اعضای دارای پروانه اشتغال فقط اجرا

لیست اعضاء فعال و دارای پروانه اشتغال نظام مهندسی شهرستان مرند ( فقط اجرا)
ردیف شماره عضویت نام و نام خانوادگی پروانه اشتغال حدود رشته همراه
۱ ۱۳۸۱۴ مددی       رضوان ۱۳-۱۰۰-۰۱۲۶۴ ۳ معماری ۰۹۱۴۳۹۱۹۰۸۱
۲ ۲۰۰۳۷ فرجامی      روح اله ۱۳-۱۱۰-۰۰۲۱۹ ۳ معماری ۰۹۱۴۸۰۲۳۸۴۱
۳ ۲۱۲۰۱ افدستا       مهدی ۱۳-۱۱۰-۰۰۵۳۶ ۳ معماری ۰۹۱۴۴۹۱۹۴۱۰
۴ ۱۶۳۳۱ کیانوشفر      رحمان ۱۳-۱۰۰-۰۱۴۵۳ ۳ معماری ۰۹۱۴۳۱۸۱۰۵۰
۵ ۱۵۲۰۰ هاشمی        حمیده ۱۳-۱۰۰-۰۱۳۱۹ ۳ معماری ۰۹۱۴۱۹۳۰۶۸۵
۶ ۲۳۸۰۹ پروری       رقیه ۱۳-۱۱۰-۰۰۶۱۹ ۳ معماری ۰۹۱۴۱۹۰۲۹۰۰
۷ ۲۱۴۰۷ تاری زاده محبوب آباد   بهمن ۱۳-۳۱۰-۰۰۳۴۷ ۳ عمران ۰۹۱۴۶۶۳۰۰۲۱
۸ ۱۷۳۸۶ زینالی        حسین ۱۳-۳۱۰-۰۰۳۴۹ ۳ عمران ۰۹۱۴۴۹۱۸۶۴۷
۹ ۱۷۲۲۷ شیری علیا        وحید ۱۳-۳۱۰-۰۰۴۵۴ ۳ عمران ۰۹۱۴۳۹۱۹۶۸۲
۱۰ ۹۳۳۵ رحیم زاده          علیرضا ۱۳-۳۰۰-۰۷۵۰۲ ۳ عمران ۰۹۱۴۳۹۱۳۶۵۳
۱۱ ۱۰۴۳۱ متقی زاده کشک   مهدی ۱۳-۳۰۰-۰۷۸۰۶ ۳ عمران ۰۹۱۴۴۹۲۶۳۸۹
۱۲ ۲۴۰۷۵ همایونی گرگر     رحمان ۱۳-۳۰۰-۰۷۲۳۰ ۳ عمران ۰۹۱۴۳۹۱۷۱۱۶
۱۳ ۱۹۶۵۷ نژاد حسین   صابر ۱۳-۳۰۰-۰۷۹۶۷ ۳ عمران ۰۹۱۴۸۲۷۹۰۰۵
۱۴ ۱۱۴۹۳ محسنی        یوسفعلی ۱۳-۳۰۰-۰۷۵۷۳ ۳ عمران ۰۹۱۴۴۹۱۲۰۵۰
۱۵ ۱۰۳۴۳ صدقی      هادی ۱۳-۳۰۰-۰۷۹۹۴ ۳ عمران ۰۹۱۴۱۹۰۶۳۴۹
۱۶ ۲۱۰۰۷ هاشمی زنوز      میرحسین ۱۳-۳۰۰-۰۷۸۸۷ ۳ عمران ۰۹۱۴۴۹۲۷۰۳۱
۱۷ ۱۹۵۸۲ جسور       مرتضی ۱۳-۳۰۰-۰۸۱۱۸ ۳ عمران ۰۹۱۴۹۹۱۷۸۹۲

لیست اعضای بدون پایه نقشه برداری

 لیست اعضاء بدون پایه نظام مهندسی شهرستان مرند ( رشته نقشه بردار)
ردیف شماره عضویت نام ونام خانوادگی  رشته تلفن
۱ ۱۲۳۷۲ کریمی           عباس نقشه بردار ۰۹۱۴۱۹۳۵۹۸۸
۲ ۱۸۶۰۷ ابوالحسنی ابرغان   کمال نقشه بردار ۰۹۱۴۹۹۳۸۵۸۲
۳ ۱۹۲۰۹ فولادپنجه بناب      رحیم نقشه بردار ۰۹۱۴۴۹۲۸۴۷۲
۴ ۲۰۷۲۳ حق دوست       واقف نقشه بردار ۰۹۳۶۰۴۴۶۲۱۸
۵ ۲۸۲۹۴ علیقلی زاده        مهدی نقشه بردار ۰۹۱۴۸۸۷۲۶۷۰

لیست اعضای بدون پایه شهرسازی

 لیست اعضاء بدون پایه نظام مهندسی شهرستان مرند (رشته شهرسازی )
ردیف شماره عضویت نام ونام خانوادگی  رشته تلفن
۱ ۱۸۳۲۸ فرهنگی فرد    شهرزاد شهرسازی ۰۹۱۴۳۹۲۲۹۳۷
۲ ۱۸۸۹۷ رجبی زمهریر       الهام شهرسازی ۰۹۱۴۳۹۲۵۷۴۶

