گزارش برگزاری کلاسهای ارتقاء پایه در مرند(کلاس مصالح وفن آوریهای نوین در صنعت ساختمان)

کلاسهای ارتقاء پایه ۳ به ۲ با کد درس ۱-۳۱۴ با عنوان مصالح و فن آوریهای نوین در صنعت ساختمان روزهای پنج شنبه مورخه ۲۹/۷/۹۵ و ۶/۸/۹۵ و ۱۳/۸/۹۵ در محل نظام مهندسی مرند با تدریس آقای دکتر حسین زنوزی برگزار گردید و امتحان مذکور روز جمعه مورخه ۲۸/۸/۹۵ در محل نظام مهندسی مرند برگزار خواهد شد.

 

گزارش برگزاری کلاسهای ارتقاء پایه در مرند(کلاس روشهای تعمیر ومرمت وتقویت سازه ها)

گزارش برگزاری کلاسهای ارتقاء پایه در مرند

کلاس روشهای تعمیر و مرمت و تقویت سازه ها با تدریس آقای دکتر غفارزاده از سری کلاسهای ارتقاء پایه ۲ به ۱ نظارت رشته عمران با کد درس ۳۱۷ روز پنج شنبه ۱۵/۷/۹۵ و روز جمعه مورخه ۱۶/۷/۹۵ در محل نظام مهندسی مرند تشکیل گردید و امتحان درس مذکور مورخه ۳۰/۷/۹۵ روز جمعه با حضور نماینده دانشگاه تبریز در محل نظام مهندسی مرند برگزار گردید.

 

قابل توجه مهندسان محترم

قابل توجه مهندسان محترم:

موارد زیر جهت اطلاع و رعایت اعضاء محترم، از طرف سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ابلاغ شده است:

