اعضای دارای پروانه اشتغال فقط اجرا

لیست اعضاء فعال و دارای پروانه اشتغال نظام مهندسی شهرستان مرند ( فقط اجرا)
ردیف شماره عضویت نام و نام خانوادگی پروانه اشتغال حدود رشته همراه
۱ ۱۳۸۱۴ مددی       رضوان ۱۳-۱۰۰-۰۱۲۶۴ ۳ معماری ۰۹۱۴۳۹۱۹۰۸۱
۲ ۱۹۶۳۳ قصابی        فرشید ۱۳-۱۱۰-۰۰۲۳۲ ۳ معماری ۰۹۱۴۳۹۱۲۴۵۹
۳ ۲۰۰۳۷ فرجامی      روح اله ۱۳-۱۱۰-۰۰۲۱۹ ۳ معماری ۰۹۱۴۸۰۲۳۸۴۱
۴ ۲۱۲۰۱ افدستا       مهدی ۱۳-۱۱۰-۰۰۵۳۶ ۳ معماری ۰۹۱۴۴۹۱۹۴۱۰
۵ ۱۶۳۳۱ کیانوشفر      رحمان ۱۳-۱۰۰-۰۱۴۵۳ ۳ معماری ۰۹۱۴۳۱۸۱۰۵۰
۶ ۱۵۲۰۰ هاشمی        حمیده ۱۳-۱۰۰-۰۱۳۱۹ ۳ معماری ۰۹۱۴۱۹۳۰۶۸۵
۷ ۲۶۴۷۱ جشن ساز     ناهیده ۱۳-۱۱۰-۰۰۵۴۴ ۳ معماری ۰۹۱۴۸۲۷۶۵۰۰
۸ ۲۳۸۰۹ پروری       رقیه ۱۳-۱۱۰-۰۰۶۱۹ ۳ معماری ۰۹۱۴۱۹۰۲۹۰۰
۹ ۲۶۱۴۸ اسدی کمارعلیا      سجاد ۱۳-۱۱۰-۰۰۵۶۰ ۳ معماری ۰۹۱۴۳۹۱۵۲۵۷
۱۰ ۲۱۴۰۷ تاری زاده محبوب آباد   بهمن ۱۳-۳۱۰-۰۰۳۴۷ ۳ عمران ۰۹۱۴۶۶۳۰۰۲۱
۱۱ ۱۷۳۸۶ زینالی        حسین ۱۳-۳۱۰-۰۰۳۴۹ ۳ عمران ۰۹۱۴۴۹۱۸۶۴۷
۱۲ ۱۷۲۲۷ شیری علیا        وحید ۱۳-۳۱۰-۰۰۴۵۴ ۳ عمران ۰۹۱۴۳۹۱۹۶۸۲
۱۳ ۹۳۳۵ رحیم زاده          علیرضا ۱۳-۳۰۰-۰۷۵۰۲ ۳ عمران ۰۹۱۴۳۹۱۳۶۵۳
۱۴ ۱۰۴۳۱ متقی زاده کشک   مهدی ۱۳-۳۰۰-۰۷۸۰۶ ۳ عمران ۰۹۱۴۴۹۲۶۳۸۹
۱۵ ۲۴۰۷۵ همایونی گرگر     رحمان ۱۳-۳۰۰-۰۷۲۳۰ ۳ عمران ۰۹۱۴۳۹۱۷۱۱۶
۱۶ ۱۹۶۵۷ نژاد حسین   صابر ۱۳-۳۰۰-۰۷۹۶۷ ۳ عمران ۰۹۱۴۸۲۷۹۰۰۵
۱۷ ۱۱۴۹۳ محسنی        یوسفعلی ۱۳-۳۰۰-۰۷۵۷۳ ۳ عمران ۰۹۱۴۴۹۱۲۰۵۰
۱۸ ۱۹۵۸۲ جسور       مرتضی ۱۳-۳۰۰-۰۸۱۱۸ ۳ عمران ۰۹۱۴۹۹۱۷۸۹۲
نظرات برای این پست بسته شده است.