لیست اعضای بدون پایه برق

 لیست اعضاء بدون پایه نظام مهندسی شهرستان مرند  (تاسیسات الکتریکی)
ردیف شماره عضویت نام ونام خانوادگی  رشته تلفن
۱ ۴۰۹۷ پورمردان        فریبرز برق ۰۹۱۴۴۱۳۸۲۹۳
۲ ۴۳۳۱ صفوی           میرمحمود برق ۰۹۱۴۳۹۱۰۰۷۲
۳ ۵۲۸۰ فتحی                 ابراهیم برق ۰۹۱۴۳۹۱۲۲۲۰
۴ ۵۸۰۹ محمدی              امیر برق ۰۹۱۴۳۰۱۹۴۴۱
۵ ۱۰۱۷۵ جلیلی اصل          جواد برق ۰۹۳۶۳۰۳۹۶۰۲
۶ ۱۲۲۱۵ مهدوی      جعفر برق – قدرت ۰۹۱۴۱۹۰۶۴۰۵
۷ ۱۳۳۴۵ طالبی اقدم         سید مرتضی برق ۰۹۱۴۹۹۱۶۹۱۶
۸ ۱۴۴۲۲ بهار منش       امیر برق- قدرت ۰۹۱۴۴۹۲۱۷۰۲
۹ ۱۴۸۰۵ جوادی      سیدعلی برق ۰۹۱۴۷۶۱۱۷۹۷
۱۰ ۱۵۰۲۱ نیلچی           پریسا برق ۰۹۱۴۳۹۱۸۲۳۴
۱۱ ۱۵۰۹۶ بونیک      رسول برق ۰۹۳۵۲۶۳۷۲۸۲
۱۲ ۱۵۵۱۲ ایوبی              علیرضا برق ۰۹۱۴۹۹۲۳۱۵۸
۱۳ ۱۵۶۵۹ فرزین نیا             تانیا برق  ۰۹۱۴۱۹۳۰۱۳۴
۱۴ ۱۶۴۵۵ اسماعیلی       کریم برق ۰۹۱۴۱۹۰۵۹۷۳
۱۵ ۱۷۰۲۶ اژدری          امید برق ۰۹۱۴۱۹۰۹۷۸۸
۱۶ ۱۷۸۹۹ رستمی                    علی  برق ۰۹۱۴۳۹۲۰۹۷۲
۱۷ ۱۸۵۱۷ رضائی         علی برق ۰۹۱۴۳۹۱۴۱۳۷
۱۸ ۱۸۶۰۱ خدائی       هادی برق ۰۹۱۴۳۹۱۸۰۵۳
۱۹ ۱۸۸۲۰ شاکر                 مهدی برق ۰۹۱۴۹۹۲۸۱۳۷
۲۰ ۲۰۱۹۲ نجاتی                ابوالفضل برق ۰۹۱۴۴۹۲۱۷۰۴
۲۱ ۲۰۷۹۸ علیزاده مرندی     وحید       برق ۰۹۱۴۱۹۳۶۳۴۷
۲۲ ۲۰۸۹۵ آرسیمون      جواد برق ۰۹۱۴۸۵۲۹۴۲۸
۲۳ ۲۱۱۲۶ حیدرزاده        جواد برق ۰۹۱۴۸۵۲۰۵۴۱
۲۴ ۲۱۱۸۱ علی حسین زاده     بهرام برق ۹۱۴۴۹۲۹۴۴۷
۲۵ ۲۲۶۲۹ محمدعلیزاده        مهدی برق ۰۹۱۴۲۲۴۵۴۷۷
۲۶ ۲۲۷۳۷ سبحانی     سیاوش برق ۰۹۱۴۱۹۰۰۹۷۱
۲۷ ۲۲۹۶۶ صمدی       مهدی برق ۰۹۳۵۴۶۲۱۲۶۴
۲۸ ۲۳۲۸۵ ابوطالبی       علیرضا  برق ۰۹۱۴۱۹۰۷۹۰۷
۲۹ ۲۳۶۹۰ نظری          سعید برق ۰۹۳۸۲۸۰۰۵۵۲
۳۰ ۲۵۳۱۶ ایمانی    بهنام برق ۰۹۱۴۳۹۱۹۷۸۰
۳۱ ۲۵۵۲۲ رهبری نیا     علی برق ۰۹۳۵۸۸۴۳۶۳۱
۳۲ ۲۵۶۰۱ علی پور        مجید برق ۰۹۳۸۷۳۱۲۴۰۰
۳۳ ۲۵۸۳۶ احمدلو         محمود برق ۰۹۱۴۱۱۸۰۳۳۴
۳۴ ۲۵۹۸۲ شادمان        حسام الدین برق ۹۱۴۳۱۲۴۴۹۵
۳۵ ۲۶۰۰۳ پیروز رام           وحید برق ۰۹۱۴۳۹۱۷۲۸۶
۳۶ ۲۶۰۱۰ غنی لو            حسن برق ۰۹۳۶۴۷۹۹۳۴۲
۳۷ ۲۶۰۸۵ فرزین نیا         طاهر برق ۰۹۱۴۹۹۱۲۰۵۸
۳۸ ۲۶۸۱۹ اکبری اسبق    مرتضی برق ۰۹۱۴۴۹۱۹۵۹۲
۳۹ ۲۷۶۹۱ محسنی       حسن برق ۰۹۳۶۴۱۸۷۲۶۰
۴۰ ۲۸۴۵۶ جامی           عارف برق ۰۹۱۴۳۹۱۹۲۹۶
۴۱ ۲۸۶۳۸ رضائی زاویه       مهدی برق ۰۹۱۴۸۹۳۳۶۳۴
۴۲ ۲۸۶۴۲ اکبری            مهدی برق ۰۹۱۴۱۹۰۰۹۶۵
۴۳ ۲۸۹۱۶ رسولی           احد برق ۰۹۱۴۱۹۰۱۰۶۴
۴۴ ۲۹۸۳۷ محمدی      اکبر برق ۰۹۱۴۹۹۱۶۷۳۱
۴۵ ۲۹۸۷۶ قبادی   جمال برق ۰۹۱۴۱۹۳۵۶۸۹
۴۶ ۳۰۳۲۳ پورعلی       نادر برق ۰۹۱۴۳۹۱۷۰۲۲
۴۷ ۳۲۳۶۹ مهدوی       جلیل برق ۰۹۱۴۳۹۲۱۱۵۳
۴۸ ۳۲۴۳۸ ترقی خواه     رعنا برق ۰۹۱۴۲۵۷۶۶۱۸

