اعضای دارای پروانه اشتغال فقط اجرا

لیست اعضاء فعال و دارای پروانه اشتغال نظام مهندسی شهرستان مرند ( فقط اجرا)
ردیف شماره عضویت نام و نام خانوادگی پروانه اشتغال حدود رشته همراه
۱ ۱۳۸۱۴ مددی       رضوان ۱۳-۱۰۰-۰۱۲۶۴ ۳ معماری ۰۹۱۴۳۹۱۹۰۸۱
۲ ۱۹۶۳۳ قصابی        فرشید ۱۳-۱۱۰-۰۰۲۳۲ ۳ معماری ۰۹۱۴۳۹۱۲۴۵۹
۳ ۲۰۰۳۷ فرجامی      روح اله ۱۳-۱۱۰-۰۰۲۱۹ ۳ معماری ۰۹۱۴۸۰۲۳۸۴۱
۴ ۲۱۲۰۱ افدستا       مهدی ۱۳-۱۱۰-۰۰۵۳۶ ۳ معماری ۰۹۱۴۴۹۱۹۴۱۰
۵ ۱۶۳۳۱ کیانوشفر       رحمان   ۳ معماری ۰۹۱۴۳۱۸۱۰۵۰
۶ ۲۱۴۰۷ تاری زاده محبوب آباد   بهمن ۱۳-۳۱۰-۰۰۳۴۷ ۳ عمران ۰۹۱۴۶۶۳۰۰۲۱
۷ ۱۵۲۰۰ هاشمی        حمیده ۱۳-۱۰۰-۰۱۳۱۹ ۳ معماری ۰۹۱۴۱۹۳۰۶۸۵
۸ ۱۷۳۸۶ زینالی        حسین ۱۳-۳۱۰-۰۰۳۴۹ ۳ عمران ۰۹۱۴۴۹۱۸۶۴۷
۹ ۱۴۵۹۲ ارجمندآذرورجوی   جلیل ۱۳-۳۰۰-۰۷۱۶۱ ۳ عمران ۰۹۱۴۴۲۰۱۳۹۸
۱۰ ۱۷۲۲۷ شیری علیا        وحید ۱۳-۳۱۰-۰۰۴۵۴ ۳ عمران ۰۹۱۴۳۹۱۹۶۸۲
۱۱ ۹۳۳۵ رحیم زاده          علیرضا ۱۳-۳۰۰-۰۷۵۰۲ ۳ عمران ۰۹۱۴۳۹۱۳۶۵۳
۱۲ ۲۴۰۷۵ همایونی گرگر     رحمان ۱۳-۳۰۰-۰۷۲۳۰ ۳ عمران ۰۹۱۴۳۹۱۷۱۱۶

لیست اعضای بدون پایه نقشه برداری

 لیست اعضاء بدون پایه نظام مهندسی شهرستان مرند ( رشته نقشه بردار)
ردیف شماره عضویت نام ونام خانوادگی  رشته تلفن
۱ ۱۲۳۷۲ کریمی           عباس نقشه بردار ۰۹۱۴۱۹۳۵۹۸۸
۲ ۱۸۶۰۷ ابوالحسنی ابرغان   کمال نقشه بردار ۰۹۱۴۹۹۳۸۵۸۲
۳ ۱۹۲۰۹ فولادپنجه بناب      رحیم نقشه بردار ۰۹۱۴۴۹۲۸۴۷۲
۴ ۲۰۷۲۳ حق دوست       واقف نقشه بردار ۰۹۳۶۰۴۴۶۲۱۸
۵ ۲۴۲۴۹ ملکانی                   فریبا نقشه بردار ۰۹۱۴۶۵۳۵۱۸۵
۶ ۲۸۲۹۴ علیقلی زاده        مهدی نقشه بردار ۰۹۱۴۸۸۷۲۶۷۰

لیست اعضای بدون پایه شهرسازی

 لیست اعضاء بدون پایه نظام مهندسی شهرستان مرند (رشته شهرسازی )
ردیف شماره عضویت نام ونام خانوادگی  رشته تلفن
۱ ۱۸۳۲۸ فرهنگی فرد    شهرزاد شهرسازی ۰۹۱۴۳۹۲۲۹۳۷
۲ ۱۸۸۹۷ رجبی زمهریر       الهام شهرسازی ۰۹۱۴۳۹۲۵۷۴۶

