لیست اعضای بدون پایه نقشه برداری

 لیست اعضاء بدون پایه نظام مهندسی شهرستان مرند ( رشته نقشه بردار)
ردیف شماره عضویت نام ونام خانوادگی  رشته تلفن
۱ ۱۲۳۷۲ کریمی           عباس نقشه بردار ۰۹۱۴۱۹۳۵۹۸۸
۲ ۱۸۶۰۷ ابوالحسنی ابرغان   کمال نقشه بردار ۰۹۱۴۹۹۳۸۵۸۲
۳ ۱۹۲۰۹ فولادپنجه بناب      رحیم نقشه بردار ۰۹۱۴۴۹۲۸۴۷۲
۴ ۲۰۷۲۳ حق دوست       واقف نقشه بردار ۰۹۳۶۰۴۴۶۲۱۸
۵ ۲۸۲۹۴ علیقلی زاده        مهدی نقشه بردار ۰۹۱۴۸۸۷۲۶۷۰
نظرات برای این پست بسته شده است.