لیست اعضای بدون پایه مکانیک

 لیست اعضاء بدون پایه نظام مهندسی شهرستان مرند ( تاسیسات مکانیکی)
ردیف شماره عضویت نام ونام خانوادگی  رشته تلفن
۱ ۵۰۷۷ جنگی           کریم مکانیک ۰۹۱۴۴۹۱۲۴۴۵
۲ ۶۴۶۲ پورمردانی    فرامرز  مکانیک ۰۹۱۴۹۳۰۸۹۶۸
۳ ۱۴۸۵۷ میرزاخانی       علیرضا مکانیک ۰۹۱۴۳۹۲۲۵۱۴
۴ ۱۵۶۳۹ ابوطالبی       محمدرضا مکانیک ۰۹۱۴۳۱۹۰۹۱۲
۵ ۱۶۴۷۱ خضرلو         مرضیه مکانیک ۰۹۱۴۱۹۳۷۸۶۶
۶ ۱۶۴۷۶ چربگو   توحید مکانیک ۰۹۱۴۱۹۳۶۶۹۶
۷ ۱۸۲۵۷ نجفی    مبثم مکانیک ۰۹۳۶۱۵۱۴۴۹۷
۸ ۲۰۱۷۷ آقا کرمی       میکائیل مکانیک ۰۹۱۴۳۹۱۵۰۸۵
۹ ۲۰۵۱۶ مهران                  فرشید مکانیک ۰۹۱۴۳۹۱۸۷۷۲
۱۰ ۲۰۵۸۷ مهران               وحید مکانیک ۰۹۱۴۴۹۱۱۵۷۱
۱۱ ۲۲۱۶۱ قهرمانی درقی        رضا مکانیک ۰۹۱۴۱۹۰۱۴۶۳
۱۲ ۲۲۳۲۳ میرکاظم زاده اقدم   سید مهدی مکانیک ۰۹۱۴۴۰۵۱۱۹۸
۱۳ ۲۲۸۶۷ ابراهیمی نیا           مهدی مکانیک ۰۹۳۵۶۳۱۵۲۳۸
۱۴ ۲۳۰۰۱ مقبولی مرند         حسین مکانیک ۰۹۱۴۳۹۱۶۵۰۸
۱۵ ۲۳۸۵۴ مهدوی            مهدی مکانیک ۹۱۴۸۹۴۹۱۱۶
۱۶ ۲۴۱۳۷ بربری دیزج      محمد مکانیک ۰۹۱۴۹۹۳۴۰۷۷
۱۷ ۲۴۱۶۵ مهران        سعید مکانیک ۰۹۱۴۴۹۲۲۰۶۰
۱۸ ۲۴۹۸۴ گنجه لوپور    محمد مکانیک ۰۹۱۴۶۴۹۰۱۲۱
۱۹ ۲۷۶۰۶ ملایی          حامد مکانیک ۰۹۱۰۶۸۹۳۹۹۵
۲۰ ۲۷۷۲۶ فرهاد زاده       جواد مکانیک ۰۹۱۴۹۹۴۴۷۵۴
۲۱ ۲۸۲۵۵ حریری       سعید مکانیک ۰۹۲۱۱۹۲۵۳۵۶
۲۲ ۳۰۱۲۰ شاهی           یعقوب مکانیک ۰۹۱۴۹۰۲۹۲۴۵
۲۳ ۳۱۵۹۳ اسمعیل زاده     سعید مکانیک ۰۹۱۴۳۹۱۰۳۳۰
۲۴ ۳۳۴۷۹ صحرائی      حسین مکانیک ۰۹۱۴۳۹۱۰۹۱۰

لیست اعضای بدون پایه معماری

 لیست اعضاء بدون پایه نظام مهندسی شهرستان مرند  (معماری)
ردیف شماره عضویت نام ونام خانوادگی  رشته تلفن
۱ ۸۸۲۶ کلیبر عتیق     حیدر معماری ۰۹۳۷۱۵۷۸۱۸۱
۲ ۱۴۵۰۶ عادلی        فریبا معماری ۰۹۱۴۹۹۱۶۰۲۵
۳ ۱۵۷۱۹ ایرجی            محمد معماری ۰۹۱۴۴۹۱۷۸۱۳
۴ ۱۷۰۳۸ قاسمی تازه کند       حسن معماری ۰۹۳۹۰۷۴۴۵۶۶
۵ ۱۷۶۴۷ ذاکری    محمد علی معماری ۰۹۳۰۳۶۹۰۴۷۹
۶ ۱۸۴۹۱ زاهدی اقدم         میرحمید معماری ۰۹۱۴۴۹۱۶۴۹۰
۷ ۱۸۴۹۳ نقی زاده        سید ولی معماری ۰۹۱۴۱۹۱۲۴۴۹
۸ ۱۹۸۸۰ ساعی         سید حسین معماری ۰۹۱۴۱۹۰۲۱۶۱
۹ ۲۰۷۱۰ طالبی              علی معماری ۰۹۱۴۴۹۱۳۲۱۸
۱۰ ۲۱۳۹۲ علی یازاده       حسن معماری ۰۹۱۳۱۰۸۱۰۵۰
۱۱ ۲۱۹۰۳ قاسمی           رقیه معماری ۰۹۳۳۰۵۱۱۶۶۹
۱۲ ۲۲۰۵۰ فضلی              فاطمه معماری ۰۹۱۴۵۸۵۸۹۲۲
۱۳ ۲۴۳۱۹ صادق پور           سعید معماری ۰۹۱۴۱۹۰۱۶۸۱
۱۴ ۲۵۲۷۵ فلکی      مریم معماری ۰۹۱۴۳۹۲۳۲۷۲
۱۵ ۲۵۹۰۱ امیدفرد       محمدعلی معماری ۰۹۱۴۷۶۱۳۵۶۱
۱۶ ۲۵۹۶۸ جلیلی مرند    رعنا معماری ۹۳۹۰۷۹۸۱۳۷
۱۷ ۲۶۴۷۰ ملکانی     پویا معماری ۰۹۱۴۳۹۱۹۳۰۷
۱۸ ۲۶۵۴۳ جمشیدی     نسیم معماری ۰۹۳۳۰۶۱۵۲۰۰
۱۹ ۲۶۶۴۵ آفتاب     سیدمیکائیل معماری ۹۱۴۲۲۲۲۱۶۱
۲۰ ۲۷۰۸۷ دنیا زاده       آرزو معماری ۰۹۱۴۳۹۲۸۹۰۰
         