لیست اعضای بدون پایه برق

 لیست اعضاء بدون پایه نظام مهندسی شهرستان مرند  (تاسیسات الکتریکی)
ردیف شماره عضویت نام ونام خانوادگی  رشته تلفن
۱ ۴۰۹۷ پورمردان        فریبرز برق ۰۹۱۴۴۱۳۸۲۹۳
۲ ۴۳۳۱ صفوی           میرمحمود برق ۰۹۱۴۳۹۱۰۰۷۲
۳ ۵۲۸۰ فتحی                 ابراهیم برق ۰۹۱۴۳۹۱۲۲۲۰
۴ ۵۸۰۹ محمدی              امیر برق ۰۹۱۴۳۰۱۹۴۴۱
۵ ۱۰۱۷۵ جلیلی اصل          جواد برق ۰۹۳۶۳۰۳۹۶۰۲
۶ ۱۲۲۱۵ مهدوی      جعفر برق – قدرت ۰۹۱۴۱۹۰۶۴۰۵
۷ ۱۳۳۴۵ طالبی اقدم         سید مرتضی برق ۰۹۱۴۹۹۱۶۹۱۶
۸ ۱۴۴۲۲ بهار منش       امیر برق- قدرت ۰۹۱۴۴۹۲۱۷۰۲
۹ ۱۴۸۰۵ جوادی      سیدعلی برق ۰۹۱۴۷۶۱۱۷۹۷
۱۰ ۱۵۰۲۱ نیلچی           پریسا برق ۰۹۱۴۳۹۱۸۲۳۴
۱۱ ۱۵۰۹۶ بونیک      رسول برق ۰۹۳۵۲۶۳۷۲۸۲
۱۲ ۱۵۵۱۲ ایوبی              علیرضا برق ۰۹۱۴۹۹۲۳۱۵۸
۱۳ ۱۵۶۵۹ فرزین نیا             تانیا برق  ۰۹۱۴۱۹۳۰۱۳۴
۱۴ ۱۶۴۵۵ اسماعیلی       کریم برق ۰۹۱۴۱۹۰۵۹۷۳
۱۵ ۱۷۰۲۶ اژدری          امید برق ۰۹۱۴۱۹۰۹۷۸۸
۱۶ ۱۷۸۹۹ رستمی                    علی  برق ۰۹۱۴۳۹۲۰۹۷۲
۱۷ ۱۸۵۱۷ رضائی         علی برق ۰۹۱۴۳۹۱۴۱۳۷
۱۸ ۱۸۶۰۱ خدائی       هادی برق ۰۹۱۴۳۹۱۸۰۵۳
۱۹ ۱۸۸۲۰ شاکر                 مهدی برق ۰۹۱۴۹۹۲۸۱۳۷
۲۰ ۲۰۱۹۲ نجاتی                ابوالفضل برق ۰۹۱۴۴۹۲۱۷۰۴
۲۱ ۲۰۷۹۸ علیزاده مرندی     وحید       برق ۰۹۱۴۱۹۳۶۳۴۷
۲۲ ۲۰۸۹۵ آرسیمون      جواد برق ۰۹۱۴۸۵۲۹۴۲۸
۲۳ ۲۱۱۲۶ حیدرزاده        جواد برق ۰۹۱۴۸۵۲۰۵۴۱
۲۴ ۲۲۶۲۹ محمدعلیزاده        مهدی برق ۰۹۱۴۲۲۴۵۴۷۷
۲۵ ۲۲۷۳۷ سبحانی     سیاوش برق ۰۹۱۴۱۹۰۰۹۷۱
۲۶ ۲۲۹۶۶ صمدی       مهدی برق ۰۹۳۵۴۶۲۱۲۶۴
۲۷ ۲۳۲۸۵ ابوطالبی       علیرضا  برق ۰۹۱۴۱۹۰۷۹۰۷
۲۸ ۲۳۶۹۰ نظری          سعید برق ۰۹۳۸۲۸۰۰۵۵۲
۲۹ ۲۵۳۱۶ ایمانی    بهنام برق ۰۹۱۴۳۹۱۹۷۸۰
۳۰ ۲۵۵۲۲ رهبری نیا     علی برق ۰۹۳۵۸۸۴۳۶۳۱
۳۱ ۲۵۶۰۱ علی پور        مجید برق ۰۹۳۸۷۳۱۲۴۰۰
۳۲ ۲۵۸۳۶ احمدلو         محمود برق ۰۹۱۴۱۱۸۰۳۳۴
۳۳ ۲۵۹۸۲ شادمان        حسام الدین برق ۹۱۴۳۱۲۴۴۹۵
۳۴ ۲۶۰۰۳ پیروز رام           وحید برق ۰۹۱۴۳۹۱۷۲۸۶
۳۵ ۲۶۰۱۰ غنی لو            حسن برق ۰۹۳۶۴۷۹۹۳۴۲
۳۶ ۲۶۰۸۵ فرزین نیا         طاهر برق ۰۹۱۴۹۹۱۲۰۵۸
۳۷ ۲۶۸۱۹ اکبری اسبق    مرتضی برق ۰۹۱۴۴۹۱۹۵۹۲
۳۸ ۲۷۶۹۱ محسنی       حسن برق ۰۹۳۶۴۱۸۷۲۶۰
۳۹ ۲۸۲۸۵ حامدی فر       فرهاد برق ۰۹۳۵۷۵۸۴۶۵۶
۴۰ ۲۸۴۵۶ جامی           عارف برق ۰۹۱۴۳۹۱۹۲۹۶
۴۱ ۲۸۶۳۸ رضائی زاویه       مهدی برق ۰۹۱۴۸۹۳۳۶۳۴
۴۲ ۲۸۶۴۲ اکبری            مهدی برق ۰۹۱۴۱۹۰۰۹۶۵
۴۳ ۲۸۹۱۶ رسولی           احد برق ۰۹۱۴۱۹۰۱۰۶۴
۴۴ ۲۹۸۳۷ محمدی      اکبر برق ۰۹۱۴۹۹۱۶۷۳۱
۴۵ ۳۰۳۲۳ پورعلی       نادر برق ۰۹۱۴۳۹۱۷۰۲۲

