لیست اعضای دارای پایه مکانیک

لیست اعضاء فعال و دارای پروانه اشتغال نظام مهندسی شهرستان مرند ( رشته مکانیک)
ردیف شماره عضویت نام و نام خانوادگی شماره پروانه اشتغال حدود صلاحیت همراه
م ن
۱ ۱۳-۴۰-۰۲۲۳۵ حسینی میر رحیم  ۱۳-۴۰۰-۰۰۲۳۹ ۱ ۱ ۰۹۱۴۳۹۱۳۶۷۳
۲ ۱۳-۴۱-۰۲۴۰۹ کاظم پورمیرابوالفتح  ۱۳-۴۱۰-۰۰۰۰۸ ۰ ارشد ۹۱۴۳۹۱۰۵۹۸
۳ ۱۳-۴۰-۰۲۹۵۵ عبادی      محمدرضا ۱۳-۴۰۰-۰۰۳۸۶ ۱ ۱ ۰۹۱۴۳۹۱۰۷۱۷
۴ ۱۳-۴۱-۰۳۹۴۳ فضل الهی      عزیز ۱۳-۴۱۰-۰۰۰۳۵ ۰ ۱ ۰۹۱۴۱۹۰۸۷۰۱
۵ ۱۳-۴۰-۰۶۰۶۷ شیخ زاده محمدرضا ۱۳-۴۰۰-۰۰۴۷۱ ۱ ۱ ۰۹۱۴۴۹۱۵۸۹۱
۶ ۱۳-۴-۱-۰۷۲۳۴ پسندیده   علی ۱۳-۴۱۰-۰۰۱۸۳ ۰ ۲ ۰۹۱۴۴۰۱۳۹۸۴
۷ ۱۳-۴۰-۰۷۴۷۰ سلطانپور    علی ۱۳-۴۰۰-۰۰۴۴۹ ۱ ۱ ۰۹۱۴۳۹۱۵۲۴۳
۸ ۱۳-۴-۰-۰۹۴۴۵ پوراصغری آذر   مهدیه ۱۳-۴۰۰-۰۱۰۱۳ ۳ ۳ ۰۹۳۸۵۵۹۸۱۵۸
۹ ۱۳-۴۱-۰۹۹۴۱ قاسم زاده   یحیی ۱۳-۴۱۰-۰۰۱۱۴ ۰ ۱ ۰۹۱۴۴۹۲۲۸۶۶
۱۰ ۱۳-۴-۰-۱۰۷۸۸ ادیبی نیا     حسن ۱۳-۴۰۰-۰۰۳۶۹ ۱ ۱ ۰۹۱۴۴۹۲۱۶۱۳
۱۱ ۱۳-۴-۰-۱۰۹۷۲ سیدموسوی    سیدصابر ۱۳-۴۰۰-۰۰۸۳۸ ۳ ۳ ۰۹۱۴۹۹۱۷۱۶۶
۱۲ ۱۳-۴-۱-۱۱۲۱۶ سلالی      اکبر ۱۳-۴۱۰-۰۰۳۳۸ ۰ ۲ ۰۹۱۴۳۹۱۸۹۵۰
۱۳ ۱۳-۴-۰-۱۲۵۸۷ عسگری هرزند  هادی ۱۳-۴۰۰-۰۰۸۴۰ ۲ ۲ ۰۹۱۴۱۹۳۸۱۱۷
۱۴ ۱۳-۴-۰-۱۴۳۷۱ سید خوشکار سیدصابر ۱۳-۴۰۰-۰۰۷۷۱ ۲ ۲ ۰۹۱۴۳۹۱۰۴۶۰
۱۵ ۱۳-۴-۰-۱۴۳۷۲ آقابابائی   فرزین ۱۳-۴۰۰-۰۰۷۷۰ ۲ ۲ ۰۹۱۴۴۹۱۱۹۹۰
۱۶ ۱۳-۴-۰-۱۴۵۳۱ طالبی زنوزی سیدمجید ۱۳-۴۰۰-۰۰۸۳۲ ۲ ۲ ۰۹۱۴۹۱۸۳۱۶۴
۱۷ ۱۳-۴-۱-۱۴۷۲۳ جلیل زاده محمدحسین ۱۳-۴۱۰-۰۰۲۰۵ ۰ ۲ ۰۹۱۴۳۱۰۶۵۸۲
۱۸ ۱۳-۴-۰-۱۴۸۰۲ مهرجویی    مجتبی ۱۴-۴۰۰-۰۰۷۰۰ ۲ ۲ ۰۹۱۴۴۹۱۴۶۵۳
۱۹ ۱۳-۴-۱-۱۵۳۳۶ ملکانی     فرنود ۱۳-۴۱۰-۰۰۳۵۱ ۰ ۲ ۰۹۱۴۴۹۱۶۰۳۸
۲۰ ۱۳-۴-۱-۱۶۰۵۸ اولاد غفاری      مریم ۱۳-۴۱۰-۰۰۲۳۹ ۰ ۲ ۰۹۳۷۸۷۱۱۷۹۵
۲۱ ۱۳-۴-۱-۱۶۶۷۶ حسن زاده       فرهاد ۱۳-۴۱۰-۰۰۲۹۲ ۰ ۲ ۰۹۱۴۴۰۲۱۲۷۹
۲۲ ۱۳-۴-۱-۱۸۲۵۷ نجفی     میثم ۱۳-۴۱۰-۰۰۴۸۷ ۰ ۳ ۹۱۴۴۹۱۰۲۷۸
۲۳ ۱۳-۴-۰-۱۸۸۴۲ پناهی ثانی    فرهاد ۱۳-۴۰۰-۰۱۱۵۹ ۳ ۳ ۹۱۴۱۹۰۴۱۸۹
۲۴ ۱۳-۴-۱-۱۹۴۰۰ ثابت قدم     مرتضی ۱۳-۴۱۰-۰۰۲۷۷ ۰ ۲ ۰۹۱۴۳۹۲۶۴۴۱
۲۵ ۱۳-۴-۱-۲۰۸۶۹ مختاری     مسعود ۱۳-۴۱۰-۰۰۲۸۸ ۰ ۲ ۰۹۱۴۳۹۱۱۳۶۳
۲۶ ۱۳-۴-۱-۲۱۹۱۹ مرادی          حسن ۱۳-۴۱۰-۰۰۲۹۵ ۰ ۳ ۰۹۱۴۹۹۴۳۹۷۵
۲۷ ۱۳-۴-۱-۲۲۰۴۷ شهیدی زنوزی    نوید ۱۳-۴۱۰-۰۰۳۵۹ ۰ ۳ ۰۹۱۴۳۹۱۷۱۲۹
۲۸ ۱۳-۴-۰-۲۴۷۲۹ باقر ثانی    نیلوفر ۱۳-۴۰۰-۰۱۰۶۳ ۳ ۳ ۰۹۱۴۱۹۰۶۳۲۰
۲۹ ۱۳-۴-۰-۳۰۱۷۵ رضائی دیزج یکان  بهمن ۱۳-۴۰۰-۰۱۰۸۸ ۰ ۳ ۰۹۱۴۴۹۱۳۶۳۸
۳۰ ۱۳-۴-۰-۳۳۸۹۴ ملکانی     سعید ۱۳-۴۰۰-۰۱۱۸۰ ۰ ۳ ۰۹۱۴۷۷۰۴۷۲۰
نظرات برای این پست بسته شده است.