۲۲ ۲۷۷۸۵ علیرضایی هرزند   سعید معماری ۹۱۴۳۹۲۰۹۶۵
۲۳ ۲۸۰۷۸ زمزمی           میرباقر معماری ۰۹۳۶۴۵۹۱۷۴۸
۲۴ ۲۸۳۹۵ فرهنگی        هادی معماری ۰۹۲۱۵۴۸۰۳۴۹
۲۵ ۲۹۵۰۷ قریشی        المیرا سادات معماری ۰۹۱۴۱۹۰۱۸۰۷
۲۶ ۲۹۵۳۳ عسگری             سجاد معماری ۰۹۱۴۳۹۲۱۵۶۶
۲۷ ۲۹۶۲۸ غیبی        فاطمه سادات معماری ۹۱۴۴۹۳۵۸۴۷
۲۸ ۲۹۸۷۰ رحمانپور      احسان معماری ۰۹۱۴۲۲۳۰۳۰۰
۲۹ ۲۹۹۰۸ قلی پور     رضا معماری ۰۹۳۵۵۶۴۵۳۵۵
۳۰ ۳۰۱۳۲ رنج دوست        امیرمختار معماری ۰۹۳۶۱۵۱۴۳۴۲
۳۱ ۳۰۴۴۵ رستمی         سمیرا معماری ۰۹۱۴۲۵۳۹۲۵۹
۳۲ ۳۰۴۸۲ کفاشی     بهاره  معماری ۰۹۱۴۴۱۷۶۸۸۵
۳۳ ۳۰۹۲۷ قریشی       الهام معماری ۰۹۱۴۱۹۰۱۰۰۵
۳۴ ۳۰۹۴۵ ملکانی         آرش معماری ۰۹۱۴۴۹۱۳۳۰۴
۳۵ ۳۲۳۹۰ عابدین زاده     سهیلا معماری ۰۹۱۲۰۲۱۲۹۰۵
۳۶ ۳۳۰۳۳ عزتی اصل     لیلا معماری ۰۹۱۴۴۹۱۰۹۵۸
۳۷ ۳۳۷۴۶ خلیل زاده رشید     المیرا معماری ۰۹۱۴۸۴۹۲۴۴۶