لیست اعضای بدون پایه مکانیک

 لیست اعضاء بدون پایه نظام مهندسی شهرستان مرند ( تاسیسات مکانیکی)
ردیف شماره عضویت نام ونام خانوادگی  رشته تلفن
۱ ۵۰۷۷ جنگی           کریم مکانیک ۰۹۱۴۴۹۱۲۴۴۵
۲ ۶۴۶۲ پورمردانی    فرامرز  مکانیک ۰۹۱۴۹۳۰۸۹۶۸
۳ ۱۴۸۵۷ میرزاخانی       علیرضا مکانیک ۰۹۱۴۳۹۲۲۵۱۴
۴ ۱۵۶۳۹ ابوطالبی       محمدرضا مکانیک ۰۹۱۴۳۱۹۰۹۱۲
۵ ۱۶۴۷۱ خضرلو         مرضیه مکانیک ۰۹۱۴۱۹۳۷۸۶۶
۶ ۱۶۴۷۶ چربگو   توحید مکانیک ۰۹۱۴۱۹۳۶۶۹۶
۷ ۱۸۲۵۷ نجفی    مبثم مکانیک ۰۹۳۶۱۵۱۴۴۹۷
۸ ۲۰۱۷۷ آقا کرمی       میکائیل مکانیک ۰۹۱۴۳۹۱۵۰۸۵
۹ ۲۰۵۱۶ مهران                  فرشید مکانیک ۰۹۱۴۳۹۱۸۷۷۲
۱۰ ۲۰۵۸۷ مهران               وحید مکانیک ۰۹۱۴۴۹۱۱۵۷۱
۱۱ ۲۲۱۶۱ قهرمانی درقی        رضا مکانیک ۰۹۱۴۱۹۰۱۴۶۳
۱۲ ۲۲۳۲۳ میرکاظم زاده اقدم   سید مهدی مکانیک ۰۹۱۴۴۰۵۱۱۹۸
۱۳ ۲۲۸۶۷ ابراهیمی نیا           مهدی مکانیک ۰۹۳۵۶۳۱۵۲۳۸
۱۴ ۲۳۰۰۱ مقبولی مرند         حسین مکانیک ۰۹۱۴۳۹۱۶۵۰۸
۱۵ ۲۳۸۵۴ مهدوی            مهدی مکانیک ۹۱۴۸۹۴۹۱۱۶
۱۶ ۲۴۱۳۷ بربری دیزج      محمد مکانیک ۰۹۱۴۹۹۳۴۰۷۷
۱۷ ۲۴۱۶۵ مهران        سعید مکانیک ۰۹۱۴۴۹۲۲۰۶۰
۱۸ ۲۴۹۸۴ گنجه لوپور    محمد مکانیک ۰۹۱۴۶۴۹۰۱۲۱
۱۹ ۲۷۶۰۶ ملایی          حامد مکانیک ۰۹۱۰۶۸۹۳۹۹۵
۲۰ ۲۷۷۲۶ فرهاد زاده       جواد مکانیک ۰۹۱۴۹۹۴۴۷۵۴
۲۱ ۲۸۲۵۵ حریری       سعید مکانیک ۰۹۲۱۱۹۲۵۳۵۶
۲۲ ۳۰۱۲۰ شاهی           یعقوب مکانیک ۰۹۱۴۹۰۲۹۲۴۵

لیست اعضای بدون پایه معماری

 لیست اعضاء بدون پایه نظام مهندسی شهرستان مرند  (معماری)
ردیف شماره عضویت نام ونام خانوادگی  رشته تلفن
۱ ۸۸۲۶ کلیبر عتیق     حیدر معماری ۰۹۳۷۱۵۷۸۱۸۱
۲ ۱۴۵۰۶ عادلی        فریبا معماری ۰۹۱۴۹۹۱۶۰۲۵
۳ ۱۵۷۱۹ ایرجی            محمد معماری ۰۹۱۴۴۹۱۷۸۱۳
۴ ۱۷۰۳۸ قاسمی تازه کند       حسن معماری ۰۹۳۹۰۷۴۴۵۶۶
۵ ۱۷۶۴۷ ذاکری    محمد علی معماری ۰۹۳۰۳۶۹۰۴۷۹
۶ ۱۸۴۹۱ زاهدی اقدم         میرحمید معماری ۰۹۱۴۴۹۱۶۴۹۰
۷ ۱۸۴۹۳ نقی زاده        سید ولی معماری ۰۹۱۴۱۹۱۲۴۴۹
۸ ۱۹۸۸۰ ساعی         سید حسین معماری ۰۹۱۴۱۹۰۲۱۶۱
۹ ۲۰۷۱۰ طالبی              علی معماری ۰۹۱۴۴۹۱۳۲۱۸
۱۰ ۲۱۳۹۲ علی یازاده       حسن معماری ۰۹۱۳۱۰۸۱۰۵۰
۱۱ ۲۱۹۰۳ قاسمی           رقیه معماری ۰۹۳۳۰۵۱۱۶۶۹
۱۲ ۲۲۰۵۰ فضلی              فاطمه معماری ۰۹۱۴۵۸۵۸۹۲۲
۱۳ ۲۳۸۰۹ پروری    رقیه معماری ۰۹۱۴۱۹۰۲۹۰۰
۱۴ ۲۴۳۱۹ صادق پور           سعید معماری ۰۹۱۴۱۹۰۱۶۸۱
۱۵ ۲۵۲۷۵ فلکی      مریم معماری ۰۹۱۴۳۹۲۳۲۷۲
۱۶ ۲۵۵۳۰ نیک نهاد     مجتبی معماری ۰۹۳۶۳۵۲۷۱۲۱
۱۷ ۲۵۹۰۱ امیدفرد       محمدعلی معماری ۰۹۱۴۷۶۱۳۵۶۱
۱۸ ۲۶۱۴۸ اسدی کمارعلیا     سجاد معماری ۰۹۱۴۳۹۱۵۲۵۷
۱۹ ۲۶۴۷۰ ملکانی     پویا معماری ۰۹۱۴۳۹۱۹۳۰۷
۲۰ ۲۶۴۷۱ جشن ساز   ناهیده معماری ۰۹۱۴۸۲۷۶۵۰۰
۲۱ ۲۶۵۴۳ جمشیدی     نسیم معماری ۰۹۳۳۰۶۱۵۲۰۰
۲۲ ۲۷۰۸۷ دنیا زاده       آرزو معماری ۰۹۱۴۳۹۲۸۹۰۰
۲۳ ۲۷۷۴۶ علی پور       محمدجواد معماری ۰۹۱۴۴۹۱۳۳۹۱
۲۴ ۲۸۰۷۸ زمزمی           میرباقر معماری ۰۹۳۶۴۵۹۱۷۴۸
۲۵ ۲۸۳۹۵ فرهنگی        هادی معماری ۰۹۲۱۵۴۸۰۳۴۹
۲۶ ۲۹۵۰۷ قریشی        المیرا سادات معماری ۰۹۱۴۱۹۰۱۸۰۷
۲۷ ۲۹۵۳۳ عسگری             سجاد معماری ۰۹۱۴۳۹۲۱۵۶۶
۲۸ ۲۹۸۰۵ رمضانی            هاجر معماری ۰۹۳۳۴۶۶۹۹۸۰
۲۹ ۲۹۸۷۰ رحمانپور      احسان معماری ۰۹۱۴۲۲۳۰۳۰۰
۳۰ ۲۹۹۰۸ قلی پور     رضا معماری ۰۹۳۵۵۶۴۵۳۵۵
۳۱ ۳۰۱۳۲ رنج دوست        امیرمختار معماری ۰۹۳۶۱۵۱۴۳۴۲
۳۲ ۳۰۴۴۵ رستمی         سمیرا معماری ۰۹۱۴۲۵۳۹۲۵۹
۳۳ ۳۰۴۸۲ کفاشی     بهره  معماری ۰۹۱۴۴۱۷۶۸۸۵
۳۴ ۳۰۹۲۷ قریشی       الهام معماری ۰۹۱۴۱۹۰۱۰۰۵
۳۵ ۳۰۹۴۵ ملکانی         آرش معماری ۰۹۱۴۴۹۱۳۳۰۴

