لیست اعضای دارای پایه نقشه برداری

لیست اعضاء فعال و دارای پروانه اشتغال نظام مهندسی شهرستان مرند ( رشته نقشه برداری)
ردیف شماره عضویت نام و نام خانوادگی پروانه اشتغال حدود صلاحیت همراه
م ن
۱ ۱۳-۶-۰-۰۸۰۶۵ قصبی بناب  فاطمه ۱۳-۶۰۰-۰۰۰۷۱ ۲ ۲ ۰۹۱۴۷۷۷۲۱۵۸
۲ ۱۳-۶-۱-۱۵۴۵۵ واعظی    علی اصغر ۱۳-۶۱۰-۰۰۰۱۳ ۲ ۲ ۰۹۱۴۶۱۶۵۵۴۰
۳ ۱۳-۶-۰-۱۶۲۶۲ نوبخت ارسی  فریدون ۱۳-۶۰۰-۰۰۱۱۳ ۲ ۲ ۰۹۱۴۱۹۰۴۶۶۰
۴ ۱۳-۶-۰-۱۶۸۱۸ پورایوبی    علیرضا ۱۳-۶۰۰-۰۰۱۲۴ ۲ ۲ ۰۹۱۴۳۹۱۰۳۳۹
۵ ۱۳-۶-۰-۱۹۸۰۸ رضایی          ربابه ۱۳-۶۰۰-۰۰۲۳۲ ۲ ۲ ۰۹۳۵۹۵۴۲۸۸۷
۶ ۱۳-۶-۱-۲۳۳۰۷ عبدالهی      علی ۱۳-۶۱۰-۰۰۰۷۸ ۰ ۳ ۰۹۱۴۴۹۲۸۱۰۲
۷ ۱۳-۶-۱-۲۴۲۴۹ ملکانی        فریبا ۱۳-۶۱۰-۰۰۱۴۶ ۳ ۳ ۹۹۰۶۰۶۷۰۲۴
۸ ۱۳-۶-۰-۲۵۰۱۵ بی زوال          حجت ۱۳-۶۰۰-۰۰۲۰۲ ۳ ۳ ۰۹۱۴۳۹۲۵۱۸۴
۹ ۱۳-۶-۱-۲۵۳۹۳ موسی خانی       سجاد ۱۳-۶۱۰-۰۰۰۹۸ ۳ ۳ ۰۹۱۴۱۹۰۵۸۰۹
۱۰ ۱۳-۶-۱-۳۲۳۶۶ صابر         صغری ۱۳-۶۱۰-۰۰۱۴۷ ۳ ۳ ۹۱۴۲۲۷۳۲۹۳