گزارش جلسه ديدار رياست محترم سازمان استان از دفتر نمايندگي مرند

جلسه ديدار رياست
محترم سازمان استان از دفتر نمايندگي مرند

مورخه 2/7/92 روز
سه شنبه با حضور رياست محترم سازمان استان آقاي مهندس چاوشي و آقاي مهندس بابائي
عضو هيئت مديره سازمان و آقاي مهندس عبدلي مسئول امور شهرستانهاي استان با حضور اعضاء
هيئت اجرائي دفتر نمايندگي آقايان مهندسن فرامرز آخوندي رياست محترم دفتر نمايندگي
و مهندس حسين عادلي نائب رئيس دفتر نمايندگي و مير ابوالفتح كاظم پور دبير هيئت
اجرائي و مسئول واحد گاز از گزينه هاي پيشنهادي خريد زمين بازديد نموده  و سپس جلسه اي در محل دفتر برگزار تا در جريان مسائل
و مشكلات دفتر قرار گيرد كه در اين جلسه آقاي مهندس آخوندي رئيس دفتر نمايندگي از
روند دفتر توضيحاتي ارائه نمودند و خواستار توجه نظام استان به شرايط دفتر شده و همچنين
مجوز تكميل دو طبقه محل فعلي دفتر آماده گرديد تا دفتر از محل پاركينگ به طبقات
فوقاني انتقال يابد و در ادامه جلسه عمومي اعضاء با پايه دفتر كه با اعلام قبلي طي
SMS دعوت شده بودند در محل دفتر تشكيل گرديد كه در اين جلسه
مهندس آخوندي ضمن خوش آمد گويي به اعضاء و ميهمانان خواستار خذف اختلاف موجود بين
تعرفه هاي شهرستانها و تبريز شدند و در ادامه آقاي مهندس چاوشي از تعرفه جديد نظام
خبر دادند كه پس از تشكيل جلسات با مسئولين استاني ابلاغ خواهد شد.                                       

در ادامه اعضاء
دفتر نظرات خود را در خصوص مسائل دفتر اظهار داشته و از تغييرات و تحولات انجام
يافته در مدت كم هيئت اجرائي جديد ابراز خرسندي و قدرداني نمودند و رياست محترم
سازمان به سو الات اعضاء دفتر در خصوص تعرفه و انتخاب ناظر و اجرا و مجريان
پاسخهاي مبسوطي ارائه نمودند و در انتهاي ديدار در جمع كاركنان دفتر نمايندگي از
همكاري و تلاش آنها براي پيشبرد اهداف سازمان تقدير و تشكر نمودند.