لیست اعضای بدون پایه عمران

 لیست اعضاء بدون پایه نظام مهندسی شهرستان مرند  (عمران)
ردیف شماره عضویت نام ونام خانوادگی  رشته تلفن
۱ ۲۵۹۰ کودرزی   ابراهیم عمران ۰۹۱۴۱۹۱۳۳۵۰
۲ ۳۵۱۲ اسماعیلی      ابراهیم عمران ۰۹۱۴۱۹۱۳۰۹۰
۳ ۵۸۴۶ مقصودی             محمد رضا عمران ۰۹۳۶۳۰۳۹۵۹۸
۴ ۶۰۴۹ عظیمی               علی  عمران ۰۹۱۴۳۹۱۰۲۴۰
۵ ۶۸۰۹ شیدائی               شهرام عمران ۰۹۱۶۶۰۰۹۴۹۶
۶ ۷۲۲۲ موسائی            احمد عمران ۰۹۱۴۴۷۱۰۶۵۱
۷ ۸۱۸۰ پیری                 جواد عمران ۰۹۱۴۴۹۱۵۰۵۶
۸ ۸۵۹۵ نیکو رای            حمید عمران ۰۹۱۴۴۹۲۶۶۵۴
۹ ۸۹۱۱ پیری           منوچهر عمران ۰۹۱۴۴۹۱۶۵۹۵
۱۰ ۹۴۳۳ حائری               حمید رضا عمران ۰۹۱۴۴۹۱۵۷۳۴
۱۱ ۱۰۰۹۹ پورموسی کوه کمر     امیر عمران ۰۹۱۴۳۹۱۱۷۸۴
۱۲ ۱۰۱۸۷ مرادزاده          مجتبی عمران ۰۹۱۴۳۹۱۰۳۸۲
۱۳ ۱۰۲۷۱ ملک محمدی       احد عمران ۰۹۱۴۳۹۲۴۵۲۵
۱۴ ۱۰۳۴۳ صدقی              هادی عمران  ۰۹۱۴۱۹۰۶۳۴۹
۱۵ ۱۰۳۶۸ میر قاسمی         میررحیم عمران ۰۹۱۴۱۹۱۲۱۸۹
۱۶ ۱۰۴۳۱ متقی زاده        مهدی عمران ۰۹۱۴۴۹۲۶۳۸۹
۱۷ ۱۰۴۴۵ قاسمی              نظام الدین عمران ۰۹۱۴۳۹۱۶۵۰۷
۱۸ ۱۰۴۶۹ عبادی                  یونس عمران ۰۹۱۴۱۹۰۳۰۷۱
۱۹ ۱۰۴۸۹ شفیعی         سید مسعود عمران ۰۹۱۴۴۹۱۱۹۲۹
۲۰ ۱۰۶۲۴ نیک نژاد        رضا عمران ۰۹۱۴۱۹۳۷۰۹۵
۲۱ ۱۱۳۷۹ زینالی            علیرضا عمران ۰۹۱۴۱۹۳۵۶۷۰
۲۲ ۱۱۴۹۳ محسنی        یوسفعلی عمران ۰۹۱۴۴۹۱۲۰۵۰
۲۳ ۱۱۶۵۸ علیقلی پورنچق   اصغر عمران ۰۹۱۴۷۷۳۳۶۵۲
۲۴ ۱۲۰۹۶ مرندی            حسن عمران ۰۹۱۴۴۹۱۸۸۷۲
۲۵ ۱۲۳۵۴ مجتهدین       محمدرضا عمران  ۰۹۱۴۴۹۱۴۸۳۶
۲۶ ۱۲۴۵۳ شهبازی           بهنام عمران ۰۹۱۴۷۶۶۷۹۴۹
۲۷ ۱۲۴۶۹ آقایی                   علی عمران ۰۹۱۴۱۹۰۸۰۲۴
۲۸ ۱۲۷۱۳ کمیلی               صمد عمران ۰۹۳۵۹۷۲۶۶۳۴
۲۹ ۱۲۷۳۳ رزمی         یاسر عمران ۰۹۱۴۱۹۳۵۳۶۰
۳۰ ۱۲۷۶۵ ابوطالبی          سعید عمران ۰۹۱۴۴۹۱۴۱۷۶
۳۱ ۱۲۷۸۷ عظیمی ثانی       اسماعیل عمران ۰۹۳۵۳۴۰۱۱۷۳
۳۲ ۱۳۰۰۹ کریمی          علی عمران ۰۹۱۴۱۹۰۷۱۳۳
۳۳ ۱۳۵۹۱ ملکانی                  اصغر عمران ۰۹۱۴۱۹۱۳۰۷۷
۳۴ ۱۳۶۱۱ مهدوی اقدم     محمدرضا عمران ۰۹۱۴۴۹۱۲۲۸۶
۳۵ ۱۳۶۲۸ یوسف زاده                امید عمران ۰۹۱۴۱۹۰۳۷۶۲
۳۶ ۱۳۶۴۸ پوررضی           غلامرضا عمران ۰۹۱۴۹۹۱۷۴۰۷
۳۷ ۱۳۶۵۰ بدر عظیمی         مسعود عمران ۰۹۱۴۱۹۰۵۸۴۵
۳۸ ۱۴۰۷۲ قویدل اقدم       محمد عمران ۰۹۱۴۳۱۰۹۴۱۶
۳۹ ۱۴۲۵۳ نورآبادی          حامد عمران ۰۹۱۴۳۹۱۸۶۱۷
۴۰ ۱۴۴۸۱ خان ماکو          فرشاد عمران ۰۹۱۴۱۹۰۱۲۶۱
۴۱ ۱۴۶۲۰ ولائی           محمد عمران ۰۹۱۴۱۹۳۵۴۹۴
۴۲ ۱۴۶۲۱ رسولی ثابت          محمود عمران ۰۹۱۴۳۹۱۷۹۸۴
۴۳ ۱۴۹۱۲ بازارچی         علی عمران ۰۹۱۴۴۹۱۴۶۶۵
