اعضای دارای پروانه اشتغال فقط اجرا

لیست اعضاء فعال و دارای پروانه اشتغال نظام مهندسی شهرستان مرند ( فقط اجرا)
ردیف شماره عضویت نام و نام خانوادگی پروانه اشتغال حدود رشته همراه
۱ ۱۳۸۱۴ مددی       رضوان ۱۳-۱۰۰-۰۱۲۶۴ ۳ معماری ۰۹۱۴۳۹۱۹۰۸۱
۲ ۲۰۰۳۷ فرجامی      روح اله ۱۳-۱۱۰-۰۰۲۱۹ ۳ معماری ۰۹۱۴۸۰۲۳۸۴۱
۳ ۲۱۲۰۱ افدستا       مهدی ۱۳-۱۱۰-۰۰۵۳۶ ۳ معماری ۰۹۱۴۴۹۱۹۴۱۰
۴ ۱۶۳۳۱ کیانوشفر      رحمان ۱۳-۱۰۰-۰۱۴۵۳ ۳ معماری ۰۹۱۴۳۱۸۱۰۵۰
۵ ۱۵۲۰۰ هاشمی        حمیده ۱۳-۱۰۰-۰۱۳۱۹ ۳ معماری ۰۹۱۴۱۹۳۰۶۸۵
۶ ۲۳۸۰۹ پروری       رقیه ۱۳-۱۱۰-۰۰۶۱۹ ۳ معماری ۰۹۱۴۱۹۰۲۹۰۰
۷ ۲۱۴۰۷ تاری زاده محبوب آباد   بهمن ۱۳-۳۱۰-۰۰۳۴۷ ۳ عمران ۰۹۱۴۶۶۳۰۰۲۱
۸ ۱۷۳۸۶ زینالی        حسین ۱۳-۳۱۰-۰۰۳۴۹ ۳ عمران ۰۹۱۴۴۹۱۸۶۴۷
۹ ۱۷۲۲۷ شیری علیا        وحید ۱۳-۳۱۰-۰۰۴۵۴ ۳ عمران ۰۹۱۴۳۹۱۹۶۸۲
۱۰ ۹۳۳۵ رحیم زاده          علیرضا ۱۳-۳۰۰-۰۷۵۰۲ ۳ عمران ۰۹۱۴۳۹۱۳۶۵۳
۱۱ ۱۰۴۳۱ متقی زاده کشک   مهدی ۱۳-۳۰۰-۰۷۸۰۶ ۳ عمران ۰۹۱۴۴۹۲۶۳۸۹
۱۲ ۲۴۰۷۵ همایونی گرگر     رحمان ۱۳-۳۰۰-۰۷۲۳۰ ۳ عمران ۰۹۱۴۳۹۱۷۱۱۶
۱۳ ۱۹۶۵۷ نژاد حسین   صابر ۱۳-۳۰۰-۰۷۹۶۷ ۳ عمران ۰۹۱۴۸۲۷۹۰۰۵
۱۴ ۱۱۴۹۳ محسنی        یوسفعلی ۱۳-۳۰۰-۰۷۵۷۳ ۳ عمران ۰۹۱۴۴۹۱۲۰۵۰
۱۵ ۱۰۳۴۳ صدقی      هادی ۱۳-۳۰۰-۰۷۹۹۴ ۳ عمران ۰۹۱۴۱۹۰۶۳۴۹
۱۶ ۲۱۰۰۷ هاشمی زنوز      میرحسین ۱۳-۳۰۰-۰۷۸۸۷ ۳ عمران ۰۹۱۴۴۹۲۷۰۳۱
۱۷ ۱۹۵۸۲ جسور       مرتضی ۱۳-۳۰۰-۰۸۱۱۸ ۳ عمران ۰۹۱۴۹۹۱۷۸۹۲
نظرات برای این پست بسته شده است.