لیست اعضای دارای پایه معماری

لیست اعضاء فعال و دارای پروانه اشتغال نظام مهندسی شهرستان مرند ( رشته معماری)
ردیف شماره عضویت نام و نام خانوادگی پروانه اشتغال حدود صلاحیت همراه
        ط ن  
۱ ۱۳-۱-۰-۰۶۱۱۹ حسینی      سیداحمد ۱۳-۱۰۰-۰۰۱۹۵ ۱ ۱ ۹۱۴۳۰۰۰۲۶۱
۲ ۱۳-۱-۰-۰۷۰۲۶ صفرعلیزاده    عباس ۱۳-۱۰۰-۰۰۴۴۹ ۲ ۲ ۹۱۴۴۹۱۲۳۷۷
۳ ۱۳-۱-۰-۰۷۳۲۰ فهام         هادی ۱۳-۱۰۰-۰۱۰۵۶ ۲ ۲ ۹۱۴۳۹۱۹۲۹۴
۴ ۱۳-۱-۲-۰۸۷۹۰ بالاپور      احمد ۱۳-۱۲۰-۰۰۰۰۳ ۰ ۲ ۹۱۴۱۹۳۱۶۷۴
۵ ۱۳-۱-۲-۱۰۱۴۷ مواسات    معصومه ۱۳-۱۲۰-۰۰۱۵۱ ۰ ۲ ۹۱۴۱۹۱۳۱۱۰
۶ ۱۳-۱-۰-۱۰۶۶۳ دسترنج   رضا ۱۳-۱۰۰-۰۰۸۰۷ ۳ ۲ ۹۱۴۴۹۱۷۵۶۴
۷ ۱۳-۱-۲-۱۲۱۰۸ نظرزاده   سعید ۱۳-۱۲۰-۰۰۰۵۰ ۰ ۲ ۹۱۴۱۹۰۸۱۳۰
۸ ۱۳-۱-۲-۱۲۱۰۹ جدی   عبداله ۱۳-۱۲۰-۰۰۱۳۱ ۲ ۲ ۹۱۴۳۹۱۹۳۰۶
۹ ۱۳-۱-۰-۱۲۷۷۴ هرزندی    سارا ۱۳-۱۰۰-۰۰۵۶۲ ۰ ۳ ۹۱۴۴۹۱۰۹۱۸
۱۰ ۱۳-۱-۲-۱۴۰۱۲ پاکزاد     مهدی ۱۳-۱۲۰-۰۰۳۲۲ ۰ ۲ ۹۱۴۳۹۱۷۳۶۵
۱۱ ۱۳-۱-۰-۱۴۲۳۲ الهقلی لو     نعیمه ۱۳-۱۰۰-۰۰۷۶۶ ۳ ۲ ۹۱۴۳۹۲۴۸۰۸
۱۲ ۱۳-۱-۰-۱۴۹۹۱ نوربخش      نیر ۱۳-۱۰۰-۰۱۰۸۱ ۰ ۳ ۹۳۸۰۷۰۸۵۱۲
۱۳ ۱۳-۱-۱-۱۶۳۳۲ دلدار    وحید ۱۳-۱۱۰-۰۰۲۱۸ ۳ ۰ ۹۱۴۳۹۱۱۲۲۱
۱۴ ۱۳-۱-۰-۱۷۰۸۹ نظری ابرغان  غلامرضا ۱۳-۱۰۰-۰۰۸۹۷ ۰ ۳ ۹۱۴۲۱۶۴۶۷۴
۱۵ ۱۳-۱-۰-۲۱۰۷۴ لطفی        محمد ۱۳-۱۰۰-۰۱۲۷۵ ۳ ۳ ۹۱۴۳۱۹۷۵۴۵
۱۶ ۱۳-۱-۲-۲۱۰۸۶ قاسم اقدم سلطانی هانیه ۱۳-۱۲۰-۰۰۴۸۵ ۰ ۳ ۹۳۵۶۰۲۰۷۲۳
۱۷ ۱۳-۱-۲-۲۳۴۳۳ ولی       محمدرضا ۱۳-۱۲۰-۰۰۵۵۱ ۳ ۰ ۹۱۴۳۹۱۹۳۸۷
۱۸ ۱۳-۱-۱-۲۴۱۹۷ منافی دیزج یکان  مینا ۱۳-۱۱۰-۰۰۱۲۴ ۰ ۳ ۹۱۴۲۲۵۷۲۱۱
نظرات برای این پست بسته شده است.