۴۴ ۱۵۱۶۷ افتخاری فر           مسعود عمران ۰۹۱۴۴۹۱۱۵۷۶
۴۵ ۱۵۲۰۵ صمدی زنوز       صمد عمران ۰۹۱۴۴۷۹۱۱۷۴
۴۶ ۱۵۵۴۱ جعفری           محمد عمران ۰۹۱۴۸۱۲۴۳۷۱
۴۷ ۱۵۵۶۲ پیری نیا           حسن عمران ۰۹۱۴۴۹۱۵۳۱۱
۴۸ ۱۵۷۶۷ امیدفرد       علیرضا عمران ۰۹۱۴۴۹۱۸۵۷۸
۴۹ ۱۵۹۳۲ آینه لو          کریم عمران ۰۹۱۶۴۱۹۲۶۹۱
۵۰ ۱۶۰۲۰ قلی زاده       محمدباقر عمران ۰۹۱۴۹۹۱۲۶۸۱
۵۱ ۱۶۰۷۸ زاده حسنعلی         محمد  عمران ۰۹۱۴۸۹۳۷۳۳۴
۵۲ ۱۶۰۹۰ حاجی زاده        امیدرضا عمران ۰۹۱۴۴۹۱۴۷۲۷
۵۳ ۱۶۰۹۱ خلیل زاده  رشید    ایرج عمران ۰۹۱۴۳۹۱۷۸۶۰
۵۴ ۱۶۱۰۰ ایمان زاده          سمیه عمران ۰۹۳۸۲۹۴۰۰۳۹
۵۵ ۱۶۴۴۳ نجف زاده         سعید عمران ۰۹۱۴۳۹۲۱۸۹۸
۵۶ ۱۶۴۵۲ طالبی           مراد عمران ۰۹۱۴۱۹۰۱۸۹۵
۵۷ ۱۶۴۸۵ پورسعید             میریحیی عمران ۰۹۱۴۱۹۱۳۳۶۴
۵۸ ۱۶۵۴۵ اسماعیلی بودیت      علیرضا عمران ۰۹۱۴۳۹۱۸۶۲۶
۵۹ ۱۶۶۱۷ افتخاری        حسن عمران ۰۹۱۴۹۹۹۵۵۸۰
۶۰ ۱۶۹۷۲ طالبی        بهزاد عمران ۰۹۱۴۴۹۲۶۹۶۷
۶۱ ۱۷۰۰۵ حریری       وحید عمران ۰۹۳۶۳۱۷۷۳۶۱
۶۲ ۱۷۱۸۰ قوجازاده          عادل عمران- ساختمانی ۰۹۱۴۴۹۱۲۲۰۲
۶۳ ۱۷۲۶۹ غلامی        اسلام عمران ۰۹۱۴۳۹۱۵۶۰۰
۶۴ ۱۷۳۸۸ زکی             محرم عمران ۰۹۱۴۱۹۰۱۶۹۹
۶۵ ۱۷۳۹۴ ابراهیمی تازه کند    عباس عمران ۰۹۱۴۱۹۳۵۱۳۸
۶۶ ۱۷۵۳۵ نوری       سیدعلی رضا عمران ۰۹۱۴۸۶۷۸۸۶۱
۶۷ ۱۷۵۳۷ نیرومند        حامد عمران ۰۹۱۴۱۹۰۴۳۲۸
۶۸ ۱۷۵۷۷ ذوقی                محمدرضا      تکنولوژی ساختمان ۰۹۱۴۴۹۲۰۱۵۹
۶۹ ۱۷۶۰۸ فروزان مهر             سعید عمران ۰۹۱۴۸۸۶۰۶۷۷
۷۰ ۱۷۶۱۱ باقرپور               جواد عمران ۰۹۳۵۰۸۳۶۶۴۶
۷۱ ۱۷۹۲۳ کریمی           روح اله عمران ۰۹۱۴۲۵۱۹۳۵۶
۷۲ ۱۸۰۹۹ حاتمی درویش محمد حیدرعلی  عمران ۰۹۱۲۲۰۴۱۹۷۶
۷۳ ۱۸۴۷۷ پیرعلیلو            سیاوش عمران ۰۹۱۴۱۹۱۲۴۰۵
۷۴ ۱۸۵۱۴ روکا          امیر عمران ۰۹۳۶۹۹۵۰۴۵۴
۷۵ ۱۹۱۷۵ نوربخش           ساجد عمران ۰۹۱۴۱۹۰۸۴۳۴
۷۶ ۱۹۲۱۴ جلیلی         اعظم تکنولوژی ساختمان ۰۹۳۶۰۱۳۹۵۷۱
۷۷ ۱۹۲۴۶ محمودی        زین العابدین عمران ۰۹۱۴۸۲۷۱۹۹۲
۷۸ ۱۹۳۰۶ اسماعیلی       سعید عمران ۰۹۱۴۹۹۴۱۹۱۷
۷۹ ۱۹۴۱۶ نوائی بناب          یوسف عمران ۰۹۱۴۴۹۱۷۶۴۲
۸۰ ۱۹۵۳۷ اسماعیلی بودیت      محمد عمران ۰۹۱۴۳۹۱۲۵۹۵
۸۱ ۱۹۵۵۲ شفیعی                میر تقی عمران ۰۹۱۴۱۹۳۶۵۱۷
۸۲ ۱۹۵۸۲ جسور                مرتضی عمران ۰۹۱۴۹۹۱۷۸۹۲
۸۳ ۱۹۶۵۷ نژاد حسین کوه کمر      صابر عمران ۰۹۱۴۸۲۷۹۰۰۵
۸۴ ۱۹۸۰۱ آقابابائی        میلاد عمران ۰۹۱۴۳۰۴۱۲۶۰
۸۵ ۱۹۸۶۴ ضحاکی              رضا عمران ۰۹۱۴۱۹۳۱۳۳۷
۸۶ ۲۰۰۳۸ کیوان فر             حامد عمران ۰۹۱۴۱۹۰۰۹۶۷
۸۷ ۲۰۵۵۹ جعفرزاده هرزند    محمد عمران ۰۹۱۴۳۹۱۸۲۰۹