لیست اعضای بدون پایه عمران

 لیست اعضاء بدون پایه نظام مهندسی شهرستان مرند  (عمران)
ردیف شماره عضویت نام ونام خانوادگی  رشته تلفن
۱ ۲۵۹۰ کودرزی   ابراهیم عمران ۰۹۱۴۱۹۱۳۳۵۰
۲ ۳۵۱۲ اسماعیلی      ابراهیم عمران ۰۹۱۴۱۹۱۳۰۹۰
۳ ۵۸۴۶ مقصودی             محمد رضا عمران ۰۹۳۶۳۰۳۹۵۹۸
۴ ۶۰۴۹ عظیمی               علی  عمران ۰۹۱۴۳۹۱۰۲۴۰
۵ ۶۸۰۹ شیدائی               شهرام عمران ۰۹۱۶۶۰۰۹۴۹۶
۶ ۷۲۲۲ موسائی            احمد عمران ۰۹۱۴۴۷۱۰۶۵۱
۷ ۸۱۸۰ پیری                 جواد عمران ۰۹۱۴۴۹۱۵۰۵۶
۸ ۸۵۹۵ نیکو رای            حمید عمران ۰۹۱۴۴۹۲۶۶۵۴
۹ ۸۹۱۱ پیری           منوچهر عمران ۰۹۱۴۴۹۱۶۵۹۵
۱۰ ۹۴۳۳ حائری               حمید رضا عمران ۰۹۱۴۴۹۱۵۷۳۴
۱۱ ۱۰۰۹۹ پورموسی کوه کمر     امیر عمران ۰۹۱۴۳۹۱۱۷۸۴
۱۲ ۱۰۲۷۱ ملک محمدی       احد عمران ۰۹۱۴۳۹۲۴۵۲۵
۱۳ ۱۰۳۴۳ صدقی              هادی عمران  ۰۹۱۴۱۹۰۶۳۴۹
۱۴ ۱۰۳۶۸ میر قاسمی         میررحیم عمران ۰۹۱۴۱۹۱۲۱۸۹
۱۵ ۱۰۴۳۱ متقی زاده        مهدی عمران ۰۹۱۴۴۹۲۶۳۸۹
۱۶ ۱۰۴۴۵ قاسمی              نظام الدین عمران ۰۹۱۴۳۹۱۶۵۰۷
۱۷ ۱۰۴۶۹ عبادی                  یونس عمران ۰۹۱۴۱۹۰۳۰۷۱
۱۸ ۱۰۴۸۹ شفیعی         سید مسعود عمران ۰۹۱۴۴۹۱۱۹۲۹
۱۹ ۱۰۶۲۴ نیک نژاد        رضا عمران ۰۹۱۴۱۹۳۷۰۹۵
۲۰ ۱۱۳۷۹ زینالی            علیرضا عمران ۰۹۱۴۱۹۳۵۶۷۰
۲۱ ۱۱۴۹۳ محسنی        یوسفعلی عمران ۰۹۱۴۴۹۱۲۰۵۰
۲۲ ۱۱۶۵۸ علیقلی پورنچق   اصغر عمران ۰۹۱۴۷۷۳۳۶۵۲
۲۳ ۱۲۰۹۶ مرندی            حسن عمران ۰۹۱۴۴۹۱۸۸۷۲
۲۴ ۱۲۳۵۴ مجتهدین       محمدرضا عمران  ۰۹۱۴۴۹۱۴۸۳۶
۲۵ ۱۲۴۵۳ شهبازی           بهنام عمران ۰۹۱۴۷۶۶۷۹۴۹
۲۶ ۱۲۴۶۹ آقایی                   علی عمران ۰۹۱۴۱۹۰۸۰۲۴
۲۷ ۱۲۷۱۳ کمیلی               صمد عمران ۰۹۳۵۹۷۲۶۶۳۴
۲۸ ۱۲۷۳۳ رزمی         یاسر عمران ۰۹۱۴۱۹۳۵۳۶۰
۲۹ ۱۲۷۶۵ ابوطالبی          سعید عمران ۰۹۱۴۴۹۱۴۱۷۶
۳۰ ۱۲۷۸۷ عظیمی ثانی       اسماعیل عمران ۰۹۳۵۳۴۰۱۱۷۳
۳۱ ۱۳۰۰۹ کریمی          علی عمران ۰۹۱۴۱۹۰۷۱۳۳
۳۲ ۱۳۵۹۱ ملکانی                  اصغر عمران ۰۹۱۴۱۹۱۳۰۷۷
۳۳ ۱۳۶۱۱ مهدوی اقدم     محمدرضا عمران ۰۹۱۴۴۹۱۲۲۸۶
۳۴ ۱۳۶۲۸ یوسف زاده                امید عمران ۰۹۱۴۱۹۰۳۷۶۲
۳۵ ۱۳۶۴۸ پوررضی           غلامرضا عمران ۰۹۱۴۹۹۱۷۴۰۷
۳۶ ۱۳۶۵۰ بدر عظیمی         مسعود عمران ۰۹۱۴۱۹۰۵۸۴۵
۳۷ ۱۴۰۷۲ قویدل اقدم       محمد عمران ۰۹۱۴۳۱۰۹۴۱۶
۳۸ ۱۴۲۵۳ نورآبادی          حامد عمران ۰۹۱۴۳۹۱۸۶۱۷
۳۹ ۱۴۴۸۱ خان ماکو          فرشاد عمران ۰۹۱۴۱۹۰۱۲۶۱
۴۰ ۱۴۶۲۰ ولائی           محمد عمران ۰۹۱۴۱۹۳۵۴۹۴
۴۱ ۱۴۶۲۱ رسولی ثابت          محمود عمران ۰۹۱۴۳۹۱۷۹۸۴
۴۲ ۱۴۹۱۲ بازارچی         علی عمران ۰۹۱۴۴۹۱۴۶۶۵
۴۳ ۱۵۱۶۷ افتخاری فر           مسعود عمران ۰۹۱۴۴۹۱۱۵۷۶
۴۴ ۱۵۲۰۵ صمدی زنوز       صمد عمران ۰۹۱۴۴۷۹۱۱۷۴
۴۵ ۱۵۵۴۱ جعفری           محمد عمران ۰۹۱۴۸۱۲۴۳۷۱
۴۶ ۱۵۵۶۲ پیری نیا           حسن عمران ۰۹۱۴۴۹۱۵۳۱۱
۴۷ ۱۵۹۳۲ آینه لو          کریم عمران ۹۱۴۶۹۰۶۶۲۱
۴۸ ۱۶۰۲۰ قلی زاده       محمدباقر عمران ۰۹۱۴۹۹۱۲۶۸۱
۴۹ ۱۶۰۷۸ زاده حسنعلی         محمد  عمران ۰۹۱۴۸۹۳۷۳۳۴
۵۰ ۱۶۰۹۰ حاجی زاده        امیدرضا عمران ۰۹۱۴۴۹۱۴۷۲۷
۵۱ ۱۶۰۹۱ خلیل زاده  رشید    ایرج عمران ۰۹۱۴۳۹۱۷۸۶۰
۵۲ ۱۶۱۰۰ ایمان زاده          سمیه عمران ۰۹۳۸۲۹۴۰۰۳۹
۵۳ ۱۶۴۴۳ نجف زاده         سعید عمران ۰۹۱۴۳۹۲۱۸۹۸
۵۴ ۱۶۴۵۲ طالبی           مراد عمران ۰۹۱۴۱۹۰۱۸۹۵
۵۵ ۱۶۴۸۵ پورسعید             میریحیی عمران ۰۹۱۴۱۹۱۳۳۶۴
۵۶ ۱۶۵۴۵ اسماعیلی بودیت      علیرضا عمران ۰۹۱۴۳۹۱۸۶۲۶
۵۷ ۱۶۶۱۷ افتخاری        حسن عمران ۰۹۱۴۹۹۹۵۵۸۰
۵۸ ۱۶۹۷۲ طالبی        بهزاد عمران ۰۹۱۴۴۹۲۶۹۶۷
۵۹ ۱۷۰۰۵ حریری       وحید عمران ۰۹۳۶۳۱۷۷۳۶۱
۶۰ ۱۷۱۸۰ قوجازاده          عادل عمران- ساختمانی ۰۹۱۴۴۹۱۲۲۰۲
۶۱ ۱۷۲۶۹ غلامی        اسلام عمران ۰۹۱۴۳۹۱۵۶۰۰
۶۲ ۱۷۳۸۸ زکی             محرم عمران ۰۹۱۴۱۹۰۱۶۹۹
۶۳ ۱۷۳۹۴ ابراهیمی تازه کند    عباس عمران ۰۹۱۴۱۹۳۵۱۳۸
