لیست اعضای بدون پایه شهرسازی

 لیست اعضاء بدون پایه نظام مهندسی شهرستان مرند (رشته شهرسازی )
ردیف شماره عضویت نام ونام خانوادگی  رشته تلفن
۱ ۱۸۳۲۸ فرهنگی فرد    شهرزاد شهرسازی ۰۹۱۴۳۹۲۲۹۳۷
۲ ۱۸۸۹۷ رجبی زمهریر       الهام شهرسازی ۰۹۱۴۳۹۲۵۷۴۶
نظرات برای این پست بسته شده است.