۸۸ ۲۱۰۰۷ هاشمی زنوزی   میرحسین عمران ۰۹۱۴۴۹۲۷۰۳۱
۸۹ ۲۱۴۰۴ علی محمدی کشکی  ابوالفضل عمران ۰۹۱۴۳۱۷۸۲۴۴
۹۰ ۲۲۶۹۵ ملکانی          فرهاد عمران ۰۹۱۴۹۹۱۴۰۹۰
۹۱ ۲۲۷۰۱ لطفی اصل         محمد عمران ۰۹۱۴۴۹۱۲۳۴۳
۹۲ ۲۲۷۰۲ اباذری قره تپه        معصوم عمران ۰۹۱۴۱۹۱۱۴۹۸
۹۳ ۲۲۷۲۵ عابدینی       ابراهیم عمران ۰۹۱۲۱۹۳۴۱۰۵
۹۴ ۲۲۷۷۶ علی اصغرپور          مرتضی عمران ۰۹۱۴۹۹۴۰۴۹۲
۹۵ ۲۳۱۳۱ قلی پور     امیر عمران ۰۹۳۵۷۵۵۴۵۵۸
۹۶ ۲۳۲۴۳ سیدخوشکار  سیدعلی عمران ۰۹۱۴۹۹۲۱۶۸۴
۹۷ ۲۳۳۴۰ دائمی         محمدحسن عمران ۰۹۱۴۱۹۳۹۱۷۳
۹۸ ۲۳۶۵۳ غفارپور      ایوب عمران ۰۹۱۴۱۹۳۵۳۱۱
۹۹ ۲۳۷۸۸ مصباح          علی عمران ۰۹۱۹۱۹۳۰۷۰۹
۱۰۰ ۲۴۰۷۱ محمد آقازاده           مهدی عمران ۰۹۳۵۲۹۶۵۹۲۵
۱۰۱ ۲۴۱۶۷ حسینی بیوراه   میرعلی اکبر عمران ۰۹۱۴۶۹۱۷۱۵۳
۱۰۲ ۲۴۱۷۵ رفیعی اصل       محمد عمران ۰۹۱۴۴۹۲۰۵۲۴
۱۰۳ ۲۴۲۶۰ اسدپور        شهروز عمران  ۰۹۳۶۰۱۴۶۳۷۵
۱۰۴ ۲۴۷۴۵ مهدوی یالقوزاغاج  مظاهر عمران ۰۹۳۶۳۴۰۵۴۴۳
۱۰۵ ۲۴۷۷۹ موذنی       منوچهر عمران ۰۹۱۴۱۹۳۷۵۲۳
۱۰۶ ۲۵۲۳۸ طالبی اقدم      سیدرضا عمران ۰۹۱۴۱۹۳۹۲۳۴
۱۰۷ ۲۵۲۳۹ برزگری         علیرضا عمران ۰۹۱۴۳۹۱۰۷۹۹
۱۰۸ ۲۵۳۴۹ حبیب توکلی        حمید عمران ۰۹۱۴۹۹۴۲۶۱۸
۱۰۹ ۲۵۳۹۶ کاظمی              طاهر عمران ۰۹۱۴۸۵۲۱۱۵۰
۱۱۰ ۲۵۴۸۳ جهانگیری         جهانگیر عمران ۰۹۱۴۹۹۱۱۰۶۴
۱۱۱ ۲۶۱۹۵ حسن زاده       مهدی عمران ۰۹۳۶۶۲۹۵۰۸۳
۱۱۲ ۲۶۴۲۹ امیرخان نژادی   محمد عمران ۰۹۱۴۸۱۲۷۴۷۱
۱۱۳ ۲۶۴۶۱ غنی لو          علی عمران ۰۹۱۴۵۳۶۵۹۷۴
۱۱۴ ۲۷۱۳۹ هاشمی اقدم          ندا عمران ۰۹۱۴۷۶۹۵۳۴۳
۱۱۵ ۲۷۲۹۱ کرباسی                 حسن عمران ۰۹۱۴۴۹۱۲۱۰۵
۱۱۶ ۲۷۴۴۴ خدائی      رسول عمران ۰۹۱۴۴۷۷۲۰۰۹
۱۱۷ ۲۷۵۱۰ پورمحمد           اکبر عمران ۰۹۳۸۱۵۲۲۴۱۱
۱۱۸ ۲۷۶۶۵ پیرعلیلو         صمد عمران ۰۹۱۴۹۹۱۲۸۲۶
۱۱۹ ۲۷۶۹۳ قاسمی           بهروز عمران ۰۹۱۴۱۹۳۷۰۲۰
۱۲۰ ۲۷۶۹۴ حسینی         سیدصابر عمران ۰۹۳۵۸۰۱۵۸۳۷
۱۲۱ ۲۷۷۰۹ وظیفه دوست          ناصر عمران ۰۹۱۴۴۹۲۶۲۰۱
۱۲۲ ۲۷۸۲۸ علی وند یامچی    علی اکبر عمران ۰۹۱۴۱۴۰۲۶۴۸
۱۲۳ ۲۷۸۶۹ گل محمدی      علی عمران ۰۹۱۲۰۷۶۹۳۷۴
۱۲۴ ۲۷۸۹۵ نصرتی یام          مجید عمران ۰۹۱۴۹۹۲۷۹۷۱
۱۲۵ ۲۸۱۲۰ مصطفی ئی لیواری  حسن عمران ۰۹۳۵۸۱۲۰۴۰۶
۱۲۶ ۲۸۲۹۸ واعظی            بهنام عمران ۰۹۱۴۱۹۱۱۰۰۱
۱۲۷ ۲۸۲۹۹ رضایی          محمدتقی عمران ۰۹۱۴۳۹۱۴۳۷۱
۱۲۸ ۲۸۷۹۹ رنج دوست     سینا عمران ۰۹۱۴۹۹۳۹۲۵۶
۱۲۹ ۲۹۳۱۵ رنجبری           عارفه عمران ۰۹۳۵۶۳۹۷۱۳۶
۱۳۰ ۲۹۴۷۱ محمدنژاد           جعفر عمران ۰۹۱۴۴۹۳۲۹۱۱
۱۳۱ ۲۹۷۵۲ سلطانپور        هادی عمران ۰۹۱۴۹۹۲۲۷۷۰
۱۳۲ ۲۹۸۶۰ ایرجی        هادی عمران ۰۹۱۴۴۹۳۵۸۴۸
۱۳۳ ۳۰۶۲۵ مهدیزاده          بهزاد عمران ۰۹۱۴۴۹۱۲۵۹۴