۶۴ ۱۷۵۳۵ نوری       سیدعلی رضا عمران ۰۹۱۴۸۶۷۸۸۶۱
۶۵ ۱۷۵۳۷ نیرومند        حامد عمران ۰۹۱۴۱۹۰۴۳۲۸
۶۶ ۱۷۵۷۷ ذوقی                محمدرضا      تکنولوژی ساختمان ۰۹۱۴۴۹۲۰۱۵۹
۶۷ ۱۷۶۱۱ باقرپور               جواد عمران ۰۹۳۵۰۸۳۶۶۴۶
۶۸ ۱۷۹۲۳ کریمی           روح اله عمران ۰۹۱۴۲۵۱۹۳۵۶
۶۹ ۱۸۰۹۹ حاتمی درویش محمد حیدرعلی  عمران ۰۹۱۲۲۰۴۱۹۷۶
۷۰ ۱۸۴۷۷ پیرعلیلو            سیاوش عمران ۰۹۱۴۱۹۱۲۴۰۵
۷۱ ۱۸۵۱۴ روکا          امیر عمران ۰۹۳۶۹۹۵۰۴۵۴
۷۲ ۱۹۱۷۵ نوربخش           ساجد عمران ۰۹۱۴۱۹۰۸۴۳۴
۷۳ ۱۹۲۱۴ جلیلی         اعظم تکنولوژی ساختمان ۰۹۳۶۰۱۳۹۵۷۱
۷۴ ۱۹۲۴۶ محمودی        زین العابدین عمران ۰۹۱۴۸۲۷۱۹۹۲
۷۵ ۱۹۳۰۶ اسماعیلی       سعید عمران ۰۹۱۴۹۹۴۱۹۱۷
۷۶ ۱۹۴۱۶ نوائی بناب          یوسف عمران ۰۹۱۴۴۹۱۷۶۴۲
۷۷ ۱۹۵۳۷ اسماعیلی بودیت      محمد عمران ۰۹۱۴۳۹۱۲۵۹۵
۷۸ ۱۹۵۵۲ شفیعی                میر تقی عمران ۰۹۱۴۱۹۳۶۵۱۷
۷۹ ۱۹۶۵۷ نژاد حسین کوه کمر      صابر عمران ۰۹۱۴۸۲۷۹۰۰۵
۸۰ ۱۹۸۰۱ آقابابائی        میلاد عمران ۰۹۱۴۳۰۴۱۲۶۰
۸۱ ۱۹۸۶۴ ضحاکی              رضا عمران ۰۹۱۴۱۹۳۱۳۳۷
۸۲ ۲۰۰۳۸ کیوان فر             حامد عمران ۰۹۱۴۱۹۰۰۹۶۷
۸۳ ۲۰۵۵۹ جعفرزاده هرزند    محمد عمران ۰۹۱۴۳۹۱۸۲۰۹
۸۴ ۲۱۰۰۷ هاشمی زنوزی   میرحسین عمران ۰۹۱۴۴۹۲۷۰۳۱
۸۵ ۲۱۴۰۴ علی محمدی کشکی  ابوالفضل عمران ۰۹۱۴۳۱۷۸۲۴۴
۸۶ ۲۲۶۹۵ ملکانی          فرهاد عمران ۰۹۱۴۹۹۱۴۰۹۰
۸۷ ۲۲۷۰۱ لطفی اصل         محمد عمران ۰۹۱۴۴۹۱۲۳۴۳
۸۸ ۲۲۷۰۲ اباذری قره تپه        معصوم عمران ۰۹۱۴۱۹۱۱۴۹۸
۸۹ ۲۲۷۲۵ عابدینی       ابراهیم عمران ۰۹۱۲۱۹۳۴۱۰۵
۹۰ ۲۲۷۷۶ علی اصغرپور          مرتضی عمران ۰۹۱۴۹۹۴۰۴۹۲
۹۱ ۲۲۸۲۱ موسوی دیزجی   سیدرضا عمران ۹۱۴۴۹۱۶۳۱۲
۹۲ ۲۳۱۳۱ قلی پور     امیر عمران ۰۹۳۵۷۵۵۴۵۵۸
۹۳ ۲۳۲۴۳ سیدخوشکار  سیدعلی عمران ۰۹۱۴۹۹۲۱۶۸۴
۹۴ ۲۳۳۴۰ دائمی         محمدحسن عمران ۰۹۱۴۱۹۳۹۱۷۳
۹۵ ۲۳۶۵۳ غفارپور      ایوب عمران ۰۹۱۴۱۹۳۵۳۱۱
۹۶ ۲۳۷۸۸ مصباح          علی عمران ۰۹۱۹۱۹۳۰۷۰۹
۹۷ ۲۴۰۷۱ محمد آقازاده           مهدی عمران ۰۹۳۵۲۹۶۵۹۲۵
۹۸ ۲۴۱۶۷ حسینی بیوراه   میرعلی اکبر عمران ۰۹۱۴۶۹۱۷۱۵۳
۹۹ ۲۴۲۶۰ اسدپور        شهروز عمران  ۰۹۳۶۰۱۴۶۳۷۵
۱۰۰ ۲۴۷۴۵ مهدوی یالقوزاغاج  مظاهر عمران ۰۹۳۶۳۴۰۵۴۴۳
۱۰۱ ۲۴۷۷۹ موذنی       منوچهر عمران ۰۹۱۴۱۹۳۷۵۲۳
۱۰۲ ۲۵۲۳۸ طالبی اقدم      سیدرضا عمران ۰۹۱۴۱۹۳۹۲۳۴
۱۰۳ ۲۵۲۳۹ برزگری         علیرضا عمران ۰۹۱۴۳۹۱۰۷۹۹
۱۰۴ ۲۵۳۴۹ حبیب توکلی        حمید عمران ۰۹۱۴۹۹۴۲۶۱۸
۱۰۵ ۲۵۳۹۶ کاظمی              طاهر عمران ۰۹۱۴۸۵۲۱۱۵۰
۱۰۶ ۲۵۴۸۳ جهانگیری         جهانگیر عمران ۰۹۱۴۹۹۱۱۰۶۴
۱۰۷ ۲۶۱۹۵ حسن زاده       مهدی عمران ۰۹۳۶۶۲۹۵۰۸۳
۱۰۸ ۲۶۴۲۹ امیرخان نژادی   محمد عمران ۰۹۱۴۸۱۲۷۴۷۱
۱۰۹ ۲۶۴۶۱ غنی لو          علی عمران ۰۹۱۴۵۳۶۵۹۷۴
۱۱۰ ۲۷۲۹۱ کرباسی                 حسن عمران ۰۹۱۴۴۹۱۲۱۰۵
۱۱۱ ۲۷۵۱۰ پورمحمد           اکبر عمران ۰۹۳۸۱۵۲۲۴۱۱
۱۱۲ ۲۷۶۶۵ پیرعلیلو         صمد عمران ۰۹۱۴۹۹۱۲۸۲۶
۱۱۳ ۲۷۶۹۳ قاسمی           بهروز عمران ۰۹۱۴۱۹۳۷۰۲۰
۱۱۴ ۲۷۶۹۴ حسینی         سیدصابر عمران ۰۹۳۵۸۰۱۵۸۳۷
۱۱۵ ۲۷۷۰۹ وظیفه دوست          ناصر عمران ۰۹۱۴۴۹۲۶۲۰۱
۱۱۶ ۲۷۸۹۵ نصرتی یام          مجید عمران ۰۹۱۴۹۹۲۷۹۷۱
۱۱۷ ۲۸۱۲۰ مصطفی ئی لیواری  حسن عمران ۰۹۳۵۸۱۲۰۴۰۶
۱۱۸ ۲۸۲۹۸ واعظی            بهنام عمران ۰۹۱۴۱۹۱۱۰۰۱
۱۱۹ ۲۸۲۹۹ رضایی          محمدتقی عمران ۰۹۱۴۳۹۱۴۳۷۱
۱۲۰ ۲۸۷۹۹ رنج دوست     سینا عمران ۰۹۱۴۹۹۳۹۲۵۶
۱۲۱ ۲۹۳۱۵ رنجبری           عارفه عمران ۰۹۳۵۶۳۹۷۱۳۶
۱۲۲ ۲۹۴۷۱ محمدنژاد           جعفر عمران ۰۹۱۴۴۹۳۲۹۱۱
۱۲۳ ۲۹۷۵۲ سلطانپور        هادی عمران ۰۹۱۴۹۹۲۲۷۷۰
۱۲۴ ۲۹۹۷۵ میرامامی    میرعظیم عمران ۰۹۳۵۹۴۶۹۱۴۳
۱۲۵ ۳۰۶۲۵ مهدیزاده          بهزاد عمران ۰۹۱۴۴۹۱۲۵۹۴
۱۲۶ ۳۱۴۶۹ محمدی         سالار عمران ۰۹۱۴۲۴۳۳۳۹۱
۱۲۷ ۳۱۷۴۱ اسماعیلی لیواری   رسول عمران ۰۹۱۲۰۳۶۰۳۴۶
۱۲۸ ۳۲۲۶۳ مهری     فاطمه عمران ۰۹۱۴۱۹۳۹۹۲۷