 • نظارت مهندسین در ساختمانها بر اساس ضوابط ماده ۳۳ و آئین نامه اجرائی آن و همچنین مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی بوده و با مصوبات هیات مدیره سازمان همسو باشد.
 • معرفی ناظر جهت پروژه ها صرفا از طریق ارجاع صورت گرفته و اسامی ارجاع شوندگان با درج متراژ و مابقی در بولتن دفاتر نصب گردد.
 • تمامی مکاتبات ، گزارشات مرحله ای و صورتجلسات مجریان مربوط به آزمایشات بتن (جوش در صورت نیاز) با امضاء ناظر و مجری و آزمایشگاه ارائه گردد.
 • مجموع ظرفیت اشتغال مهندسان نباید از حدود صلاحیت مندرج در پشت پروانه تجاوز نماید.
 • تغییرات نقشه ها اعم از جزئی و کلی ، پس از تایید طراح و ناظر پروژه و تایید کنترل کنندگان دفتر نمایندگی اقدام و در صورتیکه تغییرات مغایر با پروانه ساختمانی باشد پس از اعلام مراتب بصورت کتبی به شهرداری و دفتر نمایندگی اقدام گردد.
 • کنترل کنندگان نظارت پرونده ها در صورت مشاهده موارد خلاف واقع یا اشاره نشده در گزارشات مرحله ای می بایست مراتب را کتبا اعلام و از طریق دفتر نمایندگی به ناظر شهرداری و مرجع صدور پروانه ارسال نمایند و برای مهندس ناظر ، اخطار کتبی ارسال نموده ، و در صورت عدم ارائه گزارشات ناظر مربوط به شورای انتظامی استان معرفی گردد.
 • مسئولیت فعالیت خارج از حدود صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال بکار به عهده ناظران و طراحان بوده و تایید نقشه ها توسط دفاتر نمایندگی رافع مسئولیت نامبردگان نبوده و به استناد بند (ذ) از ماده ۹۱ آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی تخلف حرفه ای محسوب می گردد.
 • صورتجلسه شروع عملیات با امضاء ناظران و مالک و در صورت نیاز مجری قبل از شروع عملیات ساختمانی تهیه و به سازمان ارائه گردد.
 • نظر به اینکه بسیاری از ساختمانها در مجاورت بناهای قدیمی احداث می گردند عملیات حفاظت از بناهای مجاور و سازه نگهبان حتما اجرا شده تا از وارد آمدن هر گونه خسارت جانی و مالی و بروز مشکلات آتی جلوگیری بعمل آید. نظارت بر گودبرداری از وظایف اساسی مهندسین ناظر عمران است و مطابق بند (پ) از ماده ۹۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مسامحه و یا عدم توجه در انجام امور حرفه ای به نحوی که موجب اضرار غیر شود مستوجب مجازات انتظامی می باشد.
 • طی بازدیدهای مستمر از کارگاه می بایست دقت کافی از طرف مهندسان ناظر بعمل آید تا عملیات اجرائی دقیقا برابر نقشه های مصوب اجرا شود لذا هر گونه تغییر در مفاد پروانه می بایست به موقع و به مصداق تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها به شهرداری منطقه کتبا گزارش شود و مالک ملزم شود تا برای اعمال تغییرات از طریق مراجع ذیصلاح نسبت به اصلاح پروانه اقدام نماید.
 • برای تقبل طراحی یا نظارت هر پرونده ای می بایست برگ تعهد نظارت یا طراحی تهیه و مهر و امضاء شود لذا توجه به مفاد برگه های مذکور موکدا توصیه می شود.
 • قبل از مهر و امضاء نقشه ها به استناد شرح خدمات گروههای مهندسی ساختمان ابلاغی از سوی وزارت محترم مسکن و شهرسازی ناظران بایستی از محل احداث پروژه بازدید به عمل آوردند تا از شروع عملیات اجرائی قبل از صدور پروانه ساختمانی اطلاع حاصل نمایند.
 • ناظرین با آگاهی کامل از آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، مباحث و مقررات ملی ساختمان را رعایت نموده و موارد فنی و نقایص و ایرادات احتمالی را حتما و کتبا به مالک و مجری ابلاغ نمایند.
 • چنانچه به دلایل قانونی مندرج در قرارداد تیپ نظارت ناظر و مالک ، ناظر از ادامه عملیات نظارت منصرف گردد جهت جلوگیری از بروز مشکلات آتی باید مراتب را با ذکر دلایل و گزارشات کتبی کامل از عملیات انجام شده به دفتر نمایندگی تسلیم و موافقت کتبی اخذ نماید.
 • ناظران بایستی مجوز شروع عملیات ساختمانی را با ارائه گزارش فنی در خصوص ایمن سازی پلاکهای مجاور ، تخریب بنا و گودبرداری را به مالک ، شهرداری و دفتر نمایندگی ارائه و رسید دریافت نمایند.
 • چنانچه پروانه ساختمانی مربوط به تجدید بنا باشد تخریب بنای قدیمی زیر نظر ناظر الزامی است.(طبق بند ۱۱ مصوب شورای عالی اداری مندرج در انتهای پروانه ساختمانی)
 • از مکاتباتی که بدون درج مشخصات پروژه اعم از نام مالک – پلاک ثبتی – متراژ ساختمان و شماره پرونده سازمان خودداری نموده و در تمام مکاتبات موارد فوق الذکر درج گردد.

برنامه کلاسهای ارتقاءپایه ۳به۲ و ۲به۱ در نظام مهندسی مرند

تقویم آموزشی نیمسال اول سال ۱۳۹۵ سازمان نظام مهندسی (ارتقاء پایه) ۳ به ۲ رشته عمران نظارت شهرستان مرند

 

ر دوره نام دوره رشته و پایه تاریخ برگزاری کلاس آزمون استاد
۱ ۱-۳۱۱ مبانی گودبرداری ژئوتکنیک و سازه های نگهبان عمران

نظارت

پایه ۳ به ۲

پنجشنبه ۲۷/۸/۹۵ از ساعت ۱۴ تا ۲۰

جمعه ۲۸/۸/۹۵ از ساعت ۸ تا ۱۴ و ۱۴ تا ۲۰

جمعه ۵/۹/۹۵

ساعت ۱۲

 

 

 