لیست اعضای دارای پایه شهرسازی

لیست اعضاء فعال و دارای پروانه اشتغال نظام مهندسی شهرستان مرند ( رشته شهرسازی)
ردیف شماره عضویت نام و نام خانوادگی پروانه اشتغال حدود صلاحیت همراه
م ن
۱ ۱۳-۲-۲-۰۴۰۴۲ مددی      اکبر ۱۳-۲۲۰-۰۰۰۲۰ ۱ ۱ ۹۱۴۱۹۰۷۰۹۷
۲ ۱۳-۲-۲-۱۰۸۴۰ رهبری نیا علی اصغر ۱۳-۲۲۰-۰۰۰۳۶ ۲ ۲ ۰۹۱۴۱۹۳۵۱۳۵
۳ ۱۳-۲-۰-۱۹۲۵۷ مهدنشین      نیره ۱۳-۲۰۰-۰۰۰۶۰ ۳ ۳ ۰۹۳۶۲۵۶۵۶۱۶
۴ ۱۳-۲-۰-۱۹۸۹۹ حقیقت    مهدی ۱۳-۲۰۰-۰۰۰۲۸ ۳ ۳ ۰۹۱۴۳۹۱۱۹۶۲

لیست اعضای دارای پایه نقشه برداری

لیست اعضاء فعال و دارای پروانه اشتغال نظام مهندسی شهرستان مرند ( رشته نقشه برداری)
ردیف شماره عضویت نام و نام خانوادگی پروانه اشتغال حدود صلاحیت همراه
م ن
۱ ۱۳-۶-۰-۰۸۰۶۵ قصبی بناب  فاطمه ۱۳-۶۰۰-۰۰۰۷۱ ۲ ۲ ۰۹۱۴۷۷۷۲۱۵۸
۲ ۱۳-۶-۱-۱۵۴۵۵ واعظی    علی اصغر ۱۳-۶۱۰-۰۰۰۱۳ ۲ ۲ ۰۹۱۴۶۱۶۵۵۴۰
۳ ۱۳-۶-۰-۱۶۲۶۲ نوبخت ارسی  فریدون ۱۳-۶۰۰-۰۰۱۱۳ ۲ ۲ ۰۹۱۴۱۹۰۴۶۶۰
۴ ۱۳-۶-۰-۱۶۸۱۸ پورایوبی    علیرضا ۱۳-۶۰۰-۰۰۱۲۴ ۳ ۳ ۰۹۱۴۳۹۱۰۳۳۹
۵ ۱۳-۶-۱-۱۹۸۰۸ رضایی          ربابه ۱۳-۶۱۰-۰۰۱۰۲ ۳ ۳ ۰۹۳۵۹۵۴۲۸۸۷
۶ ۱۳-۶-۱-۲۳۳۰۷ عبدالهی      علی ۱۳-۶۱۰-۰۰۰۷۸ ۰ ۳ ۰۹۱۴۴۹۲۸۱۰۲
۷ ۱۳-۶-۰-۲۵۰۱۵ بی زوال          حجت ۱۳-۶۰۰-۰۰۲۰۲ ۳ ۳ ۰۹۱۴۳۹۲۵۱۸۴
۸ ۱۳-۶-۱-۲۵۳۹۳ موسی خانی       سجاد ۱۳-۶۱۰-۰۰۰۹۸ ۳ ۳ ۰۹۱۴۱۹۰۵۸۰۹