لیست اعضای دارای پایه شهرسازی

لیست اعضاء فعال و دارای پروانه اشتغال نظام مهندسی شهرستان مرند ( رشته شهرسازی)
ردیف شماره عضویت نام و نام خانوادگی پروانه اشتغال حدود صلاحیت همراه
م ن
۱ ۱۳-۲-۲-۰۴۰۴۲ مددی      اکبر ۱۳-۲۲۰-۰۰۰۲۰ ۱ ۱ ۹۱۴۱۹۰۷۰۹۷
۲ ۱۳-۲-۲-۱۰۸۴۰ رهبری نیا علی اصغر ۱۳-۲۲۰-۰۰۰۳۶ ۲ ۲ ۰۹۱۴۱۹۳۵۱۳۵
۳ ۱۳-۳-۰-۰۲۱۰۱ حسن بگلو      علی ۱۳-۳۰۰-۰۱۲۶۱ ۳ ۳ ۰۹۱۴۴۹۱۱۹۱۷
۴ ۱۳-۲-۰-۱۹۲۵۷ مهدنشین      نیره ۱۳-۲۰۰-۰۰۰۶۰ ۳ ۳ ۰۹۳۶۲۵۶۵۶۱۶
۵ ۱۳-۲-۰-۱۹۸۹۹ حقیقت    مهدی ۱۳-۲۰۰-۰۰۰۲۸ ۳ ۳ ۰۹۱۴۳۹۱۱۹۶۲
۶ ۱۳-۲-۰-۳۲۳۵۴ دوار بناب     محمد ۱۳-۲۰۰-۰۰۰۹۱ ۳ ۳ ۹۱۴۴۰۶۲۰۶۲
۷ ۱۳-۲-۰-۳۲۷۵۰  کریمی          فرزانه ۱۳-۲۰۰-۰۰۰۹۲ ۳ ۳ ۹۹۰۹۴۲۷۸۶۳

لیست اعضای دارای پایه نقشه برداری

لیست اعضاء فعال و دارای پروانه اشتغال نظام مهندسی شهرستان مرند ( رشته نقشه برداری)
ردیف شماره عضویت نام و نام خانوادگی پروانه اشتغال حدود صلاحیت همراه
م ن
۱ ۱۳-۶-۰-۰۸۰۶۵ قصبی بناب  فاطمه ۱۳-۶۰۰-۰۰۰۷۱ ۲ ۲ ۰۹۱۴۷۷۷۲۱۵۸
۲ ۱۳-۶-۱-۱۵۴۵۵ واعظی    علی اصغر ۱۳-۶۱۰-۰۰۰۱۳ ۲ ۲ ۰۹۱۴۶۱۶۵۵۴۰
۳ ۱۳-۶-۰-۱۶۲۶۲ نوبخت ارسی  فریدون ۱۳-۶۰۰-۰۰۱۱۳ ۲ ۲ ۰۹۱۴۱۹۰۴۶۶۰
۴ ۱۳-۶-۰-۱۶۸۱۸ پورایوبی    علیرضا ۱۳-۶۰۰-۰۰۱۲۴ ۲ ۲ ۰۹۱۴۳۹۱۰۳۳۹
۵ ۱۳-۶-۰-۱۹۸۰۸ رضایی          ربابه ۱۳-۶۰۰-۰۰۲۳۲ ۲ ۲ ۰۹۳۵۹۵۴۲۸۸۷
۶ ۱۳-۶-۱-۲۳۳۰۷ عبدالهی      علی ۱۳-۶۱۰-۰۰۰۷۸ ۰ ۳ ۰۹۱۴۴۹۲۸۱۰۲
۷ ۱۳-۶-۱-۲۴۲۴۹ ملکانی        فریبا ۱۳-۶۱۰-۰۰۱۴۶ ۳ ۳ ۹۹۰۶۰۶۷۰۲۴
۸ ۱۳-۶-۰-۲۵۰۱۵ بی زوال          حجت ۱۳-۶۰۰-۰۰۲۰۲ ۳ ۳ ۰۹۱۴۳۹۲۵۱۸۴
۹ ۱۳-۶-۱-۲۵۳۹۳ موسی خانی       سجاد ۱۳-۶۱۰-۰۰۰۹۸ ۳ ۳ ۰۹۱۴۱۹۰۵۸۰۹
۱۰ ۱۳-۶-۱-۳۲۳۶۶ صابر         صغری ۱۳-۶۱۰-۰۰۱۴۷ ۳ ۳ ۹۱۴۲۲۷۳۲۹۳

