۰-۰۰۵۴۴ ۰ ۳ ۹۱۴۸۲۷۶۵۰۰
۲۰ ۱۳-۱-۱-۲۹۸۰۵ رمضانی      هاجر ۱۳-۱۱۰-۰۰۷۱۹ ۰ ۳ ۹۳۵۵۶۵۷۷۵۵
۲۱ ۱۳-۱-۱-۳۳۳۱۰ برقی           امید ۱۳-۱۱۰-۰۰۷۳۸ ۰ ۳ ۹۱۴۳۹۲۷۷۳۸
۲۲ ۱۳-۱-۰-۳۳۵۴۰ رستم زاده     زهرا ۱۳-۱۰۰-۰۱۶۲۴ ۰ ۳ ۹۱۴۲۴۸۹۲۴۱
۲۳ ۱۳-۱-۱-۳۳۶۱۴ کاظمی    الهه ۱۳-۱۱۰-۰۰۷۲۵ ۰ ۳ ۹۳۰۱۲۷۰۵۲۹
نظرات برای این پست بسته شده است.