 

۲ ۱-۳۱۴ مصالح و فن آوریهای نوین در صنعت ساختمان عمران

نظارت

پایه ۳ به ۲

۲۹/۷/۹۵ پنجشنبه از ساعت ۲۰-۱۵

۶/۸/۹۵ پنجشنبه از ساعت ۲۰-۱۵

۱۳/۸/۹۵ پنجشنبه از ساعت ۲۰-۱۵

جمعه ۲۸/۸/۹۵

ساعت ۱۲

دکتر زنوزی

 

 

 

 

تقویم آموزشی نیمسال اول سال ۱۳۹۵ سازمان نظام مهندسی (ارتقاء پایه) ۲ به ۱ رشته عمران نظارت شهرستان مرند

 

ر دوره نام دوره رشته و پایه تاریخ برگزاری کلاس آزمون استاد
۱ ۱-۳۱۶ بتن های ویژه و روشهای خاص بتن ریزی عمران نظارت

پایه ۲ به ۱

جمعه ۳۰/۷/۹۵ از ساعت ۱۰ تا ۱۳ و ۱۴ تا ۲۰

جمعه ۷/۸/۹۵ از ساعت ۱۰ تا ۱۳ و ۱۴ تا ۲۰

پنجشنبه

۲۰/۸/۹۵

ساعت ۱۳

دکتر افشین
۲ ۳۱۷ روشهای تعمیر ، مرمت و تقویت سازه ها عمران نظارت

پایه ۲ به ۱

پنجشنبه ۱۵/۷/۹۵ از ساعت ۱۴ تا ۲۰

جمعه ۱۶/۷/۹۵ از ساعت ۸ تا ۱۲ و ۱۴ تا ۲۰

جمعه ۳۰/۷/۹۵

ساعت ۹

دکتر غفارزاده
۳ ۱-۳۱۹ روشهای اجرا و کنترل اتصالات سازه های فولادی عمران نظارت

پایه ۲ به ۱

پنجسنبه ۲۰/۸/۹۵ از ساعت ۱۴ تا ۲۰

جمعه ۲۱/۸/۹۵ از ساعت ۸ تا ۱۲ و ۱۴ تا ۲۰

پنجشنبه

۲۷/۸/۹۵

ساعت ۱۳

دکتر زنوزی

 

 

گزارش برگزاری دوره آموزشی بازرسی فنی کنترل کیفیت اتصالات جوشی در سازه های فولادی

 

دوره آموزشی بازرسی فنی کنترل کیفیت اتصالات جوشی در سازه های فولادی مورخه ۹۵/۰۶/۰۵ روز جمعه از ساعت ۹ لغایت ساعت ۱۷ عصر در محل نظام مهندسی شهرستان مرند با تدریس آقای دکتر حامد حق کیش با حضور تعداد کثیری از اعضاء محترم نظام مهندسی شهرستانهای مرند و جلفا برگزار گردید که در تایم قبل از ظهر استاد مربوطه به نحوه بازرسی و انجام آزمایشات مربوطه به صورت تئوری پرداخته و در تایم بعد از ظهر به روشهای بازرسی و انجام یک روش عملی پرداخته که دوره فوق عملا به حالت کلاس کارگاه آموزشی تبدیل گردید که مورد استقبال و استفاده مهندسین شرکت کننده واقع گردید.

گزارش جلسه بازرسین گاز نظام مهندسی شهرستان مرند باشرکتهای لوله کشی گاز تجاری وخانگی

 

برگزاری جلسه تبیین مراحل بازرسی لوله کشی گاز با حضور هیئت رئیسه و ناظران مربوطه و بازرسین گاز و شرکتهای گازرسانی مورخه ۹۵/۰۵/۲۹ در محل نظام مهندسی مرند با حضور اکثریت شرکتهای گاز تشکیل و روند جدید تشکیل پرونده گاز و مراحل نظارت گاز که اخیرا از سازمان استان ابلاغ گردیده تشریح   گردید که ذیلا پروسه تشکیل پرونده ابلاغی استان ارائه می گردد.