لیست اعضای دارای پایه برق

 (لیست اعضاء فعال و دارای پروانه اشتغال نظام مهندسی شهرستان مرند ( رشته برق
ردیف شماره عضویت نام و نام خانوادگی شماره پروانه اشتغال حدود صلاحیت همراه
م ن
۱ ۱۳-۵-۰-۰۳۳۲۵ محمداوغلی علی  ۱۳-۵۰۰-۰۰۲۱۱ ارشد ارشد ۰۹۱۴۱۹۱۲۱۲۴
۲ ۱۳-۵-۰-۰۵۰۴۷ صمیمی اصل تقی  ۱۳-۵۰۰-۰۰۳۴۸ ارشد ارشد ۰۹۱۴۴۹۱۱۲۷۸
۳ ۱۳-۵-۰-۰۵۴۴۸ کلیبرعتیق یوسف ۱۳-۵۰۰-۰۰۳۵۷ ۱ ۱ ۰۹۱۴۶۶۷۹۴۵۳
۴ ۱۳-۵-۰-۰۶۰۰۸ ماهی       رضا  ۱۳-۵۰۰-۰۰۲۸۴ ارشد ارشد ۰۹۱۴۴۹۲۱۲۴۶
۵ ۱۳-۵-۰-۰۷۶۴۸ فاروقی     سعید  ۱۳-۵۰۰-۰۰۳۴۲ ۱ ۱ ۰۹۱۴۹۹۴۶۶۴۰
۶ ۱۳-۵-۰-۰۷۹۷۲ خانی      سیامک    ۱۳-۵۰۰-۰۰۳۶۸ ۱ ۱ ۰۹۳۶۰۱۵۸۱۴۹
۷ ۱۳-۵-۳-۰۹۴۸۸ شیخ لو      امیر ۱۳-۵۰۰-۰۰۱۶۹ ۱ ۱ ۰۹۱۴۸۳۱۳۱۲۱
۸ ۱۳-۵-۰-۰۹۹۷۵ شاکر    محمد ۱۳-۵۰۰-۰۰۴۳۴ ۲ ۳ ۰۹۱۴۹۹۳۶۱۶۹
۹ ۱۳-۵-۱-۱۱۶۳۷ طالبی اقدم سیداحمد ۱۳-۵۰۰-۰۰۰۸۲ ۲ ۲ ۰۹۱۴۹۹۱۶۷۷۵
۱۰ ۱۳-۵-۱-۱۱۷۳۲ عسکری هرزند  محمد ۱۳-۵۱۰-۰۰۱۳۳  ۳ ۲ ۰۹۱۴۱۹۰۶۱۵۰
۱۱ ۱۳-۵-۰-۱۳۶۳۸  شهریاری دیزجیکان  جواد ۱۳-۵۰۰-۰۱۱۲۲ ۰ ۳ ۰۹۱۴۴۹۱۹۲۷۲
۱۲ ۱۳-۵-۱-۱۵۶۹۶ آرش نیا   محرم ۱۳-۵۱۰-۰۰۱۳۷ ۰ ۳ ۰۹۱۴۴۹۱۷۳۱۵
۱۳ ۱۳-۵-۰-۱۶۷۲۲ کلانتری         حسن ۱۳-۵۰۰-۰۰۷۹۰ ۳ ۳ ۰۹۱۴۳۹۱۷۴۲۰
۱۴ ۱۳-۵-۰-۱۶۸۲۳ کنگری    غلامرضا ۱۳-۵۰۰-۰۰۶۹۹ ۲ ۲ ۰۹۱۴۴۹۱۵۲۹۶
۱۵ ۱۳-۵-۰-۱۷۱۵۲ هاشمی اقدم سیدهادی ۱۳-۵۰۰-۰۰۹۱۴ ۳ ۳ ۰۹۱۴۳۹۲۳۵۶۶
۱۶ ۱۳-۵-۱-۱۷۲۸۳ خوش نواز   حسین ۱۳-۵۱۰-۰۰۱۳۰ ۰ ۳ ۹۱۴۳۹۲۲۹۹۸
۱۷ ۱۳-۵-۰-۲۱۳۶۴ مجیدی      سعید ۱۳-۵۰۰-۰۱۰۵۳ ۳ ۳ ۰۹۱۴۳۹۲۱۵۲۱
۱۸ ۱۳-۵-۱-۲۱۸۸۵ باقری       علیرضا ۱۳-۵۱۰-۰۰۱۸۳  ۳ ۳ ۰۹۱۴۲۵۳۶۰۹۰
۱۹ ۱۳-۵-۰-۲۳۰۸۴ نقابی   نعمت ۱۳-۵۰۰-۰۱۰۶۱ ۳ ۳ ۰۹۱۴۹۹۳۷۱۸۸
۲۰ ۱۳-۵-۱-۲۳۶۸۹ مهری    علی ۱۳-۵۱۰-۰۰۲۲۶ ۳ ۳ ۰۹۱۴۱۹۰۹۸۶۷
۲۱ ۱۳-۵-۱-۲۵۶۲۰ دانشور نیا سید بهمن  ۱۳-۵۱۰-۰۰۲۳۶ ۰ ۳ ۰۹۱۴۱۹۰۵۹۴۶
۲۲ ۱۳-۵-۰-۲۶۳۶۷ فرخی     محمدحسین ۱۳-۵۰۰-۰۰۹۵۹ ۲ ۲ ۰۹۱۴۸۲۷۲۶۳۸
۲۳ ۱۳-۵-۱-۲۶۷۱۷   جباری         رحیم  ۱۳-۵۱۰-۰۰۳۱۳ ۰ ۳ ۰۹۳۵۷۰۴۱۲۶۹
۲۴ ۱۳-۵-۱-۲۸۲۸۵ حامدی فر     فرهاد  ۱۳-۵۱۰-۰۰۲۲۸ ۳ ۳ ۰۹۳۵۷۵۸۴۶۵۶
۲۵ ۱۳-۵-۱-۲۹۸۱۷ پناهیان     محمد ۱۳-۵۱۰-۰۰۳۱۰ ۰ ۳ ۰۹۱۴۶۱۷۷۷۵۷
۲۶ ۱۳-۵-۱-۲۹۸۷۶ قبادی دیزج یکان  جمال ۱۳-۵۱۰-۰۰۳۶۷ ۰ ۳ ۰۹۱۴۱۹۳۵۶۸۹
۲۷ ۱۳-۵-۰-۳۰۹۰۷ شیوا       بهزاد ۱۳-۵۰۰-۰۱۲۱۳ ۰ ۳ ۰۹۳۵۵۶۵۷۷۸۸
۲۸ ۱۳-۵-۱-۳۳۲۸۰ سلیمانی   مهدی ۱۳-۵۱۰-۰۰۳۵۰ ۰ ۳ ۰۹۱۴۱۹۳۱۵۲۵