لیست اعضای دارای پایه برق

 (لیست اعضاء فعال و دارای پروانه اشتغال نظام مهندسی شهرستان مرند ( رشته برق
ردیف شماره عضویت نام و نام خانوادگی شماره پروانه اشتغال حدود صلاحیت همراه
م ن
۱ ۱۳-۵-۰-۰۳۳۲۵ محمداوغلی علی  ۱۳-۵۰۰-۰۰۲۱۱ ارشد ارشد ۰۹۱۴۱۹۱۲۱۲۴
۲ ۱۳-۵-۰-۰۵۰۴۷ صمیمی اصل تقی  ۱۳-۵۰۰-۰۰۳۴۸ ارشد ارشد ۰۹۱۴۴۹۱۱۲۷۸
۳ ۱۳-۵-۰-۰۵۱۳۴ ابراهیمی پنجم  یعقوب ۱۳-۵۰۰-۰۰۲۹۵ ۱ ۱ ۰۹۱۴۸۲۷۶۰۸۵
۴ ۱۳-۵-۰-۰۵۴۴۸ کلیبرعتیق یوسف ۱۳-۵۰۰-۰۰۳۵۷ ۱ ۱ ۰۹۱۴۶۶۷۹۴۵۳
۵ ۱۳-۵-۰-۰۶۰۰۸ ماهی       رضا  ۱۳-۵۰۰-۰۰۲۸۴ ارشد ارشد ۰۹۱۴۴۹۲۱۲۴۶
۶ ۱۳-۵-۰-۰۷۶۴۸ فاروقی     سعید  ۱۳-۵۰۰-۰۰۳۴۲ ۲ ۲ ۰۹۱۴۹۹۴۶۶۴۰
۷ ۱۳-۵-۰-۰۷۹۷۲ خانی      سیامک    ۱۳-۵۰۰-۰۰۳۶۸ ۲ ۲ ۰۹۳۶۰۱۵۸۱۴۹
۸ ۱۳-۵-۳-۰۹۴۸۸ شیخ لو      امیر ۱۳-۵۰۰-۰۰۱۶۹ ۲ ۲ ۰۹۱۴۸۳۱۳۱۲۱
۹ ۱۳-۵-۰-۰۹۹۷۵ شاکر    محمد ۱۳-۵۰۰-۰۰۴۳۴ ۲ ۳ ۰۹۱۴۹۹۳۶۱۶۹
۱۰ ۱۳-۵-۱-۱۱۶۳۷ طالبی اقدم سیداحمد ۱۳-۵۰۰-۰۰۰۸۲ ۳ ۲ ۰۹۱۴۹۹۱۶۷۷۵
۱۱ ۱۳-۵-۱-۱۱۷۳۲ عسکری هرزند  محمد ۱۳-۵۱۰-۰۰۱۳۳  ۳ ۲ ۰۹۱۴۱۹۰۶۱۵۰
۱۲ ۱۳-۵-۰-۱۳۶۳۸  شهریاری دیزجیکان  جواد ۱۳-۵۰۰-۰۱۱۲۲ ۰ ۳ ۰۹۱۴۴۹۱۹۲۷۲
۱۳ ۱۳-۵-۱-۱۵۶۹۶ آرش نیا   محرم ۱۳-۵۱۰-۰۰۱۳۷ ۰ ۳ ۰۹۱۴۴۹۱۷۳۱۵
۱۴ ۱۳-۵-۰-۱۶۷۲۲ کلانتری         حسن ۱۳-۵۰۰-۰۰۷۹۰ ۳ ۳ ۰۹۱۴۳۹۱۷۴۲۰
۱۵ ۱۳-۵-۰-۱۶۸۲۳ کنگری    غلامرضا ۱۳-۵۰۰-۰۰۶۹۹ ۲ ۲ ۰۹۱۴۴۹۱۵۲۹۶
۱۶ ۱۳-۵-۰-۱۷۱۵۲ هاشمی اقدم سیدهادی ۱۳-۵۰۰-۰۰۹۱۴ ۳ ۳ ۰۹۱۴۳۹۲۳۵۶۶
۱۷ ۱۳-۵-۰-۲۱۳۶۴ مجیدی      سعید ۱۳-۵۰۰-۰۱۰۵۳ ۳ ۳ ۰۹۱۴۳۹۲۱۵۲۱
۱۸ ۱۳-۵-۱-۲۱۸۸۵ باقری       علیرضا ۱۳-۵۱۰-۰۰۱۸۳  ۳ ۳ ۰۹۱۴۲۵۳۶۰۹۰
۱۹ ۱۳-۵-۰-۲۳۰۸۴ نقابی   نعمت ۱۳-۵۰۰-۰۱۰۶۱ ۳ ۳ ۰۹۱۴۹۹۳۷۱۸۸
۲۰ ۱۳-۵-۱-۲۳۶۸۹ مهری    علی ۱۳-۵۱۰-۰۰۲۲۶ ۳ ۳ ۰۹۱۴۱۹۰۹۸۶۷
۲۱ ۱۳-۵-۱-۲۵۶۲۰ دانشور نیا سید بهمن  ۱۳-۵۱۰-۰۰۲۳۶ ۰ ۳ ۰۹۱۴۱۹۰۵۹۴۶
۲۲ ۱۳-۵-۰-۲۶۳۶۷ فرخی     محمدحسین ۱۳-۵۰۰-۰۰۹۵۹ ۳ ۳ ۰۹۱۴۸۲۷۲۶۳۸
۲۳ ۱۳-۵-۱-۲۸۲۸۵ حامدی فر     فرهاد  ۱۳-۵۱۰-۰۰۲۲۸ ۳ ۳ ۰۹۳۵۷۵۸۴۶۵۶